Polska Telefonia Cyfrowa publikuje operacyjne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2001 - komunikat

Newsy
Opinie: 0

Polska Telefonia Cyfrowa publikuje operacyjne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2001 roku według Polskich Standardów Rachunkowości

Warszawa -  7 maja 2001 - Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC), (www.eragsm.pl) wiodący operator usług telefonii komórkowej GSM 900 i GSM 1800 w Polsce a także posiadacz koncesji UMTS ogłosił w dniu dzisiejszym swoje dane operacyjne oraz główne dane finansowe za pierwszy kwartał 2001 roku. Prezentowane dane są przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości obowiazujacymi w Polsce i wyrażone w PLN.

Tradycyjnie PTC publikuje swoje kwartalne wyniki finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Dane zamieszczone w poniższej informacji prasowej są zgodne z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce i zawierają dane, które zostaną przesłane do Grupy Elektrim.

Wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zgodnie z wymogami Komisji Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych (SEC) zostaną zaprezentowane 11 maja 2001 roku.

Podstawowe informacje finansowe za pierwszy kwartał 2001 roku

Przychody

Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły w pierwszym kwartale 2001 roku 969,1 miliona złotych (236,4 miliona USD), co oznacza wzrost o 173,2 miliona złotych (42,2 miliona USD), czyli 21,8% w porównaniu do tego samego okresu 2000 roku

Koszty sprzedaży

W pierwszym kwartale 2001 roku koszty sprzedaży wyniosły 588,1 miliona złotych (143,4 miliona USD) wobec 523,6 miliona złotych (127,7 miliona USD) za ten sam okres roku ubiegłego. Oznacza to wzrost o 12,3%.

Marża brutto

W pierwszym kwartale roku 2001 marża brutto wyniosła 381,0 milionów złotych (93,0 miliona USD), zaś w pierwszym kwartale 2000 roku wyniosła 272,3 miliona złotych (66,5 miliona USD). Marża brutto na sprzedaży stanowiła odpowiednio 34,2% i 39,3% przychodów ze sprzedaży odpowiednio w pierwszym kwartale 2000 roku i w pierwszym kwartale 2001 roku.

EBIDTA

EBIDTA (zysk przed opodatkowaniem, przychodami i kosztami z tytułu odsetek, amortyzacjhą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) za pierwszy kwartał 2001 roku wzrosła o 68,3% do 333,1 milionów złotych  (81,2 milionów USD) z pierwszym kwartałem 2000 roku kiedy to wyniosła 197,9 milionów złotych (48,3 milionów USD). W porównaniu ze wskaźnikiem EBIDTA w czwartym kwartale 200o roku, wskaźnik ten wzrósł w pierwszym kwartale 2001 roku o 4,3% do kwoty 319,4 milionów złotych (77,9 milionów USD). Wskaźnik EBIDTA został ustalony po odliczeniu kosztów amortyzacji w formie koncesji.

Pomimo, że nie zostały zakończone przygotowania wyników finansowych za pierwszy kwartał 2001 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, PTC, w oparciu o podstawowe wewnętrzne informacje, oczekuje, że EBIDTA  za pierwszy kwartał 2001 roku wzrośnie w stosunku do pierwszego kwartału 2000 roku i nie ulegnie istotnej zmianie w porównaniu ze wskaźnikiem EBIDTA w czwartym kwartale 2000 roku (po zmianach w systemie rachunkowości IAS, które muszą być zgodne ze standardem  SAB 101 "REVENUES RECOGNITION". W przypadku nieuwzględnianiea powyższych standardów wskaźnik EBIDTA wzrósłby co kwartał o około 7,0 %.

Zysk operacyjny

Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2001 roku wzrósł o 81% do wartości 172,7 milionów złotych (42,1 milionów USD). Zysk operacyjny w analogicznym okresie roku 2000 wynosił 95,4 milionów złotych (23,3 milionów USD).

Wynik netto

PTC odnotowała w pierwszym kwartale 2001 roku zysk netto w wysokości 73,1 milionów złotych (17,8 milionów USD). W tym sam okresie roku 2000 Spółka poniosła stratę netto w wysokości 27,9 miliona złotych (6,8 miliona USD)

Dane operacyjne

Wzrost liczby abonentów: W porównaniu do pierwszego kwartału 2000 liczba abonentów sieci komórkowej PTC wzrosła o 54%, co czyni PTC niekwestionowanym liderem rynku usług telefonii bezprzewodowej w Polsce.

Wzrost liczby abonentów

W pierwszym kwartale 2001 roku PTC pozyskała 408.234 nowych klientów ("przyłączenia brutto"), czyli o 6,9% więcej niż w podobnym okresie roku 2000, co pozwoliło zwiększyć liczbę klientów PTC do 3,1 miliona. W sumie na koniec pierwszego kwartału 2001 PTC posiadała ponad 3.088.824 klientów. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2000, kiedy liczba klientów PTC wynosiła 2.005.368 jest to wzrost o 54.0%. Struktura klientów na koniec marca 2001 roku kształtowała się w sposób następujący: liczba użytkowników systemu Tak Tak wynosiła 932.064 to jest 30,2% wszystkich abonentów PTC. Na koniec pierwszego kwartału roku 2000 z systemu Tak Tak korzystało 428.219 osób czyli 21,4% wszystkich abonentów PTC. PTC odnotowała także bardzo duży, 36,8 procentowy wzrost liczby klientów płacących abonament 1.577.149 na koniec marca 2000 roku do 2.156.760 na koniec marca 2001 roku.

Całkowity rynek telefonii bezprzewodowej wzrósł o 9%w pierwszym kwartale 2001 roku, osiągając 19,4% penetracji całej populacji Polski. Łącznie wszyscy operatorzy telefonii cyfrowej obsługują około 7,5 miliona abonentów.

Klienci PTC stanowią około 41,3% ogólnej liczby użytkowników telefonii komórkowej w naszym kraju, co stawia Spółkę na czołowym miejscu  wśród firm oferujących tego typu usługi w Polsce.

Wskaźnik "churn": W pierwszym kwartale roku 2001 wskaźnik "churn" spadł do najniższego poziomu od rozpoczęcia dzialalności przez PTC - 1,4%.

Stale spadający wskaźnik "churn"

W pierwszym kwartale roku 2001 wskaźnik "churn" osiągnął najniższy w historii PTC poziom - 1,4%. Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku wskaźnik "churn" wyniósł 2,3%.

Średni miesięczny wskaźnik "churn" dla klientów płacących abonament wyniósł 1,9% zaś dla klientów systemu Tak Tak 0,1%. Analizując wysokość wskaźnika dla klientów systemu Tak Tak należy wziąć pod uwagę zmianę polegająca na przedłużeniu okresu po jakim klienci ci są odłączani od sieci z sześciu do dwunastu miesięcy, co podyktowane było wymaganiami rynku.

 Spadek wskaźnika "churn" w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego jest efektem zmiany polegającej na przedłużeniu okresu po jakim klienci ci są odłączani od sieci, uruchomienia programu stałego klienta "Stokrotka", wprowadzenia nowych taryf, segmentacji rynku oraz szerokiej oferty dodatkowych usług. Dowodzi on wysokiego poziomu satysfakcji klientów oraz znaczącej jakości usług PTC.

Minutes of Use (Średni miesięczny czas rozmów)

Pierwszy kwartał 2001 roku przyniósł niewielką zmianę w średnim, miesięcznym czasie rozmów, przypadającym na klienta (Minutes of Use - MOU), osiągając wartość 150 minut, wobec 161 minut w czwartym kwartale 2000 roku. W porównaniu do pierwszego kwartału roku 2000 wskaźnik MOU spadł z poziomu 152 minut. Średni miesięczny czas rozmów w pierwszym kwartale roku 2001 wyniósł 179 minut dla klientów płacących abonament i 79 minut dla klientów systemu Tak Tak.

Liczba krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych z sieci PTC wzrosła w pierwszym kwartale roku 2001 do poziomu przekraczajacego 11 wiadomości na klienta miesięcznie.

Wzrost ilości wysyłanych krótkich wiadomości tekstowych (SMS)

W czwartym kwartale roku 2000 średnia liczba krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych z PTC wzrosła do poziomu przekraczajacego 11 wiadomości na klienta miesięcznie. Klienci płacący abonament wysyłają średnio około 12 wiadomości miesięcznie, zaś klienci systemu Tak Tak około 10 SMS'ów.

Rozbudowa sieci: Na koniec pierwszego kwartału 2001 roku inwestycje sieciowe PTC osiągnęły poziom 6,0 miliardów złotych. Na tą liczbę składa się 3,6 miliarda złotych inwestycji w sieciowe środki trwałe oraz 2,4 miliarda złotych opłat koncesyjnych.

Rozbudowa sieci

W ciągu pierwszego kwartału 2001 roku, PTC kontynuowała rozwój sieci szkieletowej SDH i obecnie użytkuje około 2800 kilometrów i łączy 12 największych obszarów urbanizacyjnych w naszym kraju.

Dalsza rozbudowa sieci szkieletowej będzie miała miejsce w drugim kwartale 2001 roku i ma zostać zakończona do 30 czerwca 2001 roku. Sieć będzie się składać z 18 linii o łącznej długości 3500 kilometrów i pokryje główne szlaki komunikacyjne i miasta kraju.

PTC rozbudowuje także swoją sieć GSM, aby zwiększyć pojemność sieci i nieustająco podnosić wysoką jakość usług. Zapisy koncesji wymagają od PTC pokrycia 90,0% powierzchni kraju do czerwca 2004 roku siecią GSM 900/1800. Wymagania te PTC już spełniło i na koniec marca 2001 roku wskaźnik pokrycia geograficznego wynosił 94,7%, zaś wskaźnik pokrycia populacji 99,0%.

Wydarzenia

Nowe Usługi

W trakcie pierwszego kwartału 2000 roku PTC wprowadziło kilka rodzajów nowych usług przeznaczonych zarówno dla klientów biznesowych jak i klientów indywidualnych.

SMS-C Bezpośredni Dostęp (SMS-C DA)

W marcu 2001 roku PTC rozpoczęło świadczenie usługi SMS-C DA.. Usługa przeznaczona jest dla klientów biznesowych, pozwala różnym firmom i jednostkom świadczyć usługi bazujące na przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych SMS swoim klientom.

Moja Era WAP

Pierwszy system personalizacji jest gotowy do użytkowania jako "Moja Era WAP". Umożliwia on klientom PTC modelowanie startowej strony WAP, co umożliwia swoistą personalizację usług WAP.

Era Shop

14 lutego 2001 roku, PTC jako pierwsza firma w Polsce zaproponowała swoim klientom usługę m-commerce. Klienci PTC mogą teraz zamawiać kwiaty wykorzystują telefony współpracujące z platformą WAP. PTC planuje w ciągu roku 2001 rozszerzyć zakres usług.

Bankowość telefoniczna

W marcu 2001 roku PTC wdrożyła kolejną usługę związaną z bankowością. Wraz z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, jednym z największych banków detalicznych w Polsce, zaproponowała swoim klientom usługę WBK24SMS, pozwalającą klientom PTC i WBK sprawdzać stan konta w WBK poprzez SMS. PTC planuje rozwinąć zakres usług pronowanych w ramach bankowości telefonicznej, a także rozszeżyć liczbę banków -partnerów.

Wpis Zastawów na Aktywach

24 kwietnia 2001 roku Sąd Rejestrowy w Warszawie ustanowił praktycznie na wszystkich aktywach Spółki zastaw rejestrowy, na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. jako agenta zabezpieczenia wystepującgo w imieniu konsorcjum banków.

Zastaw rejestrowy stanowi zabezpieczenie 650 milionów euro kredytu przyznanego przez konsorcjum banków zorganizowane przez Deutsche Bank w lutym 2001 roku. Zgodnie z umową zastaw miał być ustanowiony do 2 maja. Kredyt przyznany przez konsocjum zorganizowane przez Deutsche Bank jest największym zabezpieczonym nadrzędnie (senior secured) kredytem udzielonym polskiej firmie.

Emisja obligacji

PTC oczekuje, iż bardzo korzystna transakcja emisji obligacji z okresem zapadalności na rok 2008 zostanie zakończona w tym tygodniu. Popyt na obligacje przekroczył podaż o 50%. Obligacje są emitowane at par (po cenie nominalnej) i z kuponem 10,875%. Dla porównania obligacje wyemitowane w 1999 roku były wyemitowane ze stopą zwrotu do dnia zapadalności ok. 11,5% i pierwsze pięć płatności kuponowych było zabezpieczone środkami złożonymi na rachunku escrow. Redukcja kosztów finansowych i przewaga podaży nad popytem wskazuje na duże zainteresowanie Spółką wśród inwestorów zagranicznych.

Cele na rok 2001

Koszty i cele rozbudowy sieci

PTC zobowiązana jest do objęcia zasięgiem swojej sieci GSM 900/1800 90% terytorium kraju do lipca 2004 roku. W roku 2001 PTC zamierza wydać 512 milionów euro rozbudowując swoją sieć i bazę klientów. Finansowanie tej działalności odbędzie się ze środków pozyskanych z działalności operacyjnej, ze środków kredytu konsorcjalnego oraz wyemitowanych obligacji.

Dodatkowo, w trakcie 2001 roku PTC przygotuje próbną wersję sieci UMTS, która będzie następnie rozwijana. PTC rozpocznie również proces poszukiwania lokalizacji pod stacje bazowe sieci UMTS.

Nowe  produkty

PTC w roku 2001 będzie dalej wprowadzało nowe produkty i usługi dla abonentów bazujące na technologiach przesyłu danych, SMS, WAP.

Prócz udoskonalania istniejących produktów, usług i platform PTC będzie osiągało przychody z nowych usług takich jak: reklama, m-commerce, rozrywka, serwisy informacyjno-rozrywkowe, telemetria, usługi lokalizacyjne (Location Based Services) i usługi oparte na dostępie do sieci.

W pierwszym kwartale 2001 roku PTC rozpoczęło świadczenie usług na bazie platformy GPRS, która pozwoli na świadczenie dodatkowych usług i produktów. Pełne komercyjne wykorzystanie GPRS uzależnione jest od dostępności telefonów wspólpracujących z platformą GPRS. 

PTC planuje rozwinięcie nowych usług wykorzystujących możliwość płatności kartami kredytowymi, WAP, LBS and platformę IN - będzie to  między innymi "mobile banking", zarządzanie flotą oraz nowe udoskonalone usługi.

Aneks 1           Dane statystyczne

Q1 2001

Q1 2000

Liczba abonentów (na koniec okresu)

3,088,824

2,005,368

Postpaid

2,156,760

1,577,149

Prepaid

932,064

428,219

Przyłączenia abonentów brutto

408,234

381,971

Postpaid

244,019

288,392

Prepaid

164,215

93,579

Minutes of Use (MOU)

150

152

Postpaid

179

N/A

Prepaid

79

N/A

Wychodzace MOU

67

N/A

Postpaid

87

N/A

Prepaid

19

N/A

Liczba SMS'ów

11

4.8

Postpaid

12

N/A

Prepaid

10

N/A

Wskaźnik "churn"

1.4

2.3

Postpaid

1.9

N/A

Prepaid

0.1

N/A

8

1

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: