UKE przypomina - w roamingu jest nowy pułap ochronny na poziomie 100 EUR

Newsy
Opinie: 0
Roaming UE od 1 lipca 2022 r.

1 lipca wchodzi nowe rozporządzenie regulujące zasady roamingu wewnątrzunijnego. Na jego podstawie przedłużone zostanie korzystanie z roamingu regulowanego bez dodatkowych opłat o kolejne 10 lat, czyli do 2032 r.

Najważniejsze zmiany od 1 lipca to:

Nowe środki w celu podniesienia jakości usług oferowanych w roamingu

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, dostawcy usług roamingu nie mogą oferować detalicznych usług roamingu regulowanego na warunkach mniej korzystnych niż oferowane na rynku krajowym, w szczególności pod względem jakości usług przewidzianej w umowie, jeżeli w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie.

Dostawcy usług roamingu z tego względu powinni zapewnić, aby umowa detaliczna, której przedmiotem są usługi roamingu regulowanego, określała cechy świadczonej detalicznej usługi roamingu regulowanego, w tym w szczególności jasne i zrozumiałe informacje na temat warunków i jakości usług roamingu. Umowa powinna określać w jaki sposób jakość usług roamingu może w praktyce różnić się od jakości usług świadczonych na rynku krajowym. Ponadto dostawcy powinni wyjaśnić, w miarę możliwości, w jaki sposób inne istotne czynniki mogą mieć wpływ na jakość usług, tj. szybkość, opóźnienia i dostępność usług roamingu ze względu na dostępność pewnych technologii, zasięg lub wahania ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak topografia.

Informowanie o sposobach dostępu do służb ratunkowych w odwiedzanym państwie członkowskim

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, dostawcy usług roamingu mają zapewnić, aby klienci korzystający z usług w roamingu byli odpowiednio informowani o sposobach dostępu do służb ratunkowych w odwiedzanym państwie członkowskim. Dostawca usług roamingu informuje klienta korzystającego z roamingu za pomocą automatycznej wiadomości, że może on uzyskać bezpłatny dostęp do służb ratunkowych, dzwoniąc pod jednolity europejski numer alarmowy „112”.

Pułap ochronny na poziomie 100 EUR

Od 1 lipca przepisy przewidują dodatkowy próg w wysokości 100 EUR oprócz dotychczasowego o wysokości 50 EUR. Jeżeli klient korzystający z roamingu objęty domyślnym limitem kwotowym lub domyślnym limitem transmisji danych (limit domyślny to kwota zbliżona do 50 EUR) zużyje ponad 100 EUR w miesięcznym okresie fakturowania, bez podatku VAT, dostawca usług wyśle na urządzenie mobilne tego klienta dodatkowe powiadomienie. Powiadomienie takie powinno wskazywać procedurę, którą klient ma zastosować, jeśli chce, aby usługi były kontynuowane, oraz koszt związany z każdą dodatkową wykorzystaną jednostką.

Dalsze, stopniowe obniżanie wysokości stawek w roamingu regulowanym

Obniżeniu ulegnie także wysokość maksymalnych opłat dodatkowych, które dostawca usług może zastosować w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez klientów z usług roamingu. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy klienci stale korzystają z roamingu w Unii Europejskiej do celów innych niż okresowe podróże.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia maksymalne opłaty dodatkowe nie mogą być
wyższe niż:

  • 0,022 EUR za minutę połączenia wychodzącego;
  • 0,004 EUR za wiadomość SMS;
  • 2,00 EUR za 1 GB transmisji.

Należy również dodać, że rozporządzenie przewiduje późniejszy termin wejścia w życie niektórych regulacji – 1 czerwca 2023 r. Są to m.in. przepisy dotyczące dostarczania informacji o zakresach numeracyjnych dla usług o wartości dodatniej czy informacjach o alternatywnych sposobach dostępu do służb ratunkowych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: