Wszystko o prowizjach i sprzedaży smartfonów w T-Mobile

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Eurotel podał swoje wyniki za 2018 r. Grupa w raporcie zdradziła też kilka bardziej szczegółowych danych dotyczących swojej aktualnej działalności operacyjnej.

Przychody Grupy urosły do ponad 396 mln zł. Zysk netto nieznacznie spadł do 11 mln zł.

Głównych przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż towarów i usług oferowanych przez T-Mobile Polska.

Eurotel współpracuje również z ITI Novision, operatorem platformy nc+.

Eurotel SA posiada dodatkowo umowę z Apple Distribution International na mocy której został Autoryzowanym Partnerem tej firmy i uzyskał możliwość budowy sieci salonów z produktami Apple klasy Premium.

Spółka zależna Viamind Sp. z o.o. posiada umowę na prowadzenie sieci sprzedaży oferującej usługi operatora Play.

T-Mobile

W 2018 roku podpisano dla T-Mobile 96 790 nowych umów (53% wszystkich zdarzeń) oraz 87 994 aneksy, zaś w 2017 roku podpisano 104 566 nowe umowy (55% zdarzeń) oraz 85 995 aneksów. Proporcja między nowymi umowami, a aneksami jest podobna, natomiast nastąpiło zmniejszenie ilości zdarzeń, co spowodowane było głównie zmniejszeniem sieci sprzedaży.

PLAY

W ramach sieci sprzedaży Viamind Sp. z o.o. działającej w imieniu operatora Play podpisano w 2018 roku 117 522 nowe umowy oraz 137 556 aneksów zaś w 2017 roku było 174 386 nowych umów (aktywacji) oraz 150 732 aneksów. Zwiększenie liczby aneksów w stosunku do nowych umów wskazuje na dojrzałość rynku tego operatora i coraz większą bazę własną klientów, którą obsługuje.

nc+

Liczba podpisanych zdarzeń w 2018 roku wynosiła 12 925 sztuk, zaś w 2017 roku było to 12 426 sztuki.

Sprzedaż nc+ w ramach Eurotel prowadzona była w na koniec 2018 roku w sieci liczącej 32 punktów sprzedaży z czego 3 było własnych oraz 46 punktów sprzedaży z czego 5 z nich było własnych na koniec 2017 roku. Zmniejszenie liczby punktów sprzedaży spowodowane było zamknięciem nierentownych salonów własnych i rezygnacją partnerów ze współpracy w związku z niezadowalającymi wynikami sprzedaży. 

Liczba obsługiwanych salonów sprzedaży

Liczba salonów sieci Eurotel w ramach operatora T-Mobile wynosiła na koniec 2018 roku 103 (w tym 28 własnych), a na koniec 2017 roku 105 (w tym 35 własnych). Zmiana ilości salonów praktycznie nie miała znaczenia, ale struktura własnościowa zmieniła się i była związana ze strategią przekazywania w zarządzanie własnych punktów sprzedaży do partnerów zewnętrznych w celu zwiększenia osiąganych przez te punkty wyników sprzedaży oraz ograniczenia kosztów obsługi sieci sprzedaży.

Działalność w zakresie obsługi rynku biznesowego T-Mobile prowadzona była przez Autoryzowanych Doradców Biznesowych, którzy zwykle sami odwiedzają bezpośrednio zainteresowanych klientów korporacyjnych. Współpraca w tym zakresie została jednak w 2017 roku zmarginalizowana i w 2018 roku została zakończona w wyniku zmian w zasadach współpracy wprowadzonych we wcześniejszych latach przez operatora T-Mobile. Obecnie obsługa klienta biznesowego odbywa się w sieci salonów sprzedaży.

W ramach spółki zależnej Viamind Sp. z o.o. liczba salonów na koniec 2018 roku wynosiła 89 salonów z czego 40 było własnych, zaś na koniec 2017 roku sieć liczyła 90 salonów z czego 46 z nich były własne. Liczba Autoryzowanych Doradców Biznesowych Viamind na koniec 2018 roku wynosiła 75, a na koniec 2017 roku 76 doradców.

Zatrudnienie

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę w Eurotel SA wynosiło na koniec 2018 roku 228 osób, zaś na koniec 2017 roku były to 241 osób. Zmiany wielkości zatrudnienia, związana były głównie z zamknięciem lub przekazaniem partnerom zewnętrznym niektórych punktów sprzedaży.

Szczegółowe zasady rozliczania prowizji w T-Mobile

W 2018 roku prowizja od operatora sieci T-Mobile była rozliczana w okresach miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca, w którym podpisano umowę. Od kwietnia 2018 roku (po zmianie zasad rozliczeń) wypłacane jest 100% należnej prowizji za umowy i aneksy (prowizja za umowy uzależniona jest od realizacji planów umów nakładanych przez TMPL miesięcznie, wskaźnika jakości wynikającego z poziomu realizacji oceny jakościowej oraz kategorii punktu sprzedaży). Prowizja za aneksy uzależniona jest od wskaźnika jakości wynikającego z poziomu realizacji oceny jakościowej. Termin płatności wynosi 19 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Prowizja zależy od uzyskiwanej marży zależnej głównie od wartości abonamentu i czasu trwania danego kontraktu (lub aneksu). Wpływ ma również, czy umowa dotyczy samej usługi, czy również sprzętu (telefonu, tabletu, komputera) i w zależności od wartości tego sprzętu zmienia się wysokość prowizji. Parametr ten ulega częstym modyfikacjom w ciągu roku, więc nie można wskazać oczekiwanej w tym zakresie stałej strategii sprzedażowej.

W 2018 roku obowiązywał ilościowy system rozliczeń z operatorem, polegający na powiązaniu ilości podpisanych umów, a prowizją otrzymywaną przez dany punkt sprzedaży (określający stopień realizacji planu). System ten obowiązuje do dziś. Wcześniej funkcjonował marżowy system prowizyjny. Istnieją jeszcze dodatkowe składniki prowizyjne i jest to wynagrodzenie dodatkowe za osiągnięcie określonych przez operatora parametrów sprzedaży „Priorytety sprzedażowe”, które zmieniają się w czasie. Przeniesienie numeru od innego operatora jest płatne dodatkowo, podobnie jak podpisanie zupełnie nowej umowy. W przypadku aneksów kluczowe jest, aby ich wartość nie była niższa niż dotychczasowa, bo wtedy wpływa to na obniżenie wynagrodzenia prowizyjnego.

Ostatnim elementem składowym prowizji są elementy jakościowe, które warunkują otrzymanie pełnej prowizji po osiągnięciu minimum określonego progu jakościowego przez dany punkt sprzedaży. Zmarginalizowała się prowizja z tytułu sprzedaży usług Alior Banku w salonach T-Mobile, ale ze względu na skalę zmian nie miało to większego znaczenia dla osiągniętego wyniku. Wypłata obecnie funkcjonujących składników prowizyjnych następuje w cyklach miesięcznych, ale z przesunięciem części ich wypłaty na później, co opisane zostało powyżej. Prowizje za umowy podlegają rekalkulacjom w okresach 2 i 9 miesięcznych, zaś prowizje za aneksy podlegają rekalkulacjom w okresach 2 miesięcznych, uzależnionych od tego, czy klient nadal korzysta z sieci komórkowej i czy dostarczono wszystkie dokumenty do umów. Prowizja należna dla partnerów sieci Eurotel jest im wypłacana na podstawie zestawienia od operatora i na tej podstawie wystawionej przez nich faktury, którą otrzymuje Eurotel. Koszty te stanowią koszt zakupu usług obcych, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów prezentowane są w pozycji „koszt wytworzenia sprzedanych produktów”.

Szczegółowe zasady sprzedaży smartfonów przez T-Mobile

Kategoria „sprzedaż towarów” wykazuje wielkość sprzedanych towarów – głównie telefonów komórkowych (w ramach działalności związanej z operatorem T-Mobile), na których spółka nie uzyskuje marży w przypadku sprzedaży razem z umową (przy sprzedaży bez abonamentu oczywiście występuje marża). Obecnie sprzedaż telefonów promocyjnych prowadzona jest w oparciu o system rozliczeń za towar na zasadzie „towaru obcego” – sprzedaż towaru będącego własnością T-Mobile i na rzecz T-Mobile przy zastosowaniu kas fiskalnych działających w ramach sieci Eurotel. Tylko część towaru sprzedawana jest jako towar Eurotel SA. Część telefonów oferowanych w salonach sieci Eurotel jest własnością T-Mobile i dopiero po 720 dniach, jeśli nie jest sprzedana, staje się własnością Eurotel na podstawie wystawionych faktur, ale nadal może zostać sprzedana. Te telefony które są własnością T-Mobile nie są ewidencjonowane w obrotach za sprzedaż towarów i nie obciążają magazynu. Telefony można jednak sprzedawać również bez abonamentu jako typowy towar handlowy i to zarówno jako sprzedaż gotówkową jak i na raty.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: