Cyfrowy Polsat będzie skupował własne akcje - Solorz wierzy w swoją strategię nowych biznesów

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Cyfrowy Polsat będzie skupował własne akcje - Solorz wierzy w swoją strategię nowych biznesów

Zygmunt Solorz przesłał do mediów specjalne oświadczenie dotyczące Grupy Polsat Plus. Ma ono związek z zawarciem przez Cyfrowy Polsat porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki w ramach wezwania. Treść oświadczenia i komunikatu prasowego jest dostępna poniżej. Cena za akcję w wezwaniu to 35 zł. Aktualna cena na giełdzie to prawie 33 zł. Na transakcje ma być przeznaczone ponad 2.9 mld zł.

 

Oświadczenie Zygmunta Solorza dotyczące Grupy Polsat Plus

 

Od początku mojej drogi biznesowej realizuję krok po kroku, etap po etapie strategię biznesową, która ma na celu sukcesywny rozwój firm, w których jestem większościowym udziałowcem.

Na początku był to jeden kanał telewizyjny i Telewizja Polsat, potem platforma cyfrowa – Cyfrowy Polsat, następnie doszedł Polkomtel i sieć Plus, w ostatnich latach Netia oraz Interia.

Wspólnie stworzyliśmy w ten sposób największą w Polsce grupę medialno-telekomunikacyjną, w zasadzie kompletną jeżeli chodzi o posiadane aktywa i w pełni przygotowaną do dalszej efektywnej działalności na rynku mediów i telekomunikacji. Ostatnie nasze działanie w obszarze telekomunikacji – partnerstwo z firmą Cellnex Telecom, mające na celu jak najszybszą i efektywną kosztowo rozbudowę sieci 5G w Polsce, pozwala mi stwierdzić, że wizja, jaką sobie założyłem, jest skutecznie realizowana i przynosi zaplanowane i zamierzone efekty.

Realizacja strategii oraz osiągane przez Grupę wyniki operacyjne i finansowe są również wypełnieniem zobowiązania wobec akcjonariuszy, którzy w 2008 roku podjęli decyzję, że chcą zainwestować w akcje Cyfrowego Polsatu. Dodam jedynie, że od momentu rozpoczęcia notowań akcji naszej Grupy na GPW w Warszawie, cena akcji została potrojona, a  kapitalizacja Grupy zwiększona 6-krotnie. Jednocześnie w tym okresie zostało wypłaconych akcjonariuszom sumarycznie ponad 2,7 mld zł w formie dywidendy.

Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Grupy Polsat Plus. Nasi klienci mierzą się  z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał Grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju Grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach. Podkreślam przy tym, że najważniejsza i kluczowa dla Grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji – do czego jak wspomniałem powyżej, Grupa jest świetnie przygotowana.

Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy. Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie dotychczas zbudowaliśmy.

Osobiście jednak głęboko wierzę w Grupę Polsat Plus i jej przyszłość i zapraszam wszystkich chętnych do współuczestniczenia ze mną, w roli akcjonariuszy, w budowie przyszłości Grupy Polsat Plus. Deklaruję, że będę działał z równym zaangażowaniem i dbaniem o wartość Grupy dla wszystkich jej interesariuszy, tak jak dotychczas robiłem to przez minione niemal 30 lat.

 

Zygmunt Solorz

 

Komunikat giełdowy:

 

Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. porozumienia z podmiotami dominującymi dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 opublikowanego dnia 27 września 2021 r. w sprawie ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki, polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 27 września 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację programu nabycia akcji własnych Spółki („Uchwała”), zgodnie z którą Zarząd Spółki podjął decyzję o:

 

  • zawarciu z Reddev Investments Limited („Reddev”), spółką będącą podmiotem bezpośrednio dominującym względem Spółki, oraz Panem Zygmuntem Solorzem, będącym podmiotem pośrednio dominującym względem Spółki, porozumienia w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”) dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania („Porozumienie”);
  • ogłoszeniu wraz z Reddev oraz Panem Zygmuntem Solorzem Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie przez Spółkę wraz z jej podmiotem dominującym i jego podmiotami zależnymi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Wezwanie”); oraz
  • ustanowieniu wymaganego prawem zabezpieczenia w związku z ogłoszeniem Wezwania w kwocie nie większej niż 2.910.000.000,00 PLN (dwa miliardy dziewięćset dziesięć milionów złotych) i w tym zakresie o zawarciu umowy, której przedmiotem będzie zlecenie bankowi wystawienia gwarancji bankowej („Zabezpieczenie”) oraz możliwość zaciągnięcia przez Spółkę kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie odpowiadającej kwocie Zabezpieczenia, z którego środki będą mogły być przeznaczone wyłącznie na finansowanie ceny nabycia akcji Spółki nabywanych w ramach Wezwania.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ogłoszenie Wezwania, pozyskanie przez Spółkę Zabezpieczenia oraz zawarcie przez Spółkę Porozumienia. Zgodnie z treścią Uchwały i w celu jej wykonania Spółka zawarła również w dniu 27 września 2021 r. Porozumienie z Reddev i Panem Zygmuntem Solorzem.

 

Zgodnie z Porozumieniem podmiotami nabywającymi akcje w ramach Wezwania będą Reddev oraz Spółka. Zamiarem Spółki jest nabycie w ramach Wezwania nie więcej niż 82.904.517 (osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji własnych Spółki, a cena oferowana za akcję w Wezwaniu została określona przez strony Porozumienia na 35,00 PLN (trzydzieści pięć złotych).

 

Z uwagi na ograniczenia nałożone na Spółkę przez Kodeks spółek handlowych, podmiotem nabywającym akcje Spółki w ramach Wezwania będzie również Reddev. Reddev nie ma intencji nabywania akcji Spółki w ramach Wezwania, jednak zdecydował się współpracować ze Spółką i wspierać Spółkę w przeprowadzeniu Wezwania w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że Spółka nie może samodzielnie przeprowadzić Wezwania.

 

Nabycie akcji w ramach Wezwania będzie uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych w kwocie co najmniej 2.910.000.000,00 PLN (dwa miliardy dziewięćset dziesięć milionów złotych).

 

Zarząd Spółki szacuje, iż całościowy koszt Wezwania, obejmujący koszt nabycia 82.904.517 (osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji własnych Spółki, koszt organizacji wymaganych przepisami prawa gwarancji bankowych, koszty pośrednictwa, doradztwa oraz inne koszty, nie przekroczy łącznej kwoty 2.930.000.000,00 PLN (dwa miliardy dziewięćset trzydzieści milionów złotych).

 

Zamiarem stron Porozumienia jest ogłoszenie Wezwania w dniu 28 września 2021 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: