Sprawozdanie z konferencji dotyczącej współpracy operatorów telekomunikacyjnych

Newsy
Opinie: 0

13 września br., podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy, odbył się panel dyskusyjny „Przyszłość telekomunikacji w Polsce. Współpraca międzyoperatorska w świetle Prawa telekomunikacyjnego”. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez miesięcznik INFOTEL i Netię.

Moderatorem dyskusji był prof. Stanisław Piątek z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest współtwórcą nowego Prawa telekomunikacyjnego. W dyskusji wzięli udział: Jerzy Sadowski – dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Polkomtel SA oraz członek prezydium rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Maciej Rogalski – dyrektor Departamentu Prawnego Polskiej Telefonii Cyfrowej, Krystyn Antczak – doradca prezesa zarządu PTK Centertel ds. współpracy międzyoperatorskiej, Andrzej Płachecki – dyrektor Departamentu Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Regulacji Telekomunikacji, Jarosław Janiszewski – prezes zarządu Dialogu, Andrzej Strzemiński – prezes zarządu Niezależnego Operatora Międzystrefowego, Krzysztof Heller – prezes zarządu El-Net, Romuald Car – doradca zarządu w Netii, Elżbieta Borkowska – dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Telekomunikacji w Ministerstwie Gospodarki, Grażyna Piotrowska-Oliwa – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Regulatorem w Telekomunikacji Polskiej SA. Dyskusja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników KST.

Na początku konferencji prof. Stanisław Piątek dokonał omówienia ustawowych warunków połączeń sieci i współpracy operatorów (zakres dokonywania połączeń, negocjacje i umowa, warunki połączeń i rozliczeń dla różnych kategorii operatorów, rozstrzygnięcia Prezesa URT o zakresie umowy i decyzje o połączeniu sieci, tryb modyfikacji umów i decyzji o połączeniach sieci). 

Wszyscy uczestnicy panelu otrzymali propozycje tematów do dyskusji i kilka minut na ustosunkowanie się do nich. Przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki pytano o to, kiedy zostanie wydane rozporządzenie dotyczące wykonywania obowiązków związanych z łączeniem sieci i rozliczeniami pomiędzy operatorami. Przedstawiciela URT pytano natomiast o to, jakie działania podejmie URT w sprawie egzekwowania obowiązków operatora dominującego w zakresie połączeń sieci, jaka jest polityka regulatora w zakresie rozstrzygania sporów międzyoperatorskich dotyczących warunków współpracy, jak jest perspektywa zmiany zalecanych stawek rozliczeniowych. Przedstawiciela TP SA pytano jakie działania podejmie ten telekom, jako operator dominujący, w realizacji obowiązków dotyczących połączeń sieci. Natomiast przedstawicieli pozostałych operatorów pytano o główne problemy związane ze współpracą międzyoperatorską.

Zdaniem operatorów nowe Prawo telekomunikacyjne nie funkcjonuje sprawnie. Ciągle brakuje rozporządzeń dotyczącego wykonywania obowiązków związanych z łączeniem sieci. Problemy z połączeniem sieci NOM czy Netii z TP SA pokazują jak utrudnia to proces liberalizacji rynku. W tej sytuacji bardzo istotna rola przypada prezesowi URT, który musi się stać faktycznym regulatorem rynku, brakuje mu jednak instrumentów prawnych. TP SA nie uchylając się od zadań związanych z operatorem dominującym, jednak, zdaniem pozostałych operatorów, nadal wykorzystuje wszelkie możliwości prawne, aby opóźnić proces liberalizacji rynku i bronić swej monopolistycznej pozycji. Co więcej, zdaje się uzurpować sobie prawa, które posiada tylko Regulator. Wydaje się więc, że kluczową sprawą jest jak najszybsze wydanie rozporządzeń dotyczących warunków połączeń sieci. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki obiecał jak najszybciej zająć się tą sprawą i przekazać wnioski z dyskusji do ministerstwa. Operatorzy apelowali też do Ministerstwa Gospodarki o ostateczne zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zamiany części opłat koncesyjnych na inwestycje w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: