Telefony w Erze za 2 grosze

Newsy
Opinie: 24

W okresie od 16.11.2001 do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 07.01.2002 (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje:

Ceny zestawów dla wszystkich taryf:

Siemens

Zestaw I
Siemens C35i
Cena =0,02 PLN + 22% VAT*
Zestaw II
Siemens M35i
Nadmuchiwany materac (do wyczerpania zapasów)
Cena =15,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw III
Siemens S35i
Cena =95,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw IV
Siemens C45
Cena =99,00 PLN + 22% VAT*

Nokia

Zestaw V
Nokia 3310
Cena = 0,02 PLN + 22% VAT*
Zestaw VI
Nokia 3330
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw VII
Nokia 6210
Cena = 599,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw VIII
Nokia 8210
Cena = 699,00 PLN + 22% VAT*

Alcatel

Zestaw IX
Alcatel OT 302
Cena = 5,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw X
Alcatel OT 501
Kaseta wideo z filmem, "Czego pragną kobiety" (do wyczerpania zapasów)
Cena = 0,02 PLN + 22% VAT*

Motorola

Zestaw XI
Motorola T180 Angel
Cena = 1,00 PLN +22% VAT*
Zestaw XII
Motorola L7089 Timeport
Cena = 45,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw XIII
Motorola P 7389 Timeport
Cena = 65,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw XIV
Motorola T250
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw XV
Motorola Ti 260
Cena = 559,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw XVI
Motorola V3670
Cena = 699,00 PLN + VAT*

Ericsson

Zestaw XVII
Ericsson R320s
Cena = 5,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw XVIII
Ericsson T20e
Gra komputerowa "Tomb Raider" (do wyczerpania zapasów)
Cena = 0,02 PLN + 22% VAT*
Zestaw XIX
Ericsson T20s
Cena = 15,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw XX
Ericsson T28s
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw XXI
Ericsson R310s
Cena = 15,00 PLN + 22% VAT*

Philips

Zestaw XXII
Philips Ozeo
Suszarka do włosów marki PHILIPS (do wyczerpania zapasów)
Cena = 25,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw XXIII
Philips Azalis 288
Suszarka do włosów marki PHILIPS (do wyczerpania zapasów)
Cena = 35,00 PLN + 22% VAT*
Zestaw XXIV
Philips Xenium
Cena = 299,00 PLN + 22% VAT*

Sony

Zestaw XXV
Sony CMD J-5
Cena = 0,02 PLN + 22% VAT*
Zestaw XXVI
Sony CMD Z-5
Cena = 699,00 PLN + 22% VAT*

Samsung

Zestaw XXVII
Samsung R200
Cena = 99,00 PLN + 22% VAT*

*Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 11,00 PLN netto. Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

Z oferty może skorzystać każdy, kto spełni poniższy warunek:

jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie firmowym sieci Era lub u doradcy biznesowego sieci Era, zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy na wybranym planie taryfowym.

W promocji dostępne są taryfy: Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100, Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220.

Dotyczy tylko taryf typu Moja:

Abonent, który w ramach niniejszej promocji zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesiące na taryfach typu Moja może do 31.03.2002 korzystać z promocyjnej usługi "Szczęśliwe godziny".

a. Usługa "Szczęśliwe godziny" polega na tym, że Abonent w zamian za miesięczną opłatę za usługę w wysokości 3 pln netto, może o określonych porach w ciągu doby korzystać z bezpłatnych krajowych wewnątrzsieciowych połączeń głosowych.

b. Godziny, w których, Abonenci poszczególnych taryf mogą korzystać z promocyjnych połączeń:

 • taryfa Moja: 22:00 - 24:00 (pon.-niedz)

 • taryfa Moja 10: 21:00 - 23:00 (pon.-niedz)

 • taryfa Moja 45: 19:00 - 21:00 (pon.-niedz)

 • taryfa Moja 100: 18:00 - 20:00 (pon.-niedz)

c. Godziny obowiązywania usługi "Szczęśliwe godziny " są ustalone dla każdej taryfy typu Moja i nie mogą być zmienione przez Abonenta.

d. Od 01.04.2002 w w/w godzinach obowiązują stawki z Cennika Usług Telekomunikacyjnych PTC.

e. Usługa "Szczęśliwe godziny" nie jest oferowana w taryfach typu Biznes.

f. Usługa "Szczęśliwe godziny " dotyczy tylko krajowych połączeń wewnątrz sieci z wyłączeniem:

 • połączeń z numerami: 604 01 01 01, 604 02 02 02, 602 951 111, 602 963, 602 992 000, 602 951 000 oraz innymi numerami usług sieci Era

 • połączeń z numerami przyznanymi w usłudze Faksy i Dane

 • połączeń z Numerami specjalnymi

 • SMS-ów.

g. Usługa "Szczęśliwe godziny" może być aktywowana w momencie podpisywania Umowy (w salonach i sklepach firmowych Era oraz autoryzowanych punktach dealerskich) lub od dnia 5.11.01 poprzez TeleErę** (tel: 602 909) lub I-BOA**.

h. Opłata za aktywację usługi "Szczęśliwe godziny" wynosi 18 pln netto.

i. Abonament miesięczny za usługę wynosi 3 pln netto i jest płatny z góry. Abonament jest naliczany proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu Rozliczeniowym.

j. Abonent, który ma aktywną usługę "Szczęśliwe godziny", będzie mógł wykorzystać minuty wliczone w abonament w proporcjach: 50% na połączenia wewnątrz sieci i 50% na połączenia do innych krajowych operatorów. Podział minut w abonamencie będzie obowiązywał od dnia aktywacji usługi do dnia 31.03.2002. Od 1.04.2002 minuty w abonamencie będą naliczane zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC

k. SMSy zawarte w abonamencie są naliczane zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC.

l. Minuty wykorzystane w godzinach ustalonych w usłudze "Szczęśliwe godziny" pomniejszają pakiet bezpłatnych minut zawartych w abonamencie telefonicznym.

m. Usługę można wyłączyć poprzez automatyczny system TeleEra** (602 909) lub I-BOA** po 5 listopada 2001.

n. Raz wyłączona usługa "Szczęśliwe godziny" nie może być włączona ponownie.

o. Zmiana taryfy na taryfę typu Biznes powoduje utratę promocyjnej usługi "Szczęśliwe godziny".

p. Cesja nie powoduje utraty prawa do usługi "Szczęśliwe godziny".

q. W przypadku zawieszenia karty SIM z powodu braku płatności Abonent bezpowrotnie traci prawo do usługi "Szczęśliwe godziny".

r. Usługi "Szczęśliwe godziny" nie można łączyć z innymi promocyjnymi sposobami naliczania opłat.PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji, a autoryzowanym dealerem sieci Era.

 

2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 PLN + VAT.

4. PTC operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży oraz doradcy biznesowi Era nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach firmowych sieci Era lub u doradcy biznesowego sieci Era.

6. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych w wysokości 200 PLN. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 PLN.

7. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres dwóch lat, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

8. Abonent przyjmuje na siebie:

8.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 miesięcy;

8.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem.

9 W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt. 8.1., Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt. 7 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

 

 • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem dwuletniego okresu jej obowiązywania.

 • rozwiązania przez PTC Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową.

 • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 10.

10. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

10.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

11. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.


12. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

Opinie:

Opinie archiwalne (24):

Komentuj

Komentarze / 24

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  MoonPatrol pisze: 2001-11-16 04:26
  Nie ma nowych gprsów :-( Za dwa lata większość tych telefonów będzie można sprzedawać na aukcjach staroci jako zabytki ;-).
  0
 • Users Avatars Mini
  Lysy pisze: 2001-11-16 09:16
  Ostatno mamy same kiepskie promocje, patrz promocje plusa, tylko idea jakos ma najlepsze telefony po najlepszych cenach.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-11-16 09:53
  Daja shity bo to taka siec! Spojrzcie jakie fony ma idea i za jakie pieniadze, a przedewszystkim na jakich super zasadach! Kazdy teraz robi wszystki zeby zablysnac, lecz poki co to Idea jest najlepsza! Nara!
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-11-16 10:49
  Zaczynaja sie promocje. Tylko ze ta nie jest zbyt atrakcyjna.Np. Nokia 6210 kosztuje tyle co przed promocja - co to za promocja ? Inne aparaty za 0,02 gr. Pzeciez inni operatorzy oferuja te aparaty za cene ok. 1 zl.
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2001-11-16 11:13
  Coś zadużo kombinują ci od marketingu
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-16 11:32
  piasek: jakis plan napewno maja !!! Nie ma co sie oklamywac: sa chyba najlepsi skoro maja najwiecej abonentow! (nie myslcie tylko ze jestem erowcem, no moze troszke taktak ale glownie optimiarzem)
  0
 • Users Avatars Mini
  eljocik pisze: 2001-11-16 11:43
  Juz ponad rok temu przy otwarciu nowego sklepu firmowego na Ursynowie (Warszawa), przez kilka tygodni wiekszosc telefonow byla po 3 gr, wiec to stary chwyt ale w skali ogolnopolskiej.
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-11-16 12:15
  hmmm no ale cena c45 jako nowosci atrakcyjna
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-16 12:44
  idea przyjela zasade tel w niskiej cenie ale bez zadnej promocji, czy slusznie moze tak to kazdy sam oceni, a promocje sa rozne jednym sie nie podobaja innym nie i tyle
  0
 • Users Avatars Mini
  gulash pisze: 2001-11-16 12:54
  Do hubi: Masz rację, IDEA może i nie ma jakiś tam 2 godzin za darmo codziennie i innych badziewii tego typu, ale za to jak wchodzisz do jej salonu, to może pomijając obsługę wszystko inne (czyli słuchawki) jest jak najbardziej OK. Osobiście uważam, że dobry aparat to rzecz najważniejsza, a rachunki, jeżeli są pilnowane, to nigdy nie będą za wysokie. Pozdrawiam!
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-16 13:47
  Rozumiem wasze narzekania na brak nowych aparatow, ktore na Zachodzie sa od dobrych kilku miesiecy, ale nie jest znowu az tak zle - w koncu mozna dostac SUSZARKE ZA DARMO!!! ;) A to juz cos....
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-16 14:06
  Po prostu Era robi wyprzedaż, może ma za dużo aparatów w magazynie, tak to po prostu można nazwać, wielkli sprzątanie magazxynu.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-16 14:51
  A co to za model - ta Motorola 3670???? BO ja o nim w zyciu nie slyszalem... ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  KRFAWY_TOSTER pisze: 2001-11-16 16:25
  niektore ceny aparatow sa naprawde atrakcyjne a niektorych nie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  kmnsk pisze: 2001-11-16 17:15
  Zgadzam sie z opiniami gulasha. Swoja droga to wszyscy operatorzy wprowadzaja nowe promocje, ale nic w nich szczegolnego nie ma tzn. stare telefony albo nowe po kosmicznych cenach. KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-16 18:48
  Ogólnie jakoś ta cała promocja (i nie tylko ta) coś mi się nie podoba. Jeśli to ma zostać do świąt to tragedia!
  0
 • Users Avatars Mini
  telefonica pisze: 2001-11-16 19:07
  Alcatel 501 nawet mi się podoba ale Era, nie dyskryminuje jej ale wolę +
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-17 00:32
  Dobra, rozwinę swoją poprzednią myśl - akurat najlepszą promocją dla sieci są taryfy, a tu zmiany tylko w Idei. Promocja Plusa daje profity na 18 miesięcy, a tu? Bardzo słabiutko (sens mają szczęśliwe godz tylko przy cyro na rok, ale też niewielki)
  0
 • Users Avatars Mini
  scout131 pisze: 2001-11-17 01:01
  A ja widzę pozytywy w tej ofercie - aparaty tu sprzedawane moze nie są tegorocznyi nowościami (poza C45) ale jeżeli komuś wystarczy prosta słuchawka do rozmawiania, to po co płacić ileś setek zł?
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-18 04:09
  Scout131, co racja to racja, ale niemal w każdej promocji (dwuletniej) są telefony za 1-5 zł
  0
 • Users Avatars Mini
  cieglo pisze: 2001-11-18 20:18
  w erze jak zwykle zastoj - co za roznica czy za telefon zaplace 2 zlote czy 2 grosze????
  0
 • Users Avatars Mini
  wers pisze: 2006-11-23 11:16
  usunięty nie miałeś racji teraz są za 1 + vat
  0
 • Users Avatars Mini
  wers pisze: 2006-11-23 11:17
  oj sorki 10 gr era zrobiła promocje urodzinową
  0
 • Users Avatars Mini
  wers pisze: 2006-11-23 11:18
  ale mnie ona nie rusza
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: