TP przez trzy miesiące pozyskała 9 tys. klientów telewizji

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 19

Wyniki Telekomunikacji Polskiej za 1 kwartał 2008 w segmencie telefonii stacjonarnej:

  • dalszy niekorzystny wpływ procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową oraz decyzji regulacyjnych na przychody

  • utrzymanie wiodącej pozycji w segmencie usług szerokopasmowego dostępu do internetu (51% udziału w rynku pod względem wartości sprzedaży)

  • stabilny udział w rynku pod względem liczby klientów (42%)

  • wzrost ARPU względem poprzedniego kwartału przy dużej lojalności klientów budowanej poprzez wprowadzenie usług dodanych

  • stabilna marża GOM pomimo spadku przychodów

  • brak nowych rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty

  • skuteczna kontrola kosztów wynagrodzeń pracowniczych

  • oszczędności po stronie innych wydatków pozakomercyjnych

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

Kwartał do dnia 31 marca 2008

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł)

2.645

-3,7%

Liczba łączy stacjonarnych (w tys.)

9.323

-6,1%

Liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w tys.)
 

2.271

+25,1%

GOM przed oceną ryzyka5

44,9%

-0,5pp

GOM (jako % przychodów)

45,3%

+1,6pp

W segmencie usług głosowych telefonii stacjonarnej, TP znajduje się nadal pod silną presją ze strony regulatora i konkurencji. Spadek przychodów o 10,4% jest wynikiem postępującego spadku liczby łączy stacjonarnych w Polsce oraz utraty części udziałów w rynku – udział w rynku pod względem przychodów z abonamentu od klientów detalicznych zmniejszył się do poziomu 80,9% (tj. o 5,1 punktów procentowych w skali roku), a udział w rynku pod względem wielkości ruchu – do 77,6% (tj. o 1,6 punktu procentowego w skali roku). Złożyły się na to następujące czynniki:

  • decyzja regulatora o obniżeniu cen detalicznych za połączenia do sieci komórkowych w godzinach szczytu o około 22% w lipcu 2007 roku,

  • migracja abonentów do operatorów WLR korzystających ze schematu cenowego z upustem względem cen detalicznych.

Po okresie agresywnych promocji cenowych towarzyszących wprowadzaniu ofert przez operatorów korzystających z hurtowej odsprzedaży dostępów szerokopasmowych (BSA), rynek usług szerokopasmowego dostępu do internetu wszedł ponownie w fazę dynamicznego wzrostu. Zgodnie z szacunkami Grupy TP, rynek ten zwiększył się w skali roku o 17,4% pod względem wartościowym i 19,6% pod względem ilościowym. Wskaźnik penetracji dla gospodarstw domowych wyniósł na koniec 2007 roku 35,2%, co oznacza wzrost zaledwie o 5,4 punktów procentowych (rok do roku).
TP utrzymała wiodącą pozycję z udziałem w rynku na poziomie 51% (pod względem wartości sprzedaży). Do wzrostu przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (o 16,0%) przyczyniło się zwiększenie liczby klientów oraz nieznaczny wzrost detalicznego ARPU względem poprzedniego kwartału – spowodowany przechodzeniem na usługi o większej przepustowości
przesyłu danych i rosnącą sprzedażą usług dodanych, w tym telewizji szerokopasmowej (TV-over-DSL), wideo na życzenie, telefonii internetowej (VoIP) oraz ofert pakietowych (triple play). Ponadto wprowadzono nowe pakiety płatnej telewizji, obejmujące do 50 kanałów.
Koszty operacyjne w segmencie telefonii stacjonarnej zmniejszyły się w skali roku o 6,5%, co pozwoliło utrzymać marżę operacyjną brutto na niezmienionym poziomie – pomimo niższych przychodów. Korzystne zmiany po stronie kosztów wynikały ze skutecznej kontroli kosztów wynagrodzeń pracowniczych (wzrost o 0,2 punktu procentowego w odniesieniu do przychodów i spadek o 2,8% w wartościach bezwzględnych) oraz oszczędności w zakresie innych kosztów pozakomercyjnych (podatków związanych z infrastrukturą techniczną i zarządzania należnościami trudnościągalnymi), a także wspomnianej wyżej zmiany dotyczącej tworzenia nowych rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty. W wyniku powyższych czynników, marża GOM spadła jedynie o 0,5 punktu procentowego.

5 tj. przed rezerwami na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty.

Wybrane dane operacyjne TP S.A.

Łącza główne TP S.A.

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
POTS 8 598 8 315 8 065 7 829 7 557
ISDN 2B+D 901 889 858 844 822
ISDN 30B+D 267 272 275 277 279
WLR 161 327 460 592 664
Razem 9 927 9 802 9 658 9 542 9 323

Aktywacje netto i liczba abonentów telefonii stacjonarnej

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Rynek detaliczny          
Aktywacje netto (w tys.) -362 -290 -278 -248 -291
Liczba abonentów (w tys.) 9 766 9 476 9 198 8 950 8 659
Rynek hurtowy          
Aktywacje netto (w tys.) 161 165 134 132 72
Liczba abonentów (w tys.) 161 326 460 592 664
Razem          
Aktywacje netto (w tys.) -201 -125 -144 -116 -219
Liczba abonentów (w tys.) 9 927 9 802 9 658 9 542 9 323

 

Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Połączenia międzystrefowe* 75,0% 76,4% 74,9% 75,2% 74,1%
Połączenia do sieci komórkowych* 78,4% 80,0% 78,7% 79,1% 78,4%
Połączenia międzynarodowe* 66,3% 69,1% 67,1% 67,9% 67,3%
Połączenia lokalne* 81,0% 81,9% 80,6% 79,7% 78,9%
Ruch razem* 79,2% 80,2% 78,9% 78,5% 77,6%
Abonament – klienci detaliczni** 86,0% 84,3% 83,5% 82,0% 80,9%
Abonament razem 87,6% 87,1% 87,7% 87,2% 87,1%

 

1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Udział w rynku połączeń głosowych tel. stacjonarnej (w %) 82,0% 80,9% 80,0% 78,9% 78,5%

Dostępy szerokopasmowe

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
ADSL 1 766 1 865 1 948 2 018 2 076
SDI 7 5 4 4 3
Dostęp hurtowy (Bitream access - BSA) 42 52 91 132 192
Razem 1 815 1 922 2 043 2 154 2 271

Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowych

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Rynek detaliczny – telefonia stacjonarna          
Aktywacje netto (w tys.) 61 97 82 70 57
Liczba klientów (w tys.) 1 773 1 870 1 952 2 022 2 079
Rynek detaliczny – Orange (umowy BSA)          
Aktywacje netto (w tys.)       6 17
Liczba klientów (w tys.)       6 23
Rynek detaliczny – łącznie          
Aktywacje netto (w tys.) 61 98 82 76 74
Liczba klientów (w tys.) 1 773 1 870 1 952 2 028 2 101
Rynek hurtowy (bez umów BSA z Orange)          
Aktywacje netto (w tys.) 42 10 39 36 44
Liczba klientów (w tys.) 42 52 91 127 170
Razem          
Aktywacje netto (w tys.) 104 108 121 111 117
Liczba klientów (w tys.) 1 815 1 922 2 043 2 154 2 271

 

1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Liczba klientów usług telewizji internetowej (w tys.) 9 19 23 40 49
Liczba klientów usług telefonii internetowej (w tys.) 39 71 96 132 164
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) 219 275 313 346 405

 

  1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
ARPU z usług szerokopasmowych (w zł) 54,1 52,2 51,9 52,6 55,3
Udział w rynku detalicznym usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg liczby klientów (w %) 42,4% 42,5% 43,1% 42,5% 42,0%
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg wartości sprzedaży (w %) 51,5% 50,5% 50,7% 49,7% 51,0%

Struktura zatrudnienia w Grupie TP na koniec kolejnych kwartałów 2008 i 2007

(w przeliczeniu na pełne etaty) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
TP S.A. 27 242 26 187 25 949 25 437 24 682
TP S.A. wraz ze spółkami wydzielonymi* 29 170 28 141 27 844 27 222 26 573
PTK Centertel 3 228 3 216 3 249 3 241 3 246
Pozostałe 896 930 964 885 1 019
Grupa TP 33 294 32 287 32 057 31 348 30 838

* Procesem wydzieleń objęto następujące podmioty: TP Emitel, TP Ditel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypoczynek.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: