TP S.A. została uznana za operatora dominującego

Newsy
Żródło: URT
Opinie: 3

W dniu 3 września 2001 roku Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji Marek Zdrojewski wydał decyzję uznającą Telekomunikację Polską S.A. za operatora zajmującego pozycję dominującą na krajowym rynku świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. TP S.A. przysługuje prawo do złożenia odwołania do Sądu Antymonopolowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Prezesa URT.
Pozycję dominującą zajmuje operator telekomunikacyjny, który ma możliwość zapobiegania skutecznej konkurencji na rynku poprzez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów i konsumentów. Domniemywa się, że posiada taką pozycję, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału, podstawowymi kryteriami dla ustalenia tego udziału są: suma przychodów operatora z abonamentu, podłączania abonentów i opłat za połączenia. Kryteriami pomocniczymi są: liczba linii abonenckich lub łączny czas trwania połączeń realizowanych w sieci operatora.
Na dzień 31 grudnia 2000 r. TP S.A. dysponowała 10 233 062 liniami abonenckimi (tj. 93,65% udziału w rynku), podczas gdy pozostali operatorzy usług powszechnych posiadali łącznie 693 941 linii (6,35%). Biorąc pod uwagę wielkość przychodu z abonamentu, podłączania abonentów oraz opłat za połączenia - TP S.A. posiada 94,35% udziału w rynku, pozostali operatorzy - łącznie 5,65%.
Uznanie Telekomunikacji Polskiej S.A. za operatora zajmującego pozycję dominującą wiąże się z szeregiem obowiązków nałożonych ustawą Prawo telekomunikacyjne. W zakresie świadczenia usług powszechnych TP S.A. jest zobowiązana do:

 • przedkładania Prezesowi URT projektu cennika usług powszechnych lub jego zmian, wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia cennika lub jego zmian w życie (Prezes URT może zgłosić sprzeciw);

 • przedkładania Prezesowi URT wzorów umów o świadczenie usług powszechnych lub ich zmian;

 • przedkładania Prezesowi URT projektu regulaminu wykonywania usług powszechnych lub jego zmiany, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem wejścia w życie;

 • oparcia cen usług powszechnych na kosztach ich świadczenia, niezależnie od sposobu wykonywania usług (zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2004 r.);

 • prowadzenia kalkulacji kosztów odrębnie dla każdej usługi, w której zajmuje pozycję dominującą oraz rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci, zawartych z innymi operatorami;

 • zapewnienia innym operatorom dostępu do swojej sieci w każdym technicznie uzasadnionym jej punkcie, nie będącym zakończeniem sieci;

 • połączenia swojej sieci telekomunikacyjnej z siecią telekomunikacyjną innego operatora, jeśli przyłączana sieć została wybudowana zgodnie z przepisami prawa;

 • opracowania ofert określających ramowe warunki umów o połączeniu sieci z operatorami;

 • spełniania wszystkich uzasadnionych żądań związanych z dostępem do jego sieci, przy łączeniu sieci telekomunikacyjnych.

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  rmrm pisze: 2001-09-03 19:28
  i co ja bede miał z tego. i tak trezeba duzo bulić i tak.
  0
 • Users Avatars Mini
  cherub pisze: 2001-09-03 21:27
  TP S.A operatoerm dominującym?? ... NIEMOŻLIWE ;-P
  0
 • Users Avatars Mini
  Antenicz pisze: 2001-09-03 22:16
  Czy to prawda, ze jesli dzwonie z Plusa do Ery, to idzie to nadal przez tpsa i telepiesek pobiera sobie z tego pieniazki? Podobno tak jest i jedyna przyczyna tego stanu rzeczy sa istniejace przepisy, a bynajmniej nie technika.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: