UKE instruuje klientów Ery jak zerwać umowę

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 43

UKE przygotował specjalne informacje dla klientów Ery, którzy chcą z nią zerwać  umowę ze względu na ostatnie zmiany w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Informacje UKE:

W związku z bardzo licznymi skargami i zapytaniami konsumentów napływającymi do Urzędu w sprawie dokonania przez PTC Sp. z o.o. zmiany regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Prezes UKE przedstawia poniższe informacje:

Z informacji przekazywanych przez Abonentów Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. wynika, że Spółka podtrzymuje swoje stanowisko, iż „uzupełnienie” regulaminu, o którym pisemnie powiadomiła Abonentów nie jest podstawą do rozwiązania przez nich umowy bez płacenia kary np. za aparat telefoniczny zakupiony po promocyjnej cenie.

W tej sytuacji:

1. Jak już zostało wskazane w Stanowisku Prezesa UKE z dnia 22 marca 2007 r. zgodnie z art.59 ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne każda zmiana regulaminu, niezależnie od nazewnictwa stosowanego przez operatora (w przypadku PTC Sp. z o.o. zmiana regulaminu określona została jako „uzupełnienie zapisów”) jest zmianą regulaminu, która w przypadku braku jej akceptacji daje Abonentowi prawo do wypowiedzenia umowy, a operatorowi nie przysługuje wobec Abonenta roszczenie odszkodowawcze.

2. Mimo jasno brzmiących przepisów prawa w tym zakresie Abonenci powinni zdawać sobie sprawę z faktu, iż PTC Sp. z o.o. może dokonywać odmiennej interpretacji przepisów i naruszając je żądać od Abonenta zapłacenia kary w przypadku wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji zmian w regulaminie.

3. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy pamiętać, że:

PTC Sp. z o.o. nie ma uprawnienia do żądania od Abonenta uzasadnienia, z którym zapisem zmienionego Regulaminu się nie zgadza – to Spółka jednostronnie zmienia warunki świadczenia usług, a druga strona ma prawo się z tym nie zgodzić;
Jeżeli Abonent wypowie umowę może spotkać się z roszczeniem ze strony operatora o zapłatę kary umownej. Wówczas możliwe są dwie drogi postępowania:
a) Abonent może zapłacić kwotę kary umownej, a następnie dochodzić jej zwrotu od Spółki:

w ramach postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa UKE na wniosek konsumenta
UWAGA! Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na polubowne zakończenie sporu Prezes UKE odstępuje od postępowania mediacyjnego;
przed Stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE
UWAGA! Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na polubowne zakończenie sporu odstępuje się od rozpatrzenia sporu;
w postępowaniu sądowym przed sądem cywilnym.
b) Abonent może uchylić się od zapłaty kary. PTC Sp. z o.o. będzie wówczas mogła wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o zapłatę dochodzonej kwoty kary.

4. W przypadku sporu konsumenta z operatorem, który nie wyraził zgody na mediację lub sąd polubowny, konsument może uzyskać pomoc prawną w organizacjach konsumenckich lub u Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) w powiatach oraz miastach na prawach powiatu działa Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów. Rzecznik m.in. świadczy nieodpłatne poradnictwo prawne dla konsumentów, może występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów. Może (ale nie musi) wytaczać powództwa na rzecz konsumentów i wstępować (za zgodą konsumenta) do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: