UKE o ważności konta w prepaidach

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 12

UKE przygotował specjalną informację na temat zasad działania usług przedpłaconych w sieciach telefonii komórkowej, głównie okresu ważności konta użytkownika pre-paid.

W związku z zapytaniami konsumentów w sprawie zapisów regulaminów świadczenia usług przedpłaconych (pre-paid) w sieciach komórkowych, stanowiących, iż po upływie określonego przez operatora terminu od daty zasilenia konta przez Użytkownika, karta SIM staje się nieaktywna, a zgromadzone na koncie Użytkownika środki pieniężne przepadają, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia poniżej następujące wyjaśnienia.

Stan prawny:

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) reguluje poruszane kwestie jedynie w odniesieniu do treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ustawa nie reguluje kwestii dotyczących usługi pre-paid w omawianym zakresie. Kwestie te nie zostały również uregulowane w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ww. ustawy.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) reguluje omawiane kwestie na zasadach ogólnych (jako forma przepisów lex generalis).

Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia usług w systemie pre-paid określają regulaminy oraz cenniki świadczenia usług przedpłaconych przez operatorów.

System pre-paid (usługa przedpłacona) jest pojęciem używanym jako nazwa jednej z ofert dostępnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, polegającej na zakupieniu przez klienta określonej liczby jednostek taryfowych. Opłata jest wnoszona z góry, natomiast wykorzystanie nabytych jednostek jest możliwe przez czas określony przez operatora. W zależności od wysokości wniesionej opłaty, czas ten waha się od kilkunastu dni do kilku miesięcy. Po tym okresie konieczne jest ponowne uzupełnienie konta. Jednostki są odejmowane z konta użytkownika proporcjonalnie do wykonanych połączeń i wykorzystanych usług dodatkowych. Doładowanie i odnowienie limitu jednostek następuje po zakupie specjalnego kuponu. Cechą charakterystyczną oferty pre-paid jest brak konieczności zawarcia pisemnej umowy z operatorem.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż operator świadczący usługi w systemie pre-paid ponosi szereg kosztów związanych z funkcjonowaniem karty SIM w sieci także po zakończeniu okresu aktywności karty, którego długość zależy od wartości doładowania konta. Pomimo, że Użytkownik ma nieaktywne konto i nie może korzystać z połączeń wychodzących operator jeszcze przez pewien czas świadczy usługi „przychodzące”. Operator przez cały okres nieaktywności konta pozostaje w gotowości do wznowienia świadczenia usług telekomunikacyjnych w pełnym zakresie. Powoduje to konieczność utrzymywania konta Użytkownika w systemach informatycznych oraz elementach sieciowych. Operator przez cały ten czas musi utrzymywać kartę SIM w systemach swojej sieci. Pomimo, że Użytkownik nie korzysta z usług wychodzących, operator musi posiadać informacje dotyczące położenia danego terminala, pozwalające na jego lokalizację i zestawienie połączenia. Konieczne jest też zarezerwowanie danego numeru Użytkownika.

Wszystkie powyższe czynności wymagają ponoszenia większych nakładów na utrzymanie większej pojemności systemów informatycznych i elementów sieci niż wynikałoby to z liczby Użytkowników zasilających swoje konta i aktywnie korzystających z sieci, co w oczywisty sposób podnosi koszty operatora.

Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi w systemie pre-paid (zawarciem umowy jest czynność faktyczna polegająca na rozpoczęciu korzystania z usług danego operatora), powinien zapoznać się dokładnie z treścią regulaminu świadczenia usług oraz cennikiem usług.

Rozpoczęcie korzystania z usług operatora stanowi dorozumianą zgodę na zapisy wszystkich postanowień regulaminu oraz cennika. Należy więc zaznaczyć, iż użytkownik wiedział, a z pewnością przy zachowaniu należytej staranności mógł się zapoznać, z warunkami jakie obowiązują w systemie usług pre-paid. Zgodnie z zasadą obowiązującą w polskim systemie prawnym nie można powoływać się na nieznajomość przepisów prawnych.

Zapisy regulaminów wszystkich operatorów telefonii ruchomej świadczących usługę w systemie pre-paid zawierają wyraźnie określone i sprecyzowane zasady dotyczące czasu w jakim konto użytkownika pozostaje aktywne. Użytkownik decydując się na korzystanie z usług w omawianym systemie dokonuje przedpłaty za usługi, z których chce w przyszłości skorzystać. Zna on termin na jaki omawianej przedpłaty dokonał. Warto w tym miejscu dokonać porównania zasad usługi w systemie pre-paid do czynności dokonywanych „w życiu codziennym”. „Usługami” takimi mogą być np. zakup karty komunikacji miejskiej czy zakup karnetu wejść na pływalnię. W opisanych, w zdaniu poprzednim sytuacjach, konsument dokonuje przedpłaty za usługi, z których chce korzystać. Przedpłata ta obowiązuje w ściśle określonym terminie i nie ma tu znaczenia czy konsument korzysta z usług, na które dokonał przedpłaty czy też nie. Nie ma też możliwości odzyskać „zainwestowanych” środków finansowych.

W związku z powyższym należy wskazać, iż dezaktywacja kont użytkownika nie narusza zapisów regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad dotyczących usług o charakterze przedpłaconym. Z analizy regulaminów oraz cenników usług operatorów działających na terenie Europy wynika, iż świadczą oni usługi pre-paid na zasadach analogicznych do zasad obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacja Prezesa UKE jest publikowana w celu uświadomienia wszystkim Użytkownikom usług przedpłaconych specyfiki tej usługi, a w szczególności kwestii dotyczącej przepadku środków na nieaktywnym koncie pre-paid.

PORÓWNANIE ZAPISÓW REGULAMINÓW OPERATORÓW W ZAKRESIE OKRESU WAŻNOŚCI KONTA:

Polkomtel S.A.

Postanowienia regulaminu:

§ 1 Regulaminu – okres ważności, jest to czas od momentu zasilenia konta, w którym Użytkownik może wykorzystać wartość konta. Długość okresu ważności wskazana jest w cennikach i uzależniona jest od wartości doładowania.
§ 8 ust. 5 i 6 Regulaminu – Użytkownicy mogą wykonywać połączenia telefoniczne i korzystać z innych usług wychodzących do momentu wyczerpania wartości konta, lecz nie dłużej niż wynosi okres ważności danej karty doładowującej.
Regulamin zawiera informacje o konsekwencjach braku zasilenia konta.
Ważność kart: maksymalnie 6 miesięcy (*)

Usługi dodatkowe/planowane działania: brak danych

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Postanowienia regulaminu:

§ 25 Regulaminu – Po wyczerpaniu przez Użytkownika kwoty lub liczby jednostek zakumulowanej na Karcie SIM Era Tak Tak, dalsze korzystanie z usług telekomunikacyjnych i innych usług z wykorzystaniem Karty SIM Tak Tak jest uzależnione od uzupełnienia przez Użytkownika jego konta w Systemie Tak Tak.
§ 26 pkt 1 Regulaminu – Karta SIM Tak Tak powinna zostać użyta nie później niż do dnia ważności, uwidocznionej na tej karcie. Po upływie powyższego terminu Karta SIM Tak Tak ulega automatycznej deaktywacji i nie podlega wymianie.
Ważność kart: od 1 do 7 miesięcy – konto nie może mieć ważności większej niż 12 miesięcy (*)

Usługi dodatkowe/planowane działania: Środki przywracane są na konto po doładowaniu w okresie do kilku miesięcy po dezaktywacji konta (*)

PTK Centertel Sp. z o.o.

Postanowienia regulaminu:

§ 24 Regulaminu – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom obejmuje dwa okresy: aktywny i pasywny. W chwili zawarcia umowy rozpoczyna się okres aktywny. Użytkownik ma wpływ na wydłużenie okresu aktywnego poprzez sam fakt doładowania i wielkości kwoty doładowania.
Ważność kart: Czas wydłuża się wraz ze wzrostem kwoty doładowania (*)

Usługi dodatkowe/planowane działania: (*)

Gwarancja Zwrotu – użytkownik, który doładuje konto w ciągu 5 dni od dezaktywacji otrzyma „do wykorzystania” środki pieniężne jakie na nim pozostały (prowadzone są prace nad możliwością automatycznego odzyskiwania kwoty).
SMS SOS – możliwość wysłania 3 darmowych SMS-ów w sytuacji jeśli na koncie nie ma środków.
Kredyt – możliwość zaciągnięcia kredytu 1zł.

(*) informacje o ważności kart oraz o usługach dodatkowych i planowanych działaniach przekazane przez operatorów.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: