UPC w 2021 r. - ponad 104 mln straty, ale jest gwarancja wsparcia finansowego od PLAY

Newsy
Opinie: 0
UPC - wyniki finansowe w 2021 r.

UPC wysłało do KRS swoje finalne wyniki finansowe za 2021 r.

Podstawowe wyniki finansowe w 2021 roku (w tysiącach złotych):

  • Przychody ze sprzedaży 1.747.928
  • Koszty działalności operacyjnej 1.604.454
  • Pozostałe przychody operacyjne 28.360
  • Pozostałe koszty operacyjne 180.056
  • Przychody finansowe 10.165
  • Koszty finansowe 18.412
  • Podatek dochodowy 88.090
  • Strata netto 104.559

Na koniec 2021 roku w porównaniu z końcem roku 2020 liczba usług telewizji cyfrowej UPC wzrosła o 13 202, Internetu o 60 862, a telefonii o 20 728. Klienci chętniej wybierali podwójną usługę, co przełożyło się na wzrost udziału tej grupy klientów w ogólnej liczbie o 4% w porównaniu do roku 2020.

Przychody osiągnięte z tytułu sprzedaży usług telewizji kablowej (analogowej, cyfrowej), usług dostępu do szerokopasmowego Internetu jak i telefonii stacjonarnej wyniosły 1.741.674 tysięcy złotych (wzrost o 3,3% w porównaniu do roku 2020). Natomiast koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie 1.604.454 tysięcy złotych (spadek o 3,8% w porównaniu do poprzedniego roku). Struktura rodzajowa kosztów wskazuje, iż największymi wartościowo pozycjami są koszty usług obcych, w tym koszty opłat ponoszonych na rzecz nadawców programów telewizyjnych, koszty związane z pozyskaniem abonentów, wdrażaniem innowacji w zakresie technologii cyfrowej jak też koszty amortyzacji jako efekt ponoszonych nakładów inwestycyjnych na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, rozwoju usług telewizji cyfrowej.

W 2021 roku UPC osiągnęło zysk ze sprzedaży w kwocie 143.474 tysięcy złotych. Wysokość pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ostatecznie spowodowała, iż spółka wygenerowała stratę z działalności operacyjnej za rok 2021 w kwocie 8.222 tysięcy złotych w porównaniu do straty za 2020 w kwocie 100.949 tysięcy złotych. Spółka za rok 2021 wygenerowała stratę na działalności finansowej w wysokości 8.247 tysięcy złotych w porównaniu do straty za rok 2020 w wysokości 84.536 tysięcy złotych. Ostatecznie wynik z działalności finansowej spowodował, iż za rok 2021 spółka wygenerowała stratę brutto w wysokości 16.469 tysięcy złotych. W związku z wykazaniem w Rachunku Zysków i Strat kosztu z tytułu podatku dochodowego w wysokości 88.090 tysięcy złotych, spółka zamknęła 2021 rok stratą netto w wysokości 104.559 tysięcy złotych.

W 2021 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne o łącznej wartości 340 milionów złotych. Głównymi projektami stały się nakłady poniesione na modernizację i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sprzętu CPE niezbędnego do sprzedaży produktów/usług, umożliwiającego oglądanie bogatej oferty telewizji cyfrowej na wielu urządzeniach mobilnych. Nakłady inwestycyjne były w pełni finansowane z dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazuje sumę aktywów oraz sumę pasywów równą 3.037.093 tysięcy złotych, co jest kwotą niższą o 230.443 tysiące złotych w stosunku do 31 grudnia 2020 r. Spadek ten, po stronie aktywów, wynika z bieżącej amortyzacji posiadanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz spadku należności długoterminowych wskutek spłaty udzielonej pożyczki. Zmniejszenie wartości pasywów jest powiązane głównie ze spadkiem salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług zarówno wobec podmiotów trzecich jak i podmiotów powiązanych.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2021 wykazuje wpływy netto z działalności operacyjnej w kwocie 313.227 tysięcy złotych w porównaniu do 206.196 tysięcy złotych za rok 2020. Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w kwocie 419.966 tysięcy złotych wynikają przede wszystkim z nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz udzieleniem pożyczki. W 2021 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne o łącznej wartości 340 milionów złotych. Głównymi projektami stały się nakłady poniesione na modernizację i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sprzętu CPE niezbędnego do sprzedaży produktów/usług, umożliwiającego oglądanie bogatej oferty telewizji cyfrowej na wielu urządzeniach mobilnych. Nakłady inwestycyjne były w pełni finansowane z dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w roku 2021 były dodatnie i wynikały z większych spłat udzielonych pożyczek i innych zobowiązań finansowych w stosunku do poniesionych wydatków na zobowiązania finansowe.

1 kwietnia 2022 roku dotychczasowy udziałowiec UPC tj. UPC Poland Holding BV dokonał sprzedaży 100 % udziałów na rzecz P4.

Uchwałą Zarządu Spółki nr 2022/021 z dnia 25 maja 2022 roku, zarząd UPC dokonał formalnego potwierdzenia funkcjonowania dwóch funkcjonalnie odrębnych działalności, które w ramach organizacji przedsiębiorstwa spółki i wewnętrznego zarządzania nim, mogłyby być traktowane jako funkcjonujące równolegle i niezależnie osobne przedsiębiorstwa i w związku z tym dokonał formalnego wydzielenia poniższych jednostek wewnętrznych w ramach przedsiębiorstwa spółki:
 

  • „Pion Sieci Dostępowej” zajmujący się rozwojem, modernizacją, zarządzaniem i komercjalizacją Infrastruktury Sieci Dostępowej, przeznaczonej głównie do świadczenia Usług Dostępu ( „Działalność Sieci Dostępowej”),
  • „Przedsiębiorstwo Operatora”, zajmujący się budową innego rodzaju infrastruktury telekomunikacyjnej (także usługową budową sieci telekomunikacyjnych), w tym infrastruktury dosyłowej i dystrybucyjnej, szeroko pojętej działalności telekomunikacyjnej, obejmującej m.in. świadczenie detalicznych usług telekomunikacyjnych, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz innych usług związanych z usługami komunikacji elektronicznej oraz zarządzanie stosowną infrastrukturą dosyłową i dystrybucyjną, na potrzeby inne niż świadczenie Usług Dostępu ( “Działalność Operatora”).

Działalność Sieci Dostępowej w drodze planowanego podziału spółki przez wydzielenie zostanie przeniesiona do spółki FiberForce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zależnej od P4.

Spółka będzie kontynuowała Działalność Operatora, korzystając z sieci dostępowej FiberForce sp. z o.o. na zasadach komercyjnych.

15 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2022/024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie P4 pożyczki w kwocie nie przekraczającej 150 mln zł.

Sytuacja finansowa i kontynuacja działalności

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe spółki wyniosły 571.452 tysięcy złotych i przewyższały aktywa obrotowe o kwotę 141.548 tysięcy złotych.

Kwestie opisane powyżej wskazują, że kontynuacja działalności spółki zależy od możliwości bieżącego wsparcia finansowego od udziałowca, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 21 września 2022 roku zarząd spółki uzyskał od P4 zapewnienie o otrzymaniu finansowego wsparcia.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: