WSA utrzymał karę dla Polkomtela

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 3

Sąd odrzucił skargę Polkomtela na decyzję o nałożeniu kary 450.000 zł za naruszenie obowiązków informacyjnych wobec użytkowników.

18 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłosił wyrok w sprawie ze skargi Polkomtel na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 25 stycznia 2008 r. mocą której, w punkcie pierwszym jej sentencji, Prezes UKE nakazał Polkomtel usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, polegających na braku w treści zawieranych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych postanowień wymaganych zgodnie z art. 56 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz 5-8 Prawa telekomunikacyjnego, w terminie do dnia 1 maja 2008 r. W punkcie drugim sentencji zaskarżonej decyzji z dnia 25 stycznia 2008 r. Prezes UKE utrzymał decyzję z dnia 5 grudnia 2007 r. w pozostałym zakresie w mocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Polkomtela w zakresie rozstrzygnięcia decyzji ujętego w punkcie pierwszym jej sentencji oraz odrzucił skargę w zakresie rozstrzygnięcia ujętego w punkcie drugim sentencji decyzji Prezesa UKE.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że stosownie do treści art. 201 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego w decyzji wydawanej na tej podstawie może zostać ujęte zarówno postanowienie wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wraz z określeniem terminu na ich usunięcie jak i postanowienie nakładające karę pieniężną. W zakresie tych dwóch rozstrzygnięć przysługują dwa tryby odwoławcze. Co do postanowienia wzywającego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, zaś co do postanowienia nakładającego karę pieniężną przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z uwagi na powyższe Sąd uznał, że skarga na decyzję Prezesa UKE w odniesieniu do postanowienia decyzji odnoszącego się do nałożonej kary pieniężnej (punkt II jej sentencji) podlegała odrzuceniu jako, że sąd administracyjny nie jest w tym zakresie właściwy. Sąd podzielił także stanowisko Prezesa UKE co do tego, że w treści art. 56 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego ujęty został wykaz postanowień umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i odesłanie do regulaminu w zakresie niektórych z tych postanowień nie spełnia wymogu określonego w tym przepisie.

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: