Wyniki finansowe TP S.A.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 4
Opinie: 4

Raport roczny Telekomunikacji Polskiej S.A.

BILANS
stan na dzień Nota 2000 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały 25 440 373 21 254 396
1. Wartości niematerialne i 1 285 519 216 159
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 2 22 164 111 19 695 641
3. Finansowy majątek trwały 3 2 989 267 1 341 011
4. Należności długoterminowe 4 1 476 1 585
II. Majątek obrotowy 4 270 407 3 474 052
1. Zapasy 5 122 534 115 739
2. Należności krótkoterminowe 6 3 153 606 2 735 508
3. Akcje (udziały) własne do 7 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 8 14 580 16 146
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 9 979 687 606 659
III. Rozliczenia 10 90 923 92 866
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 90 923 92 866
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 29 801 703 24 821 314
PASYWA
I. Kapitał własny 11 829 438 10 086 072
1. Kapitał akcyjny 11 4 200 000 4 200 000
2. Należne wpłaty na poczet 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 3 734 830 2 735 679
4. Kapitał rezerwowy z 1 927 245 1 955 733
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 13 136 997 115 412
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 830 366 1 079 248
II. Rezerwy 987 573 775 952
1. Rezerwy na podatek 15 42 856 213 451
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 16 944 717 562 501
III. Zobowiązania 16 191 024 13 307 909
1. Zobowiązania 17 12 201 261 9 768 474
długoterminowe
2. Zobowiązania 18 3 989 763 3 539 435
krótkoterminowe
VI. Rozliczenia 19 793 668 651 381
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 29 801 703 24 821 314


Wartość księgowa 11 829 438 10 086 072
Liczba akcji 1 400 000 000 1 400 000 000
Wartość księgowa na jedną 20 8,45 7,2
akcję (w zł)
Przewidywana liczba akcji 0 0
Rozwodniona wartość księgowa 20 0 0
na jedną akcję (w zł)

Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień 2000 1999
a) łączna wartość udzielonych 8 005 016 6 229 172
gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek 8 004 993 6 229 148
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0
dominującej
- na rzecz innych jednostek 23 24
b) pozostałe zobowiązania 1 751 290 2 021 997
pozabilansowe (z tytułu)
- z tytułu wystawionych 1 751 290 2 021 997
weksli
-
Zobowiązania pozabilansowe, 9 756 306 8 251 169
razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 2000 1999
I. Przychody netto ze 14 678 196 12 384 084
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 21 14 622 154 12 312 385
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 22 56 042 71 699
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych -7 886 924 -6 976 593
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 23 -7 837 775 -6 915 054
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych -49 149 -61 539
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 6 791 272 5 407 491
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży -1 322 440 -883 874
V. Koszty ogólnego zarządu -1 288 218 -1 188 911
VI. Zysk (strata) na 4 180 614 3 334 706
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 24 187 176 161 166
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 25 -722 153 -364 841
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 3 645 637 3 131 031
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 26 35 838 31 822
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 27 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 28 394 948 576 238
finansowe
XIII. Koszty finansowe 29 -1 386 585 -2 159 194
XIV. Zysk (strata) na 2 689 838 1 579 897
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -16 276 -1 561
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 1 212 11 927
2. Straty nadzwyczajne 31 -17 488 -13 488
XVI. Zysk (strata) brutto 2 673 562 1 578 336
XVII. Podatek dochodowy 32 -843 196 -499 088
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 33 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 1 830 366 1 079 248


Zysk (strata) netto (za 12 1 830 366 1 079 248
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 400 000 000 1 400 000 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 35 1,31 0,77
zwykłą (w zł)
Średnia ważona przewidywana 0 0
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na 35 0 0
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 2000 1999
I. Stan kapitału własnego na 10 086 072 9 338 324
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad 0 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0
zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego 10 086 072 9 338 324
na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na 4 200 000 4 200 000
początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału 0 0
akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego 4 200 000 4 200 000
na koniec okresu
2. Stan należnych wpłat na 0 0
poczet kapitału akcyjnego na
początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych 0 0
wpłat na poczet kapitału
akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan należnych wpłat na 0 0
poczet kapitału akcyjnego na
koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego 2 735 679 2 043 506
na początek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału 999 151 692 173
zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) 999 151 692 173
- emisji akcji powyżej 0 0
wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad 970 663 668 897
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
- przeniesienie z kapitału 28 488 23 276
rezerwowego z aktualizacji
wyceny
-
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
-
3.2. Stan kapitału zapasowego 3 734 830 2 735 679
na koniec okresu
4. Stan kapitału rezerwowego 1 955 733 1 979 009
z aktualizacji wyceny na
początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału -28 488 -23 276
rezerwowego z aktualizacji
wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -28 488 -23 276
- sprzedaży i likwidacji -28 488 -23 276
środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału 1 927 245 1 955 733
rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów 115 412 94 996
rezerwowych na początek
okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych 21 585 20 416
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 21 585 20 416
- z podziału zysku 21 585 20 416
-
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
-
5.2. Stan pozostałych 136 997 115 412
kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku 1 079 248 1 020 813
lub niepokrytej straty z lat
ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego 1 079 248 1 020 813
zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0
zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego 1 079 248 1 020 813
zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu) -1 079 248 -1 020 813
- przeniesienie na kapitał -970 663 -668 897
zapasowy
- przeniesienie na kapitał -21 585 -20 416
rezerwowy
- podział zysku poza kapitały -87 000 -331 500
własne
-
7.3. Stan niepodzielonego 0 0
zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty 0 0
z lat ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0
zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty 0 0
z lat ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty do 0 0
pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
-
7.6. Stan niepokrytej straty 0 0
z lat ubiegłych na koniec
okresu
7.7. Stan niepodzielonego 0 0
zysku lub niepokrytej straty
z lat ubiegłych na koniec
okresu
8. Wynik netto 1 830 366 1 079 248
a) zysk netto 1 830 366 1 079 248
b) strata netto 0 0
II. Stan kapitału własnego na 11 829 438 10 086 072
koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 2000 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-
II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 5 623 317 4 343 447
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I+/-II)) - metoda pośrednia
*)
I. Zysk (strata) netto 1 830 366 1 079 248
II. Korekty razem 3 792 951 3 264 199
1. Amortyzacja 2 723 589 2 119 499
2. (Zyski) straty z tytułu 20 226 1 098 436
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 128 164 755 882
4. (Zysk) strata z tytułu 3 720 -5 090
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 388 232 95 076
rezerw
6. Podatek dochodowy 843 196 499 088
(wykazany w rachunku zysków i
strat)
7. Podatek dochodowy -1 066 858 -913 181
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -6 795 12 339
9. Zmiana stanu należności -442 344 -458 030
10. Zmiana stanu zobowiązań 293 317 -144 580
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 30 742 354 513
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -172 309 -134 664
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 50 071 -15 089
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO -6 222 963 -5 709 227
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
(I-II)
I. Wpływy z działalności 112 780 110 836
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 2 812 1 987
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 10 130 539
finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych 10 0
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów 28 278 20 525
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 8 439 13 679
7. Otrzymane odsetki 56 937 20 705
8 . Pozostałe wpływy 6 184 53 401
II. Wydatki z tytułu -6 335 743 -5 820 063
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -211 908 -172 917
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -4 960 219 -4 754 993
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -488 909 -314 761
finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych -488 904 -298 800
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0
własnych
5. Nabycie papierów -26 971 -41
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki -641 640 -577 351
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -6 096 0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 972 674 -1 623 412
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-
II)
I. Wpływy z działalności 3 553 008 3 761 679
finansowej
1. Zaciągnięcie 1 014 528 560 477
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 1 873 215 2 166 408
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 40 000 5 265
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 590 358 1 000 369
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 34 907 29 160
II. Wydatki z tytułu -2 580 334 -5 385 091
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -586 801 -875 156
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych 0 0
długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -40 000 -1 579 396
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych -693 920 -1 754 960
krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) 0 0
własnych
7. Płatności dywidend i -70 000 -56 000
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie- -2 208 -3 407
użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -1 174 221 -875 349
12. Pozostałe wydatki -13 184 -240 823
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, 373 028 -2 989 192
RAZEM (A+/-B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU 373 028 -2 989 192
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków 15 911 -17 135
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 606 659 3 595 851
POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 979 687 606 659
OKRESU (F+/- D)

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: