Netia - wyniki za II kw. 2018 r.

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Netia zaprezentowała wyniki finansowe za drugi kwartał 2018 roku. 

Spółka w drugim kwartale br. wypracowała 343 mln zł przychodów i 93 mln zł skorygowanego zysku EBITDA oraz blisko 12 mln zł zysku netto.

Na kwotę 343 mln zł przychodów ogółem złożyło się 181 mln zł wypracowane na rynku B2B (-1 proc, k-d-k) oraz 155 mln zł (-3 proc. k-d-k) na rynku B2C a także 7 mln zł przychodów spółki Petrotel. Do 151 mln zł (o 1 mln zł więcej niż w I kw. br.) wzrosły przychody z transmisji danych. Do kwoty 88 mln zł (- 9 mln zł k-d-k) spadły natomiast przychody z usług głosowych. Największy spadek dotyczył usług głosowych na sieciach obcych (dostęp regulowany na sieci Orange Polska). W Pozostałe przychody, do których zaliczane są m.in. wpływy z usług TV i mobilnych oraz ITC, wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału o 4 mln zł do kwoty 104 mln zł.  

Skorygowany zysk EBITDA za II kw. br. wyniósł 93 mln zł (wzrost o 3 proc. w stosunku do I kw. br.), co oznacza marżę na poziomie 27,2 proc. Z kolei zysk EBITDA wyniósł w tym okresie 92 mln zł (+1 proc. k-d-k) co oznacza stopę marży w wysokości 26,9 proc. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł w tym okresie 20 mln zł. Zysk netto wyniósł 11,7 mln zł.

W II kw. 2018 r. Netia osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w wysokości niespełna 31 mln zł. Zadłużenie na koniec czerwca br. wyniosło 236 mln zł, co stanowi dźwignię finansową w wysokości 0,60x Skorygowanego zysku EBITDA za rok 2017 w kwocie 392 mln zł.

Na rynku B2C pod koniec czerwca br. liczba świadczonych usług wyniosła 1,453 mln, z tego 737 tys. (51 proc.) stanowiły usługi na sieciach własnych. Pomimo wzrostu liczby szybkich dostępów do internetu (NGA) o ok. 7 tys. Spółka odnotowała ujemny bilans (-1 tys. RGU) na sieci własnej oraz spadek liczby dostępów na sieci obcej o 8 tys. RGU. O 20 tys. spadała też liczba usług głosowych, w większości również za sprawą usług regulowanych.

Netia zanotowała wzrost usług TV (+ 4 tys. RGU, do 196 tys.) oraz usług mobilnych (+ 2 tys., do łącznie 146 tys.).

Wskaźnik liczba usług (RGU) na klienta wzrósł do 1,65x, natomiast średni przychód na klienta (ARPU) utrzymuje się na stabilnym poziomie 56 zł czy czym ARPU z usług TV wzrosło w ciągu roku o blisko 7,5 pp. przy jednoczesnym wzroście penetracji do 47 proc.

53 proc. klientów usług szerokopasmowych na sieci własnej Netii korzysta z pakietów z usługami TV tego operatora.

W pierwszym półroczu 2018 r. nakłady inwestycyjne (CAPEX) wyniosły 111 mln zł. Gros tej kwoty (80 mln zł) stanowiły inwestycje w sieć, w tym 28 mln zł jest przypisane do projektu modernizacji sieci do standardu światłowodowego (Sieć XXI w.). Projekt ten jest obecnie realizowany na szeroką skalę i jego efekty stanowią znaczną część zobowiązań inwestycyjnych, nieujęty w sprawozdaniu finansowym, które na koniec czerwca br. wyniosły nieco ponad 100 mln zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego        
Przychody ze sprzedaży 689.772 726.120 162.701 170.956
Zysk operacyjny 42.272 34.477 9.971 8.117
Zysk przed opodatkowaniem 42.897 31.206 10.118 7.347
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 32.895 26.242 7.759 6.178
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 183.388 170.419 43.257 40.123
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133.329) (126.603) (31.449) (29.807)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (40.506) (47.565) (9.554) (11.199)
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2.399.855 2.433.488 550.224 583.444
Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 564.849 630.303 129.505 151.119
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 43.831 196.494 10.049 47.111
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 521.018 433.809 119.456 104.008
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1.835.006 1.803.185 420.719 432.325
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335.578 348.564 76.939 83.570
Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335.578.344 348.564.261 335.578.344 348.564.261
Średnia ważona liczba akcji 335.480.600 337.047.972 335.480.600 337.047.972
Rozwodniona liczba akcji 335.538.715 337.197.020 335.538.715 337.197.020
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,08 0,02 0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,08 0,02 0,02
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego        
Przychody ze sprzedaży 599.279 608.834 141.356 143.343
Zysk operacyjny 170.446 26.611 40.204 6.265
Zysk przed opodatkowaniem 167.904 14.278 39.605 3.362
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 158.626 12.714 37.416 2.993
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 134.409 139.680 31.704 32.886
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (114.597) (115.633) (27.031) (27.224)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7.575) (17.402) (1.787) (4.097)
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2.738.033 2.628.388 627.759 630.173
Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 755.878 803.787 173.303 192.713
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 22.794 174.040 5.226 41.727
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 733.084 629.747 168.077 150.986
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1.982.155 1.824.601 454.456 437.460
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335.578 348.564 76.939 83.570
Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335.578.344 348.564.261 335.578.344 348.564.261
Średnia ważona liczba akcji 335.480.600 337.047.972 335.480.600 337.047.972
Rozwodniona liczba akcji 335.538.715 337.197.020 335.538.715 337.197.020
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,04 0,11 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,04 0,11 0,01

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane: