Wyniki Grupy CP w I kw. 2018 r.

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Grupa Cyfrowy Polsat ogłosiła swoje wyniki finansowe i operacyjne za I kw. 2018 r.

Przychody Grupy Polsat w 1Q’18 na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości zanotowały spadek 1,2% r/r, osiągając poziom 2.361 mln PLN (przychody uwzględniające wpływ MSSF 15 wyniosły 2.346 mln PLN). Na dynamikę zmiany przychodów wpływ miał w głównej mierze:

  • Spadek przychodów detalicznych od klientów indywidualnych i biznesowych spowodowany przede wszystkim niższymi przychodami z usług głosowych. Na erozję przychodów z usług głosowych wpłynęła w szczególności pełna implementacja regulacji Roam Like at Home, zgodnie z którą detaliczne stawki roamingowe zostały zrównane ze stawkami krajowymi począwszy od czerwca 2017 r. oraz zmiana sposobu oferowania sprzętu dla klientów detalicznych (sukcesywne przechodzenie z modelu subsydiowego na sprzedaż ratalną). Spadek ten został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji.

  • Wzrost przychodów hurtowych przede wszystkim w wyniku wyższych przychodów z reklamy, wynikających z obserwowanego na rynku w 1Q’18 wzrostu cen reklamy telewizyjnej przy jednoczesnym włączeniu do portfolio Grupy w grudniu 2017 roku nowych kanałów telewizyjnych oraz wyższych przychodów z tytułu połączeń międzyoperatorskich (interconnect), wynikających ze wzrostu wolumenu ruchu wymienianego z innymi sieciami.
  • Niższe przychody ze sprzedaży sprzętu głównie na skutek niższego wolumenu sprzedaży urządzeń końcowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w niższym koszcie własnym sprzedanego sprzętu.

EBITDA Grupy Polsat na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości, wynosząca 919 mln PLN, zanotowała spadek r/r o 1,2%, przy marży EBITDA na poziomie 38,9%. EBITDA uwzględniająca wpływ MSSF 15 wyniosła 890 mln PLN, przy marży EBITDA na poziomie 37,9%.

W 1Q’18 wynik EBITDA pozostał pod negatywnym wpływem regulacji Roam Like at Home, która przełożyła się na obniżenie marży uzyskiwanej na usługach roamingu międzynarodowego o kwotę 25 mln zł w ujęciu r/r.

Zysk operacyjny Grupy Polsat (EBIT) na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wyniósł 464 mln PLN i wzrósł r/r o 1,6%. EBIT uwzględniający wpływ MSSF 15 wyniósł 436 mln PLN.

Koszty finansowe na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości spadły r/r o 61% m.in. w wyniku niższych kosztów odsetek od kredytów i od obligacji, co jest efektem harmonogramowych spłat Połączonego SFA i obniżonej marży wynikającej z niższego poziomu zadłużenia, jak również konsekwentnie prowadzonej polityki delewarowania Grupy. W marcu 2018 roku renegocjowano warunki Połączonego SFA, czego skutkiem było m.in. wydłużenie okresu obowiązywania umowy. Wpłynęło to na jednorazowe niegotówkowe obniżenie kosztów finansowych, wynikające z wydłużenia okresu amortyzacji kosztów pozyskania finansowania poniesionych w 2015 roku.

Zysk netto Grupy na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wzrósł r/r o 16,2% do 316 mln PLN. Zysk netto uwzględniający wpływ MSSF 15 wyniósł 292 mln PLN.

Kluczowe wskaźniki operacyjne w 1Q’18:

Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa CP świadczyła ponad 9,5 mln usług telefonii komórkowej w modelu kontraktowym i przedpłaconym i blisko 2,0 mln usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, głównie w modelu kontraktowym.

W pierwszym kwartale 2018 roku klienci detaliczni Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu przetransferowali ok. 224 PB danych.

70% klientów Grupy CP posiada smartfony.

Całkowita liczba RGU na poziomie 16,579 mln, z czego 83,2% RGU świadczonych w modelu kontraktowym,
Baza klientów kontraktowych wyniosła 5,744 mln,
ARPU na klienta spadło r/r o 0,4% do 88,7 PLN, głównie w wyniku niekorzystnego wpływu regulacji Roam Like at Home. Wpływ ten będzie przekładał się negatywnie na tempo wzrostu ARPU kontraktowego jeszcze w 2Q’18,
Po zastosowaniu aktualnie obowiązującego standardu MSSF 15 raportowane ARPU kontraktowe wyniosło 81,9 PLN w pierwszym kwartale 2018 roku, rosnąc rok do roku o 2,0% w porównaniu do poziomu 80,3 zł w 1Q’17,
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta – 2,40x i pozostaje w trendzie wzrostowym,
Wskaźnik churn na niskim poziomie 8,5%.
Wzrost całkowitej bazy usług kontraktowych r/r o 459 tys. (3,4%)
Wzrost o 213 tys. (3,1%) RGU telefonii komórkowej to efekt korzystnego wpływu strategii multiplay oraz dobrego przyjęcia przez klientów nowych taryf Plusa wprowadzonych w lutym 2018 r.,
Wzrost o 198 tys. (4,1%) RGU płatnej telewizji, dzięki utrzymującemu się popytowi na usługę Multiroom oraz dobrze sprzedającym się płatnym usługom OTT,
Wzrost o 48 tys. (2,7%) RGU Internetu mobilnego.

Wzrost liczby klientów usług wiązanych o 61 tys. q/q w 1Q’18,
Łączna liczba klientów korzystających z ofert pakietowych przekroczyła poziom 1,57 mln,
Liczba RGU posiadanych przez klientów usług wiązanych rośnie do 4,70 mln,
ARPU prepaid (20,1 zł w 1Q’18) - wygaśnięcie efektu promocji rejestracyjnych, które wpływały na poziom ARPU w 1Q’17, skutkuje wykazaniem 7,5% wzrostu ARPU prepaid w ujęciu r/r.

  2017 2017 2018
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Łączna liczba RGU (kontraktowe+przedpłacone) 16 216 128 16 273 840 16 410 325 16 522 597 16 522 597 16 579 337
USŁUGI KONTRAKTOWE            
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 13 337 038 13 419 539 13 530 164 13 685 044 13 685 044 13 796 153
Płatna telewizja, w tym: 4 785 947 4 835 534 4 882 505 4 942 640 4 942 640 4 984 391
Multiroom 1 031 294 1 058 982 1 072 513 1 099 582 1 099 582 1 114 833
Telefonia komórkowa 6 785 002 6 810 999 6 864 787 6 932 676 6 932 676 6 997 850
Internet 1 766 089 1 773 006 1 782 872 1 809 728 1 809 728 1 813 912
Liczba klientów 5 847 401 5 819 386 5 791 841 5 776 598 5 776 598 5 743 832
ARPU na klienta [PLN] 89,1 89,6 88,4 89,0 89,0 88,7
Churn na klienta4) 8,5% 8,6% 8,8% 8,8% 8,8% 8,5%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  2,28 2,31 2,34 2,37 2,37 2,40
Średnia liczba RGU, w tym: 13 313 971 13 379 081 13 467 835 13 596 202 13 439 272 13 741 811
Płatna telewizja, w tym: 4 781 680 4 817 543 4 856 979 4 905 839 4 840 510 4 963 830
Multiroom 1 029 294 1 051 692 1 064 544 1 082 951 1 057 120 1 108 316
Telefonia komórkowa 6 769 379 6 790 804 6 836 282 6 894 295 6 822 690 6 963 584
Internet 1 762 912 1 770 734 1 774 574 1 796 068 1 776 072 1 814 397
Średnia liczba klientów 5 872 517 5 828 405 5 803 517 5 781 207 5 821 411 5 760 338
USŁUGI PRZEDPŁACONE            
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 2 879 090 2 854 301 2 880 161 2 837 553 2 837 553 2 783 184
Płatna telewizja  48 224 57 183 63 627 79 561 79 561 75 159
Telefonia komórkowa 2 646 477 2 616 592 2 623 950 2 579 613 2 579 613 2 539 402
Internet  184 389 180 526 192 584 178 379 178 379 168 623
ARPU na RGU [PLN] 18,7 20,5 20,2 20,1 19,9 20,1
Średnia liczba RGU, w tym: 3 050 604 2 882 155 2 863 783 2 851 766 2 912 076 2 789 695
Płatna telewizja  48 659 69 132 54 950 65 088 59 457 58 222
Telefonia komórkowa 2 800 366 2 631 773 2 620 575 2 601 552 2 663 566 2 558 174
Internet  201 579 181 250 188 258 185 126 189 053 173 299

 

W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych. W przypadku bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Aero2 do RGU usług przedpłaconych w ramach dostępu do Internetu wliczone zostały wyłącznie te karty SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni skorzystały z usług transmisji danych w ramach płatnych pakietów.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane: