Kary dla TP S.A. - oficjalne komunikaty URT

Newsy
Żródło: URT
Opinie: 15

Komunikat nr 1

 

Prezes URT nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną za niewykonanie decyzji Ministra Łączności, ustalającej warunki współpracy i rozliczeń pomiędzy TP S.A. a Niezależnym Operatorem Międzystrefowym.

W dniu 25 marca 2002 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 300.000.000,00 PLN. Kara została nałożona z powodu niewykonania decyzji Ministra Łączności z dnia 15 grudnia 2000 roku, ustalającej szczegółowe warunki współpracy i rozliczeń pomiędzy TP S.A. a Niezależnym Operatorem Międzystrefowym Sp. z o.o., w części dotyczącej przepustowości punktów styku.

Minister Łączności w decyzji z 15 grudnia 2000 r. określił m.in. harmonogram uruchamiania, przepustowość oraz tryb rozbudowy pojemności Punktów Styku Sieci, opłaty za usługi związane z przyłączeniem sieci NOM Sp. z o.o. do sieci TP S.A., kwestie związane z dostępem abonentów do usług NOM Sp. z o.o. poprzez prefix oraz preselekcję, model rozliczeń międzyoperatorskich z tytułu wzajemnego świadczenia usług połączenia międzysieciowego, w tym kwestie dotyczące definicji przedmiotu rozliczeń, wysokości stawek rozliczeniowych oraz możliwość i tryb rozwiązania umowy. Powyższa decyzja została zaopatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności.

Do faktycznego połączenia sieci i uruchomienia punktów styku doszło dopiero w dniu 1 lipca 2001 roku, a więc po upływie ponad sześciu miesięcy od momentu wydania decyzji Ministra Łączności opatrzonej klauzulą natychmiastowej wykonalności. W wyniku połączenia sieci obu operatorów - NOM Sp. z o.o. dopiero z dniem 1 lipca 2001 r. rozpoczął świadczenie połączeń międzystrefowych.

Wyniki przeprowadzonej przez URT kontroli, wykazały m.in., że liczba strumieni w punktach styku sieci jest dużo mniejsza niż określona w decyzji Ministra Łączności. Nie dość, że liczba strumieni rażąco odbiegała od pułapu wyznaczonego w decyzji Ministra Łączności, to nie została przez TP S.A. w ciągu następnych kilku miesięcy po przeprowadzeniu kontroli doprowadzona do poziomu określonego w decyzji.

W ocenie Prezesa URT Kazimierza Ferenca "działania TP S.A., utrudniające działalność konkurencyjnym operatorom, są celowe i prowadzą do uniemożliwienia faktycznej konkurencji na rynku międzystrefowym, mimo ustalonych ostatecznymi decyzjami obowiązków nałożonych na TP S.A. Kara w tej wysokości ma stanowić rzeczywistą dolegliwość dla ukaranego podmiotu. Ma ona w założeniu doprowadzić do sytuacji, w której decyzje organów administracji będą w pełni respektowane i wykonywane, a TP S.A. szczególnie ze względu na swoje doświadczenie i pozycję finansową, stanie się operatorem działającym z poszanowaniem porządku prawnego. Nałożona kara ma również w przyszłości zapobiec działaniom TP S.A., które mogłyby doprowadzić do dalszego hamowania rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce". 

Wspieranie równoprawnej i efektywnej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych możliwe jest do spełniania pod warunkiem dopuszczenia do rynku telekomunikacyjnego na równych warunkach operatorów alternatywnych względem operatora dominującego. Nie zapewnienie przez TP S.A. stosownej przepustowości punktów styku sprawiło, iż cele decyzji Ministra Łączności nie zostały osiągnięte w zakreślonym terminie, a tym samym spowolniona została faktyczna liberalizacja rynku międzystrefowego.

Działania TP S.A. wobec NOM Sp. z o.o. spowodowały, że podmiot ten rozpoczął świadczenie usług dopiero z dniem 1 lipca 2001 roku. Każdy zaś miesiąc zwłoki w rozpoczęciu działalności niósł za sobą wymierne straty dla operatora, mierzone w postaci nieuzyskanych przychodów.

NOM Sp. z o.o. postanowił prowadzić działalność telekomunikacyjną nastawioną na użytkowników indywidualnych, co jest szczególnie istotne, gdyż zapewnia rzeczywistą konkurencję w sferze połączeń międzystrefowych milionom abonentów TP S.A. W przeciwieństwie bowiem do dwóch pozostałych operatorów międzystrefowych - Netii 1 i Energis Polska, dostęp do usług świadczonych przez NOM Sp. z o.o. można uzyskać wybierając jedynie numer dostępowy operatora (prefix), bez potrzeby podpisywania uciążliwych dla abonentów umów. Taki sposób realizowania połączeń międzystrefowych, najdogodniejszy dla abonentów, został zaakceptowany przez użytkowników, dzięki czemu operator ten w krótkim okresie swojej działalności zyskał znaczny udział w segmencie połączeń międzystrefowych.

Brak zapewnienia odpowiedniej liczby strumieni spowodował nadmierne obciążenie Punktów Styku Sieci, skutkując znacznymi trudnościami dla abonentów wybierających NOM Sp. z o.o. jako operatora realizującego usługę międzystrefową. Efektem tego było nazbyt częste uzyskiwanie po wybraniu numeru dostępowego NOM Sp. z o.o. sygnału wskazującego, że numer jest "zajęty", co utrudniało uzyskanie połączenia. Powyższe ograniczało prawa abonentów do wyboru operatora międzystrefowego innego niż TP S.A., a także spowodowało uszczuplenie przychodów NOM Sp. z o.o. w związku z niemożnością zrealizowania części ruchu oferowanego. Znaczne trudności w uzyskaniu połączenia przez sieć NOM Sp. z o.o. zminimalizowało również szanse tego operatora na pozyskanie na zasadzie preselekcji klienta instytucjonalnego.

Karę pieniężną nakłada Prezes URT, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Katalog przypadków w których Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji nakłada karę pieniężną na podmiot zawiera art. 124 ust. 1 ustawy, którego pkt 12 stanowi, iż karze pieniężnej podlega podmiot, który nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących łączenia sieci telekomunikacyjnych. Prezes URT ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnił przesłanki ustawowe, a więc stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe, a dokonując oceny wziął pod uwagę okoliczności i fakty mające istotne znaczenie w sprawie.

TP S.A. ma 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie, za pośrednictwem Prezesa URT, ewentualnego odwołania do Sądu Antymonopolowego.

 

Komunikat nr 2

 

Prezes URT nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną z powodu dostarczenia niewłaściwych danych o przychodach z dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

W dniu 25 marca 2002 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 50.000.000,00 PLN. Kara została nałożona z powodu dostarczenia Prezesowi URT niewłaściwych danych o przychodach z tytułu dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, niezbędnych do ustalenia udziału Spółki w rynku. TP S.A. ma 14 dni na ewentualne złożenie odwołania od tej decyzji do Sądu Antymonopolowego.
W świetle Prawa telekomunikacyjnego operatorzy są obowiązani do przedkładania Prezesowi URT sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku kalendarzowym. TP S.A. złożyła w ubiegłym roku wymagane sprawozdanie Prezesowi URT, które zawierało m.in. dane o przychodach z dzierżawy łączy. Jednakże przekazane Prezesowi URT przez Spółkę przychody okazały się dużo niższe niż przychody z tej usługi zamieszczone w Raporcie rocznym TP S.A. skierowanym do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W świetle powyższego inaczej kształtuje się udział rynkowy TP S.A., który przy przychodach z Raportu wynosi 77,2%, zaś przy przychodach ze sprawozdania przekazanego Prezesowi URT udział ten wynosiłby 66,73%.
Konieczność wyjaśniania wysokości przychodów z dzierżawy łączy opóźniła uznanie TP S.A. za operatora dominującego w zakresie świadczenia tych usług. Było to dla TP S.A. bardzo korzystne, bowiem pozwalało uniknąć wynikających z ustawy obowiązków ciążących na operatorze o pozycji dominującej. Szczególnie było istotne w kontekście nowej strategii Grupy Kapitałowej TP S.A. na lata 2002-2004 zakładającej, iż dzierżawa łączy ma stać się jednym z najistotniejszych pól działania Spółki.
Zdaniem Prezesa URT Kazimierza Ferenca "Celem tej decyzji i ustalonej w niej wysokości kary jest wskazanie, że jakiekolwiek niezgodne z prawem działania podmiotu poddanego regulacji, muszą być z całą stanowczością napiętnowane. W przeciwnym wypadku dochodzi do wypaczenia sensu regulacji rynku, a przepisy prawa czyni się nieskutecznymi. Kara ta powinna wpłynąć na operatora, na którym ciąży obowiązek sprawozdawczy i uświadomić tym samym spółce poddanej regulacji, że pojawienie się jakiejkolwiek nieścisłości w przekazywanych informacjach spotka się z właściwą reakcją Prezesa URT".
Zgodnie z ustawą, Prezes URT w drodze decyzji nakłada karę pieniężną, w maksymalnej wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Prezes URT ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnił stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, dotychczasową działalność TP S.A. oraz jej możliwości finansowe.

Opinie:

Opinie archiwalne (15):

Komentuj

Komentarze / 15

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Sslaus pisze: 2002-03-26 20:20
  beda sie odwolywac i odwolywac i w koncu pewnie i tak nie zaplacą...
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-03-26 20:32
  To raczej do przewidzenia
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-03-26 22:10
  taa.a. ciekawe czy zaplaca.. pewnie nie.. zastanawiajace.. kto z siebie za przeproszeniem wiekszego idiote robi, ten kto naklada te kary, czy ten kto nie placi...
  0
 • Users Avatars Mini
  DjTomek pisze: 2002-03-27 00:27
  Pewnie, ze zapłaca. Co to dla nich. Prezeciez maja abonentow "Niech laczy ich coraz wiecej", ktorzy zaplaca :-) Niestety jestem jescze jednym z nich :-(((
  0
 • Users Avatars Mini
  mike.buba pisze: 2002-03-27 01:27
  Czy nie za dużo newsów o tym samym. Przecież to znów to samo. Dajcie spokój tej biednej Tepsie ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  l.u.k.a.s. pisze: 2002-03-27 03:32
  wszystko przez luki prawne, ktore sprawnie wykorzystuje tepsa,dopoki sie ich nie usunie tak bedzie.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-03-27 03:57
  Lukas, stworzenie prawa bez luk to wyczyn nie lada, obawiam się ze ponad siły naszego parlamentu (patrz na wykształcenie posłów, np podstawowe w samoobronie to norma)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-03-27 09:53
  Za klamstwo i zatajenie prawde powinny byc wyzsze kary, ale to i tak razem 350 baniek, ale czy tepsa to zaplaci! Przeciez zawsze moze sie odwolac!
  0
 • Users Avatars Mini
  Bartek pisze: 2002-03-27 10:07
  Takie kary powinny nauczyć monopoliste narodowego do zmiany "podejścia to życia", niestety jaki będzie tego skutek zobaczymy.......no i czy zapłacą.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-03-27 10:48
  Śliweczka każdy chce pokazać się ze działa,URT nie mogąc się wykazać w działalności nadal brak różnorakich przepisów próbuje zrobić wielki szum wokół siebie nakładając karę,którą według mnie i tak nikt nie zapłaci,TPSA już się odwołuje zresztą jak zapłaci to i tak z kieszeni klientów,ale URT uderzając w TPSE mówi widzicie działamy i już nikt nie pyta a co w innej do tej pory nierozwiązanej sprawie:gdzie przepisy regulujące NOM-TPSA,VOiP itp.URT zajął się sprawami TPSA dla wykazania swojej przydatności,choćby sprawa opłat dla biznesu,gdzie zabronono tworzenia takich stawek w tpsie.pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  kkrzysiekk pisze: 2002-03-27 10:53
  znając życiek kolesie z tpsa i tak sie wykręcą
  0
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-03-27 12:49
  Takie newsy mi sie podobaja. Konkretne i wyczerpujace. Teraz pytanie co sie bedzie dzialo dalej? Sria odwolan i polityczne sznurki czy cos z tego jednak wyniknie (to bylby chyba jednak precedens w kontekscie TP SA)?
  0
 • Users Avatars Mini
  mike.buba pisze: 2002-03-28 03:02
  "będzie tak samo, albo lepiej" :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-03-28 09:47
  Wszyscy dobrze wiemy ze nie jest to pierwsza i ostatnia kara dla tepsy nalozona przez nasz rzad!
  0
 • Users Avatars Mini
  mike.buba pisze: 2002-03-29 01:20
  ciekawe która będzie pierwszą zapłaconą?
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: