Oferta promocyjna "Pakiet Ekstra" w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 11

Warunki oferty promocyjnej "Pakiet Ekstra" dla obecnych abonentów sieci Era zwanej dalej "Pakiet Ekstra -12 miesięcy" i "Pakiet Ekstra - 24 miesiące".

 1. Oferta dostępna jest w sieci Era od 08.07.2002 r. do odwołania.

 2. W ramach oferty operator sieci Era umożliwia Abonentom zakup, po preferencyjnej cenie, Pakietu Ekstra zawierającego:
  a) nowy aparat telefoniczny po preferencyjnej cenie bez aktywacji. Lista dostępnych modeli telefonów będzie określona każdorazowo przez Operatora.
  b) dodatkowy Numer Ekstra z 67% zniżką na połączenia krajowe z wybranym numerem sieci Era.
  c) jednorazowo 100 dodatkowych punktów dla Abonentów uczestniczących w Programie „Stokrotka”

 3. Abonent korzystając z oferty "Pakiet Ekstra - 12 miesięcy" może przy podpisywaniu Aneksu jednorazowo zmienić posiadaną taryfę na jedną z taryf Moja (Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100) lub Biznes (Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220)*. Jeśli wybór jednej z powyższych taryf nastąpi w momencie podpisania Aneksu, PTC nie pobierze dodatkowej opłaty.

 4. Abonent korzystając z oferty "Pakiet Ekstra - 24 miesiące" może przy podpisywaniu Aneksu do Umowy jednorazowo zmienić posiadaną taryfę:

  • podpisując Aneks do Umowy do dnia 31.07.2002 na jedną z taryf Moja: Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100, Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220*,

  • podpisując Aneks do Umowy od dnia 01.08.2002 na jedną z promocyjnych taryf Ekstra: Moja 10 Ekstra, Moja 25 Ekstra, Moja 45 Ekstra, Moja 100 Ekstra, Moja 240 Ekstra*
   Jeśli wybór jednej z powyższych taryf nastąpi w momencie podpisania Aneksu, PTC nie pobierze dodatkowej opłaty.

 5. Abonent korzystając z oferty "Pakiet Ekstra - 24 miesiące" podpisując Aneks do Umowy do dnia 31.07.2002 może zgłosić chęć uruchomienia jednej z taryf Ekstra w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu. Chęć zmiany taryfy na jedną z taryf Ekstra Abonent może zgłosić wysyłając SMS na numer 6694 z numeru telefonu, dla którego Abonent
  chce zmienić taryfę. Format wiadomości SMS jest zależny od wybieranej taryfy. 

 6. PTC zastrzega sobie prawo do zmiany taryfy w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości tekstowej SMS na numer 6694 we właściwym formacie z numeru, dla którego został podpisany Aneks. W przypadku wielokrotnego zgłoszenia chęci zmiany taryfy na taryfę Ekstra, będzie brane pod uwagę pierwsze zgłoszenie SMS. Opłata za wysłanie SMS zgodna z Cennikiem

  Moja 10 Ekstra Moja 25 Ekstra Moja 45 Ekstra Moja 100 Ekstra Moja 240 Ekstra
Abonament telefoniczny 29,90 39,90 59,90 99,90 199,90
Liczba bezpłatnych minut w pakiecie (wliczone w abonament) 10 25 45 100 240
Liczba bezpłatnych SMS-ów w pakiecie (wliczone w abonament) 25 25 25 25 25
Połączenia krajowe do wszystkich operatorów 8:00 – 18:00 (pon. – pt.) 1,75 1,55 1,35 1,00 0,85
18:00 – 8:00 (pon. – pt. oraz cała sobota, niedziela i świśta państwowe) 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60
Inne opłaty za połączenia, usługi podstawowe i dodatkowe w taryfach Ekstra,
nie wymienione powyżej, obowiązują według stawki i w zakresie taryfy:
Moja 10 Moja 10 Moja 45 Moja 100 Moja 100

Format wiadomości SMS

10

25

45

100

240

 

Klient będący na taryfach Moja 25 Ekstra, Moja 45 Ekstra, Moja 100 Ekstra, Moja 240 Ekstra lub taryfach Biznes nie może zmienić taryfy na Moja lub Moja 10 Ekstra przez okres 12 Cykli rozliczeniowych.

 1. Z oferty może skorzystać każdy Abonent sieci Era, który spełnia .łącznie wszystkie poniższe warunki**:
  a) uregulował. wszystkie wymagalne należności wobec PTC
  b) przy skorzystaniu z oferty podpisze Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, przedłużający ją w przypadku oferty:

  • "Pakiet Ekstra - 12 miesięcy" na następne 12 miesięcy licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy

  • "Pakiet Ekstra - 24 miesiące" na następne 24 miesiące od daty podpisania Aneksu do Umowy.

  c) zobowiąże się do utrzymania aktywnego Pakietu Ekstra przez kolejne:

  • 12 miesięcy licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 12 miesięcy"

  • 24 miesiące licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 24 miesiące"

 2. Numer Ekstra wchodzący w skład pakietu:
  a) aktywowany jest na kolejne:

  • 12 miesięcy licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 12 miesięcy"

  • 24 miesiące licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 24 miesiące"

  b) aktywacja Numeru Ekstra jest możliwa:

  • w momencie podpisywania Aneksu do Umowy - usługa dostępna jest w Salonach, Sklepach oraz w wybranych Autoryzowanych Punktach Sprzedaży sieci Era.

  • w ciągu:

   • 12 miesięcy licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 12 miesięcy"

   • 24 miesiące licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 24 miesiące" dzwoniąc pod numer TeleEra - 602 909***

  c) jest to numer w sieci Era z wyłączeniem:

  • numerów: 604 010101, 604 02 02 02, 602 951 111, 602 963, 602 992 000

  • numerów przyznanych w usłudze Faksy i Dane

  • numerów aktywowanych przez Abonenta w usłudze Między nami

  • numerów innych usług sieci Era

  d) Wprowadzenie Numeru Ekstra jest możliwe tylko raz. Abonent nie może zmienić raz wprowadzonego numeru.
  e) W przypadku dokonania cesji nowy Abonent nie traci prawa do promocyjnego naliczania opłat za Numer Ekstra.
  f) W przypadku przekierowań na wybrany dodatkowy Numer Ekstra nie będzie naliczany upust promocyjny.
  g) Upustu na połączenia z Numerem Ekstra nie można łączyć z innymi upustami oferowanymi w usługach i promocjach sieci Era. Wszystkie upusty określone w Cenniku są naliczane od kwot netto.
  h) Połączenia z Numerem Ekstra są wliczane do pakietu Tanich bądź Bezpłatnych Minut (w zależności od posiadanej taryfy).

 3. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era oraz zgodnie z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach i sklepach firmowych sieci Era lub u doradców biznesowych sieci Era.

 4. Oferta "Pakiet Ekstra" zaproponowana Abonentowi, ważna jest przez 30 dni kalendarzowych licząc od daty wysyłki oferty. Po upływie w/w okresu oferta może ulec zmianie. Operator zastrzega sobie prawo do przedstawienia Abonentowi nowej oferty zachowującej ważność przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych. Abonentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

 5. W przypadku podpisania Aneksu do Umowy w ramach niniejszej oferty zgodnym zamiarem stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało, co najmniej przez okres:
  a) - 12 miesięcy licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 12 miesięcy"
  b) - 24 miesiące licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 24 miesiące"
  Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba, że jedna ze stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

 6. Abonent przyjmuje na siebie:
  a) zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres:

  • 12 miesięcy licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 12 miesięcy"

  • 24 miesiące licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 24 miesiące"

  b) zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty za wybrany Pakiet Ekstra przez okres:

  • 12 miesięcy licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 12 miesięcy"

  • 24 miesiące licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 24 miesiące"

  c) zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

 7. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego, o którym mowa w pkt. 12, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości:
  a) 325 z. przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 12 miesięcy"
  b) 650 z. przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 24 miesiące"
  Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru stron, o którym mowa, w pkt. 11 i celu umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:
  a) złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem dwuletniego okresu jej obowiązywania,
  b) rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług
  Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową,
  c) utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywanie związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 14.

 8. W przypadku utraty karty SIM przed upływem:

  • 12 miesięcy licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 12 miesięcy"

  • 24 miesiące licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy, przy realizacji oferty "Pakiet Ekstra - 24 miesiące"

  Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
  Abonent ma również obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

 9. Warunków niniejszej oferty nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

 10. PTC zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia oferty w każdym czasie bez podania przyczyny. Zawieszenie lub zakończenie oferty nie mo.e naruszać prawa Abonenta do korzystania z Pakietu Ekstra, o ile prawo to zostało nabyte przed zawieszeniem lub zakończeniem oferty.

* Taryfy biznesowe dostępne są jedynie dla posiadaczy numeru REGON.
** Operator zastrzega sobie prawo zmiany bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez uprzedzenia.
*** Dla Klientów którzy wybrali jedną z taryf Ekstra aktywowanie Numeru Ekstra poprzez Teleerę możliwe będzie od dnia 01.08.2002

Opinie:

Opinie archiwalne (11):

Komentuj

Komentarze / 11

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Em pisze: 2002-07-09 14:48
  Jedyny operator który nie wymaga limitu płatności (chyba że coś przeoczyłem). A Idea i Plus to owszem jesteś cacy jak płacisz powyżej 80 zł. a reszta nie może nawet zachować numeru.
  0
 • Users Avatars Mini
  CASH pisze: 2002-07-09 14:55
  Mało z tego zrozumiałem (trzeba się dobrze wczytać), ale ogólnie Ekstra
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-07-09 15:28
  CASH: Zawsze wszystko trzeba czytać, już najdokładniej to co mini literkami, lub szukać gwiazdek:))))
  0
 • Users Avatars Mini
  zgryzliwy pisze: 2002-07-09 15:47
  Powtórzcie tą wiadomość jeszcze 55 razy, najlepiej jeszcze ją podzielić na 4 oddzielne, tak jak to lubicie, ha! dopiero wtedy wam statystyki podskoczą, a to przecież największa świętość, prawda?
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-09 16:09
  do tej opcji trzeba miec rachunki 30-50 zl wiec nie jest tak zle
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-07-09 17:39
  Przecież to normalne - warunki promocji przechodzą do pwa i innych przedłużek, w tym do "pakietu" Ja czekam na te taryfy dla tych, którzsy juz maja cyrograf
  0
 • Users Avatars Mini
  wapsky pisze: 2002-07-09 17:57
  Mam cyro to chyba nie bede dzis tego czytal - za goraco na tak dluuuugi txt
  0
 • Users Avatars Mini
  jfiok pisze: 2002-07-09 18:10
  thinki: zegarek przestawiony. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-09 20:23
  Nie wczytywałem się, ale czym się różni ten news od poprzedniego?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-11 10:09
  Co juz mogli by przestac z tymi ekstra bajerami, bo to naprawde nic ciekawego, a mimo to era i tak znajdzie losi ktorzy sie na to skusza, mimo tego ze sa lepsiejsze oferty na rynku!
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-07-11 11:28
  Wydaje mi się, że "cyrografy" też mogą korzystać z tej oferty ... przedłużają "cyro" (he, he "niepieniężnie" się zobowiązują do jednak "pieniężnego" utrzymywania aktywnej karty SIM). Jak na mój gust za duża różnica pomiędzy profitami z oferty, a podjętym zobowiązaniem ... w przypadku ekstremalnym 24 + 24 mieś., czyli 4 lata !!! za telefon i podobno maksymalnie 25 minut na miesiąc ... no i po wygadaniu minut darmowych opłaty za połączenia w szczycie do 1 numeru za od 57 gr do 28 gr (nierealne - wygadaj najpierw 240' by korzystać z gadania z sympatią za 28 gr ...), a poza szczytem od 21 gr do 19 gr (zastrzeżenia do Moja 240 j.w.), a gdy zerwiesz warunki umowy to 2 kary - cyro zwykłe ... i "extra" (325 zł lub 650 zł) jedno co dobre to proporcjonalne "zmiejszanie" kary z biegiem czasu. Pozdrawiam ;-)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: