ŚDT 2002

Newsy
Żródło: SEP
Opinie: 6

Jutro rozpoczynają się obchody "ŚWIATOWEGO DNIA TELEKOMUNIKACJI 2002", obchodzonego w tym roku pod hasłem "Cyfrowe Techniki Komunikacyjne dla każdego".

1. Program Obchodów ŚDT 2002

16 maja 2002r.

Centrum Konferencyjne WP, ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa
9:30 Otwarcie wystawy

Sala Kolumnowa Sejmu RP, ul. Wiejska 4, Warszawa
11:00-14:00 III Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego" Warszawa (wirtualnie)

17 maja 2002r.

Centrum Konferencyjne WP, ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa
11:00 - 14:00 Sesja Oficjalna ŚDT2002
15:00 - 18:00 Dyskusja panelowa: "Cyfrowe techniki komunikacyjne dziś i jutro: technika - rynek - społeczeństwo"

Dom Dziennikarza - Centrum Multimedialne - Foksal, Warszawa
19:00-23:00 Wieczorne spotkanie z Cyfrowymi Technikami Komunikacyjnymi

2.CHARAKTERYSTYKA PIERWSZEGO DNIA OBCHODÓW

Pierwszy dzień zostanie ukierunkowany na prezentację zagadnień związanych z budową społeczeństwa informacyjnego. Zorganizowane zostaną dwie równoległe imprezy mające odmienne programy i adresowane do uczestników o różnych potrzebach i zainteresowaniach: III Konferencja Okrągłego Stołu pn. "Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego" oraz "FORUM biznesowych aplikacji cyfrowych technik komunikacyjnych (telekomunikacja, informatyka, media, Internet)".

FORUM biznesowych aplikacji CTK będzie adresowane do praktyków ze środowisk gospodarczych, zwłaszcza średniego i małego biznesu, dla których cyfrowe techniki komunikacyjne stanowią szansę na rozwój działalności na nowych rynkach. Uczestnikami Forum powinni być ci, którzy zauważyli znaczenie CTK dla rozwoju swoich firm, ale nie mieli czasu albo możliwości uzyskania kompendium wiedzy pozwalającej na efektywne poruszanie się w nowym środowisku biznesowym.
Na program FORUM, oprócz wystąpienia przygotowywanego przez Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y), zawierającego szeroki przegląd możliwych obszarów zastosowań CTK w biznesie, złoży się szereg prezentacji szczegółowych, przygotowywanych przez takie firmy jak: Empik, Oracle, Polkomtel, Siemens i Sekom.
W kuluarach FORUM, firmy uczestniczące w wystawie będą prezentowały propozycje, oferty i przykłady rozwiązań biznesowych. Zakończeniu Forum będzie towarzyszyło losowanie upominków wśród uczestników plebiscytu publiczności na najciekawsze stoisko.


III KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU
III Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego" ma stanowić formę wymiany poglądów i wypracowania koncepcji rozwoju kraju w warunkach przemian społeczno- gospodarczych spowodowanych rozwojem techniki cyfrowej. Ma być miejscem spotkania środowisk opiniotwórczych- polityków, naukowców i praktyków gospodarczych z największych firm, a także przedstawicieli ogólnokrajowych mediów, którzy są zainteresowani problematyką rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego.
Mecenat organizacyjny nad Konferencją będzie sprawował Polkomtel S.A. Przewidywany jest udział ok. 120 uczestników, polityków (parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i środowisk samorządowych), a także przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, gospodarczych, społecznych i mediów. Obrady Konferencji będzie prowadził Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury, Marek Pol.
Dzięki przewidywanej transmisji internetowej istnieje możliwość uczestnictwa w Konferencji znacznie szerszego grona osób. W pojedynczym przypadku, dzięki połączeniu internetowemu w standardzie real video, istniałaby możliwość aktywnego udziału w Konferencji i zabrania głosu przez osobę znajdującą się poza salą obrad, ale w zasięgu możliwości skorzystania z szerokopasmowej transmisji internetowej.

3. CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO DNIA OBCHODÓW

Drugi dzień będzie adresowany głównie do środowiska telekomunikacyjnego i decydentów z obszaru CTK, naukowców i praktyków zajmujących się problematyką telekomunikacji i informatyki oraz mediów.

SESJA OFICJALNA ŚDT
Przesłanie do uczestników sesji oficjalnej przekaże Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, sprawujący patronat nad całością obchodów ŚDT 2002. Przewidziane jest wystąpienie (lub przesłanie) gościa honorowego - Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego, wystąpienie programowe Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Marka Pola (po odtworzeniu przesłania Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego), Ministra Gospodarki Jacka Piechoty i Prezesa URT Kazimierza Ferenca. Referat nawiązujący do hasła dnia przedstawi Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Andrzej M.Wilk.
Osobom zasłużonym dla tematyki związanej z hasłem dnia i organizacji obchodów mają zostać wręczone odznaczenia resortowe oraz honorowe odznaki i medale SEP. Zostaną także ogłoszone wyniki konkursu Ministra Infrastruktury i Prezesa SEP na prezentowany na wystawie wyrób, rozwiązanie techniczne lub usługę, która w największym stopniu przyczynia się, lub może się przyczynić do rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego. Zwycięzcy tego konkursu otrzymają dyplomy.

DYSKUSJA PANELOWA
W godzinach popołudniowych przewidywana jest dyskusja panelowa "Cyfrowe techniki komunikacyjne dziś i jutro: technika - rynek - społeczeństwo", z udziałem zaproszonych mówców prezentujących środowiska związane z problematyką CTK. Dyskusję poprowadzi dyrektor Instytutu Łączności prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (PW, członek ISTAG). Udział wezmą paneliści: prof. dr Wojciech Cellary (Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu), prof. dr hab. Janusz Filipiak (Prezes Zarządu ComArch S.A.), dr Krzysztof Heller (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury), inż. Zdzisław Kleszcz (Wiceprzewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP), prof. dr hab. Józef Lubacz (Politechnika Warszawska, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji), dr Marek Rusin (Wiceprezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji), mgr Piotr Waglowski (Vagla.pl Prawo i Internet, członek Zarządu Internet Society Poland, Zastępca Dyrektora Wprost Online), prof. dr hab. Jan Węglarz (Dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Komputerowo - Sieciowego).
Po dyskusji zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu publiczności na najatrakcyjniej przygotowaną ekspozycję na wystawie. Będą też rozlosowane upominki dla uczestników plebiscytu.

WIECZORNE SPOTKANIE Z CYFROWYMI TECHNIKAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI
17 maja w Domu Dziennikarza na ul. Foksal odbędzie się tradycyjna impreza pod nazwą "Wieczorne spotkanie z Cyfrowymi Technikami Komunikacyjnymi" z udziałem około 500 osób ze wszystkich zaangażowanych w ŚDT środowisk.

WYSTAWA
Wystawa powinna uwzględniać prezentację oferty producentów sprzętu i oprogramowania, a zwłaszcza oferentów całych systemów z obszaru CTK, integrujących osiągnięcia telekomunikacji, informatyki i technik medialnych, wraz z całym bogactwem nowych rozwiązań w zakresie techniki, usług i aplikacji. Planowana jest także szeroka oferta operatorów telekomunikacyjnych i innych usługodawców w w/w zakresie. Dyplomem Ministra Infrastruktury i Prezesa SEP zostanie wyróżniony wystawca, którego prezentowany na wystawie wyrób, rozwiązanie techniczne bądź usługa będzie miała, lub mogła mieć, największy wpływ na budowę w Polsce społeczeństwa informacyjnego.

4.INFORMACJE DODATKOWE

MATERIAŁY Z SESJI ŚDT I POSZCZEGÓLNYCH KONFERENCJI ŚDT
Pełne materiały (referaty i wystąpienia z poszczególnych sesji) ukażą się jako pozycja książkowa. Materiały związane z tematyką ŚDT ukażą się w miesięcznikach: "Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne", "Elektronizacja" oraz w "Spektrum - Magazynie Informacyjnym SEP". Publikacje te będą dostępne już 16 maja.
Odrębną pozycją książkową będą materiały z III Konferencji Okrągłego Stołu pn. "Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego", które będą zbiorem wypowiedzi z tej konferencji i ukażą się po Światowym Dniu Telekomunikacji.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Oprócz obchodów centralnych odbywać się będą liczne imprezy i konferencje organizowane przez środowiska lokalne lub specjalistyczne, nagłaśniane przez regionalne lub specjalistyczne media.
Jednym z ważniejszych, specjalistycznych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, nawiązujących do problematyki społeczeństwa informacyjnego, może być także X Krajowa Konferencja EDI-EC (Electronic Data Interchange - Electronic Commerce), organizowana, pod patronatem Ministra Gospodarki RP, w dniach 3-5 czerwca w Dobieszkowie k. Łodzi.
Duże znaczenie dla formułowania strategii rozwoju telekomunikacji na terenach słabo zurbanizowanych może mieć organizowana przez SEP i RUTEL (pod patronatem Wicepremiera Jarosława Kalinowskiego) w Kielcach Konferencja telekomunikacji wiejskiej.

OPRAWA MEDIALNA
Przed ŚDT odbędzie się konferencja prasowa Ministra Infrastruktury oraz Prezesa SEP. Patronat medialny nad ŚDT objęły już Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A. Należy mieć nadzieję, że redakcje ogólnopolskich dzienników i tygodników oraz czasopism branżowych, a także główne portale internetowe wyrażą zainteresowanie objęciem patronatem medialnym obchodów ŚDT lub poszczególnych jego segmentów, bądź zamieszczeniem informacji dotyczących ŚDT.
TVP w I Programie poświęci zagadnieniom związanym z hasłem ŚDT "Oprawę Dnia" oraz wyemituje programy nawiązujące do hasła ŚDT. ŚDT będzie także obecny w programach informacyjnych. Natomiast Polskie Radio będzie prezentowało tematykę związaną z hasłem ŚDT w programach informacyjnych i publicystycznych.

DODATKOWE DZIAŁANIA
Komitet Organizacyjny będzie starał się wzbogacić obchody prezentacją wybranych, nowych rozwiązań technicznych, umów lub porozumień, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju polskiej telekomunikacji lub upowszechnienia jej zastosowań, szczególnie związanych z hasłem tegorocznych obchodów.

STRONY INTERNETOWE I TRANSMISJA ON LINE
Krajowe obchody ŚDT mają swoje strony internetowe przygotowywane i prowadzone przez SEP oraz Telbank S.A. Począwszy od 1998r. dzięki Telbankowi, obchody ŚDT (dźwięk i obraz) dostępne są "na żywo" dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie.

GŁÓWNI SPONSORZY ŚDT
Tradycyjnie głównymi sponsorami ŚDT są: Telekomunikacja Polska S.A. oraz operatorzy sieci telefonii komórkowej: Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.

ATRAKCJE KOLEKCJONERSKIE
Z okazji ŚDT Poczta Polska zorganizuje stoisko filatelistyczne, wyda specjalny datownik i okolicznościową kartę pocztową, a TP S.A. - przygotowuje telefoniczną kartę magnetyczną, nawiązującą do obchodów ŚDT i hasła dnia.

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-05-16 00:24
  Jak sa obchody to moze beda i pochody :))) Zrobie proporczyki z haslem: TANIEJ TELEKOMUNO, ALBO GIN!!!!!! :)))))
  0
 • Users Avatars Mini
  raror pisze: 2002-05-16 00:28
  hehe... to strasznie fajnie
  0
 • Users Avatars Mini
  endrju pisze: 2002-05-16 00:58
  Dazenie Polski do bycia informatycznym eldorado sa kwestia bardziej snow niz nawet planow. Monopol TPsy i slaba jakosc laczy miedzynarodowych oraz blokowanie przez monopiliste dostepu do punktow stykowych z siecia miedzynarodowa ciagle wrecz cofaja nas w kalendarzu wprowadzania nowych rozwiazan.
  0
 • Users Avatars Mini
  wapsky pisze: 2002-05-16 17:42
  Nic, k...wa nie napisali o bankiecie na koniec - tam to sie bedzie kroilo... Juz widze oczyma chorej wyobrazni jak to Jeden Pan Minister na K. robi niedzwiadka z szeryfem Polkomtela, albo szeryf Tepsianski walcuje na bosaka z pania rzecznik Elektrimu... JA TEZ TAM, NA FOKSAL, BYM SIE CZEGO NAPIL! Poza tym to dlaczego W njusie nie ma jakichs linkow i innych adresow... Nie maja sie czym chwalic?
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-05-18 20:32
  Fajne imprezki szkoda ze mnie tam nie bylo
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-05-19 23:11
  Zapowiada sie niezla biba, ale tylko dla wybranych!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: