URT zbada czy TPSA dominuje na rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

Newsy
Żródło: URT
Opinie: 0

3 września 2001 roku Prezes URT Marek Zdrojewski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia pozycji dominującej TP S.A. na krajowym rynku świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.
Na podstawie półrocznych sprawozdań przekazanych przez operatorów, Prezes URT w porozumieniu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi w drodze decyzji administracyjnej pozycję dominującą TP S.A. w zakresie dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczególnych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usług telekomunikacyjnych oraz sposobu określania ich udziału, podstawowym kryterium dla ustalenia pozycji TP S.A. na rynku usług dzierżawy łączy jest suma przychodów z tych usług. 
Wyznaczenie TP S.A. operatorem dominującym na rynku dzierżawy łączy nałoży na tę spółkę dodatkowe obowiązki (ponad te, które już ma z racji wyznaczenia jej operatorem dominującym w zakresie usługi powszechnej), a mianowicie:

  • Świadczenie usługi dzierżawy łączy z zachowaniem odpowiedniej jakości oraz w sposób dostępny każdemu użytkownikowi na obszarze wskazanym w decyzji. 

  • Ceny usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych powinny uwzględniać koszt ich świadczenia i być niezależne od sposobu wykonania usługi, jeżeli użytkownik nie żąda świadczeń dodatkowych. 

  • Przedkładanie, tak jak w przypadku usługi powszechnej, Prezesowi URT projektu cennika usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych lub jego zmian, wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia cennika lub jego zmian w życie. (art. 61 ust. 6 w związku z art. 60)

  • Obowiązek opracowania oferty określającej ramowe warunki umów o świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: