Wyniki finansowe Polskiej Telefonii Cyfrowej za III kwartał br.

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 37

14 listopada 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ("PTC") ogłosiła swoje wyniki za trzeci kwartał 2001 roku. Prezentowane dane są przedstawione według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("MSR") i wyrażone w PLN.

 • Liczba nowych abonentów przyłączonych do sieci Era w trzecim kwartale 2001 roku wyniosła 397 tysięcy. W sumie na koniec trzeciego kwartału 2001 roku PTC posiadała 3,5 miliona klientów, co oznacza wzrost o 39% w porównaniu do trzeciego kwartału 2000 roku. 

 • PTC utrzymała pozycję lidera na polskim rynku telefonii komórkowej z 43,9% udziałem w rynku klientów płacących abonament (post-paid) oraz z 39,8% udziałem w rynku obejmującym oba segmenty (pre-paid i post-paid)

 • Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2001 roku wyniosły 1.152,2 miliona złotych, co oznacza wzrost o 15,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz wzrost o 8,7% w porównaniu do drugiego kwartału 2001 roku. 

 • Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży wzrósł do poziomu 41,9% w trzecim kwartale 2001 roku i był wyższy od wskaźnika EBITDA do przychodów ze sprzedaży za trzeci kwartał 2000 roku (36,6%).

 • Średni przychód na klienta ("ARPU") w trzecim kwartale 2001 roku wyniósł 106,4 złotego, co oznacza wzrost w porównaniu do drugiego kwartału 2001 roku, kiedy wskaźnik ARPU wynosił 104,3 złotego. 

 • Wskaźnik "churn" oznaczający przymusowe bądź dobrowolne odłączenie klienta od sieci wynosił średnio 2,1% miesięcznie. 

Podstawowe informacje finansowe za trzeci kwartał 2001 roku

 

Przychody

Przychody ze sprzedaży ogółem za trzeci kwartał 2001 roku wyniosły 1.152,2 miliona złotych (272,0* milionów USD), co oznacza wzrost o 154,1 miliona złotych (36,4 miliona USD), czyli o 15,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to także wzrost o 8,7% w porównaniu do drugiego kwartału 2001 roku, kiedy przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 1.060,1 miliona złotych (250,2 miliona USD).

Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 16,0% z 944,3 miliona złotych (222,9 miliona USD) w trzecim kwartale 2000 roku do 1.095,1 miliona złotych (258,5 miliona USD) w trzecim kwartale 2001 roku. W porównaniu do trzeciego kwartału 2000 roku przychody ze sprzedaży telefonów i akcesoriów wzrosły o 6,2% z 53,8 miliona złotych (12,7 miliona USD) do poziomu 57,1 miliona złotych (13,5 miliona USD) w trzecim kwartale 2001 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży telefonów i akcesoriów w trzecim kwartale 2001 roku był spowodowany wzrostem sprzedaży zestawów Tak Tak. 

 

Przychody: Przychody ze sprzedaży ogółem w trzecim kwartale 2001 roku wzrosły o prawie 15,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2000, pomimo wprowadzenia nowych, tańszych taryf pod koniec 2000 roku.

 

Średni przychód na klienta ("ARPU")

Średni przychód na klienta w trzecim kwartale 2001 roku wyniósł 106,4 złotego (25,1 USD), czyli nieznacznie wzrósł w stosunku do drugiego kwartału 2001 roku, kiedy ARPU wyniosło 104,3 złotego (24,6 USD). Wartość ta oznacza jednak spadek wskaźnika ARPU w stosunku do trzeciego kwartału 2000 roku o 19,4%, kiedy średni przychód na klienta wyniósł 132,0 złote (31,2 USD). 

Spadek wskaźnika w ciągu ostatniego roku jest wynikiem wprowadzenia nowych planów taryfowych w czwartym kwartale 2000 roku oraz zwiększającego się udziału klientów systemu pre-paid w ogólnej liczbie abonentów sieci Era. 

Wzrost wskaźnika w stosunku do drugiego kwartału 2001 roku PTC zawdzięcza zwiększającemu się udziałowi rozmów wychodzących z sieci Era w ogólnej liczbie rozmów. Wpływ miały również: spadek wykorzystania bezpłatnych lub promocyjnych minut w ogólnej liczbie rozmów wykonywanych przez klientów PTC, jak również spadek udziału nieaktywnych klientów systemu Tak Tak, co było spowodowane zakończeniem przejściowego okresu, w którym nie dokonywano odłączeń od sieci. 

Na wzrost ARPU wpłynęły również przychody z tytułu rozmów międzynarodowych transmitowanych siecią należącą do Telekomunikacji Polskiej S.A. a kończących się w sieci Era. Trzeci kwartał był pierwszym pełnym kwartałem obowiązywania decyzji Urzędu Regulacji Telekomunikacji ("URT") z dnia 28 maja 2001 roku. 

ARPU pochodzący od klientów płacących abonament wzrósł w trzecim kwartale 2001 roku do poziomu 140,1 złotego (33,1 USD) ze 135,4 złotego (32,0 USD) w drugim kwartale 2001 roku, zaś ARPU od klientów systemu Tak Tak kształtował się na poziomie 40,6 złotego (9,6 USD) w trzecim kwartale 2001 roku wobec 37,0 złotych (8,7 USD) w drugim kwartale 2001 roku.

 

Koszty sprzedaży

W trzecim kwartale 2001 roku koszty sprzedaży wyniosły 678,3 miliona złotych (160,1 miliona USD) wobec 583,8 miliona złotych (137,8 miliona USD) za ten sam okres roku ubiegłego. Oznacza to wzrost o 16,2%. 

Koszty sprzedaży zawierają koszty sprzedaży usług oraz koszty sprzedaży telefonów i akcesoriów. Koszty sprzedaży usług wzrosły w trzecim kwartale 2001 roku o 32,6% z 344,0 milionów złotych (81,2 miliona USD) w trzecim kwartale 2000 roku do 456,3 miliona złotych (107,7 miliona USD) w trzecim kwartale roku 2001. Na wzrost kosztów sprzedaży wpłynął wzrost kosztów z tytułu połączeń międzyoperatorskich związany ze zwiększającym się udziałem czasu rozmów wychodzących z sieci Era w ogólnym czasie rozmów wykonywanych przez klientów PTC. Tendencja wzrostowa zauważana jest także w przypadku kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych PTC. Z drugiej strony w trzecim kwartale 2001 roku spadły koszty z tytułu dzierżawy łączy oraz koszty prowizji wypłacanej dealerom PTC, które jednak nie przewyższyły ogólnej tendencji wzrostowej kosztów sprzedaży.

Koszty sprzedaży telefonów i akcesoriów spadły o 7,4% z 239.7 miliona złotych (56,6 miliona USD) w trzecim kwartale 2000 roku do 222,0 milionów złotych (52,4 miliona USD) w trzecim kwartale roku 2001. Obniżenie tych kosztów wynikało ze spadku przyłączeń brutto (tj. przyłączeń bez uwzględnienia klientów rezygnujących z usług sieci Era) w trzecim kwartale 2001 roku o 4,5% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Efekt ten został złagodzony wprowadzeniem programu lojalnościowego dla klientów generujących wysokie przychody, polegający na ofercie wymiany telefonu, przy jego jednoczesnym dotowaniu ze strony PTC. 

Można zauważyć również ogólny trend rynkowy polegający na spadku cen zakupu telefonów i akcesoriów od dostawców tego sprzętu oraz zmianie struktury abonentów polegającej na wzroście udziału klientów korzystających z systemów pre-paid, którzy otrzymują tańsze, mniej zaawansowane technologicznie modele aparatów telefonicznych. 

 

 

Koszty sprzedaży: Koszty sprzedaży wzrosły w trzecim kwartale 2001 roku o 16,2%.

 

Koszt pozyskania klienta

W trzecim kwartale 2001 roku średni koszt pozyskania klienta w PTC spadł do 486,1 złotego (114,7 USD). Dla porównania w trzecim kwartale 2000 roku poziom kosztów pozyskania klienta wyniósł 551,8 złotego (130,2 USD), zaś w drugim kwartale 2001 roku odpowiednio 558,9 złotego (131,9 USD). 

Średni koszt pozyskania klienta płacącego abonament spadł z 837,3 złotego (197,6 USD) w drugim kwartale 2001 roku do 791,1 złotego (186,7 USD) w trzecim kwartale 2001 roku. Dla klientów w systemie Tak Tak poziom kosztów spadł znacznie do poziomu 114,5 złotego (27,0 USD) w trzecim kwartale 2001 roku, w porównaniu do 185,9 złotego (43,9 USD) w drugim kwartale 2001 roku, w wyniku wprowadzenia procedury ścisłej kontroli zarządzania wydatkami związanymi z procesem pozyskiwania nowych klientów. 

Spadek średniego kosztu pozyskania klienta dla PTC jest wynikiem stale wzrastającej proporcji liczby klientów systemu pre-paid w grupie nowo pozyskiwanych klientów sieci Era.

 

Marża brutto

W trzecim kwartale roku 2001 marża brutto wyniosła 473,9 miliona złotych (111,9 miliona USD), zaś w trzecim kwartale 2000 roku wyniosła 414,4 miliona złotych (97,8 miliona USD). W porównaniu do drugiego kwartału 2001 roku marża brutto wzrosła o 7,6% z poziomu 440,5 miliona złotych (104,0 milionów USD) 

Wzrost marży brutto w tym okresie wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby klientów korzystających z usług PTC i wynikających z tego korzyści skali, co pozwoliło na zwiększenie wykorzystania sieci komórkowej PTC poprzez dostarczanie większej ilości usług telekomunikacyjnych. W tym samym okresie PTC odnotowała również spadek kosztów pozyskania klienta w stosunku do kosztów sprzedaży ogółem. 

Marża brutto na sprzedaży stanowiła odpowiednio 41,1% i 41,5% przychodów ze sprzedaży odpowiednio w trzecim kwartale 2001 roku i w trzecim kwartale 2000 roku. Największy wpływ na spadek marży brutto na sprzedaży w tym okresie miał 55% wzrost amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych PTC. 

 

Koszty należności wątpliwych

Zdecydowana polityka windykacji należności w PTC i zwiększający się udział klientów systemu Tak Tak pozwoliła na obniżenie kosztów związanych z wątpliwymi i straconymi należnościami w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem. Stale zwiększająca się efektywność w ściąganiu należności pozwoliła na korektę rezerwy na należności wątpliwe w trzecim kwartale 2001 roku o około 10 milionów złotych (2,4 miliona USD). Pozwoliło to obniżyć wskaźnik kosztów należności wątpliwych za trzeci kwartał 2001 roku z 1,3% przed korektą rezerwy do 0,5% po korekcie. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego stosunek zawiązanych rezerw na wątpliwe należności do przychodów ze sprzedaży ogółem wyniósł 3,2%. Polityka windykacji należności polega na stałym monitorowaniu sklepów i salonów firmowych, dealerów, przedstawicielskich punktów sprzedaży, a także abonentów. 

W celu dalszego ograniczania wzrostu poziomu złych długów, we wrześniu bieżącego roku PTC wraz z pozostałymi operatorami sieci komórkowej w Polsce zdecydowali się na współpracę w zakresie identyfikacji potencjalnych ryzykownych klientów. W wyniku porozumienia od 3 października 2001 roku nowi klienci mogą zdecydować, czy udzielają zgody operatorowi na sprawdzenie historii płatności rachunków u dotychczasowego operatora, lub nie udzielają takiej zgody i wpłacają depozyt w wysokości 760 złotych (179,4 USD). Po 6 miesiącach i w przypadku terminowego opłacenia wszystkich rachunków telefonicznych depozyt podlega zwrotowi. Jak dotąd, zgodnie z oczekiwaniami tylko nieliczni klienci zdecydowali się wpłacić depozyt, tak więc PTC ma możliwość sprawdzenia historii płatności przed podpisaniem umowy z klientem.

 

Wzrost EBITDA

Wartość EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, przychodami i kosztami finansowymi, amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) za trzeci kwartał 2001 roku wyniosła 482,6 miliona złotych (113,9 miliona USD) o 32,2% więcej w porównaniu do 365,2 miliona złotych (86,2 miliona USD) za ten sam okres 2000 roku. Wzrost wskaźnika EBITDA jest wynikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży o 15,4% i odpowiednio mniejszego wzrostu kosztów sprzedaży ogółem (5,8%). Dobry wynik osiągnięto również pomimo 53,1% wzrostu kosztów działalności operacyjnej (z wyłączeniem przypadających nań części kosztów amortyzacji rzeczowego majątku trwałego) w trzecim kwartale 2001 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

W porównaniu do drugiego kwartału 2001 roku wartość EBITDA wzrosła o 12,9% z poziomu 427,5 miliona złotych (100,9 miliona USD)

Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży netto wzrósł o 5,3 punktu procentowego i wyniósł 41,9% w trzecim kwartale 2001 roku w porównaniu do 36,6% w analogicznym okresie roku 2000.

 

EBITDA: W trzecim kwartale 2001 roku wskaźnik EBITDA wzrósł o 32,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Wynik na działalności operacyjnej

W trzecim kwartale 2001 roku PTC zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 287,2 miliona złotych (67,8 miliona USD), co oznacza wzrost o 20,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy zysk na działalności operacyjnej wyniósł 237,5 miliona złotych (56,1 miliona USD). 

Zysk na działalności operacyjnej wzrósł w trzecim kwartale 2001 roku o 14,5%, czyli 36,4 miliona złotych (8,6 miliona USD) z 250,8 miliona złotych (59,2 miliona USD) w drugim kwartale bieżącego roku. Zysk na działalności operacyjnej Spółki w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem wzrósł w trzecim kwartale 2001 roku do poziomu 24,9% z 23,8% i 23,7% odpowiednio w trzecim kwartale 2000 i w drugim kwartale 2001 roku. 

Wzrost zysku na działalności operacyjnej w stosunku do drugiego kwartału 2001 roku wynika z 7,6% wzrostu marży brutto, przy jednoczesnym 1,6% spadku kosztów operacyjnych. Spadek kosztów operacyjnych PTC zawdzięcza w głównej mierze 11% spadkowi kosztów reklamy oraz 73% spadkowi kosztów z tytułu utworzenia rezerwy na należności wątpliwe. Z drugiej strony w omawianym okresie PTC zanotowała jedynie minimalny wzrost pozostałych kosztów zarządu i sprzedaży, w tym kosztów płac.

 

Koszty finansowe

W trzecim kwartale 2001 roku PTC odnotowała stratę na działalności finansowej netto w wysokości 491,8 miliona złotych (116,1 miliona USD) w porównaniu do 175,3 miliona złotych (41,4 miliona USD) w trzecim kwartale 2000 roku. 

Koszty odsetek netto w trzecim kwartale 2001 roku wyniosły 129,2 miliona złotych (30,5 miliona USD) w porównaniu do 134,9 miliona złotych (31,8 miliona USD) w trzecim kwartale 2000 roku i 117,7 miliona złotych (27,8 miliona USD) w drugim kwartale bieżącego roku. Spadek kosztów odsetek w stosunku do trzeciego kwartału 2000 roku jest spowodowany spadkiem stóp procentowych od kredytów złotowych oraz walutowych (zwłaszcza denominowanych w euro i dolarach amerykańskich), co zmniejszyło koszt obsługi zadłużenia PTC. 

Z kolei wzrost kosztów odsetek netto w porównaniu do poprzedniego kwartału bieżącego roku wynika przede wszystkim z konieczności zaciągnięcia pod koniec drugiego kwartału 2001 roku transzy w wysokości 83 milionów euro na pokrycie płatności raty koncesji UMTS przypadającej na dzień 30 czerwca 2001 roku. 

Poziom odsetek zapłaconych gotówkowo (tzw. "cash interest paid, net")** w ciągu dziewięciu miesięcy 2001 roku wyniósł 136,1 miliona złotych (32,1 miliona USD).

W lipcu 2001 roku wartość złotego wobec dolara amerykańskiego oraz euro uległa znacznemu zdeprecjonowaniu (odpowiednio o 6,3% i 9,9%). Od początku sierpnia 2001 roku trend spadkowy odwrócił się i złoty zaczął ponownie powoli zyskiwać na wartości i na dzień 30 września 2001 roku kurs złotego kształtował się na poziomie 4,2367 złotego za dolara oraz 3,8810 złotego za euro. Spadek wartości złotego spowodował odnotowanie przez PTC straty netto z tytułu różnic kursowych w trzecim kwartale 2001 roku na poziomie 316,1 miliona złotych (74,6 miliona USD). Z tego około 243.0 milionów złotych (57,4 miliona USD) straty netto z tytułu różnic kursowych wykazano już w miesiącu lipcu. Dla porównania w trzecim kwartale roku 2000 PTC wykazała stratę netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 40,5 miliona złotych (9,6 miliona USD). 

Straty z tytułu różnic kursowych netto zawierają w sobie stratę z tytułu zrealizowanych transakcji w wysokości 21,7 miliona złotych (5,1 miliona USD). Pozostała cześć to niezrealizowane straty kursowe wynikające z wyceny finansowych aktywów i pasywów denominowanych w walutach obcych. 

W trzecim kwartale 2001 roku PTC wykazała również stratę netto na pozostałej działalności finansowej w wysokości 46,6 miliona złotych (11,0 milionów USD), w tym stratę wynikającą ze zmiany wartości godziwej opcji wbudowanych w wyemitowane przez PTC obligacje w wysokości 16,5 miliona złotych (3,9 miliona USD). Ogólnie na pozostałe koszty finansowe PTC wpływają zmiany w wartości godziwej instrumentów pochodnych oraz innych kontraktów terminowych, zawieranych przez PTC w celu zabezpieczenia się przez ryzykiem kursowym.

 

Wynik netto

Bardzo dobry wynik osiągnięty na działalności operacyjnej został zniwelowany spadkiem wartości złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro w trzecim kwartale 2001 roku i odpowiednimi stratami z tytułu różnic kursowych. PTC w okresie trzech miesięcy kończących się 30 września 2001 roku wykazała stratę netto w wysokości 152,2 miliona złotych (35,9 miliona USD) w porównaniu do zysku netto w wysokości 36,8 miliona złotych (8,7 miliona USD) w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Strata netto w trzecim kwartale bieżącego roku zmniejszyła zysk netto za okres dziewięciu miesięcy 2001 roku do 199,9 miliona złotych (47,2 miliona USD). W analogicznym okresie roku ubiegłego PTC odnotowała stratę netto w 105,9 miliona złotych (25,0 milionów USD).

 

Wynik netto: Strata netto w trzecim kwartale bieżącego roku w wysokości 152,2 miliona złotych (35,9 miliona USD) zmniejszyła zysk netto za okres dziewięciu miesięcy 2001 roku do 199,9 miliona złotych (47,2 miliona USD).

 

Płynność finansowa

Syndykacja części kredytu konsorcjalnego na kwotę 100 milionów euro rozpoczęta w sierpniu bieżącego roku stanowi część dotychczasowego udziału banków: Deutsche Bank ("DB") i DresdnerKleinwortWasserstein ("DKW"), jako banków organizatorów kredytu konsorcjalnego w wysokości 650 milionów euro otrzymanego przez PTC w lutym 2001 roku. Po udanej syndykacji PTC zwiększyła dostępny limit kredytowy o 50 milionów euro do wysokości 700 milionów euro. 

Na dzień 30 września 2001 roku na saldo zadłużenia PTC z tytułu kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe reprezentowane przez agenta Deutsche Bank składała się: transza złotowa w wysokości 1,258.6 miliona złotych (297,1 miliona USD) i transza walutowa w wysokości 50,0 milionów euro (45,8 miliona USD). Wolne środki dostępne zgodnie z umową kredytową, a których PTC na dzień 30 września 2001 roku nie wykorzystała wynosiły około 292,5 miliona euro (267,9 miliona USD). 

Zadłużenie całkowite Spółki na dzień 30 września 2001 roku wynosiło 5.166,9 miliona złotych (1.219,6 miliona USD). Na kwotę tą składało się 7,0 milionów złotych (1,6 miliona USD) zadłużenia krótkoterminowego*** i 5.159,9 miliona złotych (1.217,9 miliona USD) zadłużenia długoterminowego****. 

Wartość EBITDA za okres dziewięciu miesięcy bieżącego roku wyniosła 1.234,5 miliona złotych (291,4 miliona USD); dla porównania wielkość inwestycji PTC w sieć GSM wyniosła w tym okresie 735,6 miliona złotych (173,6 miliona USD). PTC jest więc w stanie finansować swoje inwestycje w sieć drugiej generacji GSM w całości z działalności operacyjnej. Realizacja planów inwestycyjnych dotyczących sieci telekomunikacyjnej opartej na rozwiązaniach GPRS oraz trzeciej generacji UMTS w dużym stopniu uzależniona jest od technologicznego zaawansowania dostawców sprzętu telekomunikacyjnego.

  

  

Dane operacyjne

 

Wzrost liczby abonentów

W trzecim kwartale 2001 roku PTC pozyskała 396,662 nowych klientów ("przyłączenia brutto"), co pozwoliło zwiększyć łączną liczbę klientów PTC do 3,5 miliona na dzień 30 września 2001 roku. Dla porównania w trzecim kwartale roku 2000 PTC przyłączyła 415.235 nowych klientów. W sumie na koniec trzeciego kwartału 2001 roku PTC posiadała 3.503.695 klientów. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2000, kiedy liczba klientów PTC wynosiła 2.516.965 jest to wzrost o 39,2%.

Wśród nowych klientów znalazło się 217.852 osób płacących abonament i 178.810 użytkowników systemu Tak Tak. W odpowiadającym okresie 2000 roku wśród nowych klientów znalazło się odpowiednio 274.127 osób płacących abonament i 141.108 użytkowników systemu Tak Tak. Zmiana w strukturze nowych klientów PTC (mniejsza proporcja klientów płacących abonament) jest spowodowana pogarszającą się sytuacją polskiej gospodarki oraz zmianami w preferencjach klientów, którzy coraz chętniej korzystają z oferty pre-paid, która nie wymaga podpisania długoterminowej umowy. Podobne tendencje są charakterystyczne dla całego rynku usług telefonii bezprzewodowej w Polsce, o czym może świadczyć udział PTC w segmencie post-paid na polskim rynku, który utrzymuje się na stałym poziomie 43,9%. 

Struktura abonentów PTC na koniec września 2001 roku kształtowała się w sposób następujący: liczba użytkowników systemu post-paid wynosiła 2.284.562, czyli o 20,2% więcej niż na koniec trzeciego kwartału 2000 roku (1.900.999 abonentów). Liczba użytkowników systemu Tak Tak wynosiła 1.219.133 to jest 34,8% wszystkich abonentów sieci Era. Dla porównania na koniec trzeciego kwartału 2000 roku z systemu Tak Tak korzystało 615.966 osób, czyli 24,5% wszystkich klientów PTC. Liczba klientów Tak Tak wzrosła więc o 97,9% w porównaniu do trzeciego kwartału 2000 roku. 

Według danych PTC całkowity rynek telefonii bezprzewodowej wzrósł o kolejne 7% w trzecim kwartale 2001 roku, co oznacza 22,8% penetrację całej populacji Polski. Łącznie wszyscy operatorzy telefonii cyfrowej obsługują około 8,8 miliona abonentów. Dla porównania w drugim kwartale 2001 roku wzrost rynku telefonii bezprzewodowej w Polsce wyniósł około 10%. W ciągu ostatnich kilku kwartałów zauważalna jest tendencja szybszego wzrostu rynku pre-paid, od rynku post-paid. W trzecim i drugim kwartale bieżącego roku oba segmenty rynku telefonii komórkowej wzrosły odpowiednio o 14,7% i 2,2% oraz o 19,8% i 4,5%.

Klienci PTC stanowią około 39,8% ogólnej liczby użytkowników telefonii komórkowej w naszym kraju, co stawia Spółkę na pierwszym miejscu wśród firm oferujących tego typu usługi w Polsce.

  

Wskaźnik "churn"

Na koniec trzeciego kwartału 2001 roku wskaźnik "churn" oznaczający przymusowe bądź dobrowolne odłączenie klienta od sieci wyniósł 2,1%; wynik nieco gorszy w porównaniu do drugiego kwartału bieżącego roku oraz trzeciego kwartału roku 2000.

Średni miesięczny wskaźnik "churn" dla klientów płacących abonament wyniósł 2,4% zaś dla klientów systemu Tak Tak 1,4%. Liczba odłączeń klientów pre-paid zaczęła wzrastać w ciągu trzeciego kwartału 2001 roku ze względu na fakt, iż w czerwcu 2001 roku zakończył się okres w jakim nieaktywni klienci nie byli odłączani od sieci (w związku z wprowadzeniem nowej polityki, która wydłużyła ważność kuponów z sześciu do dwunastu miesięcy). Pomimo to powyższa polityka zaowocowała spadkiem wskaźnika "churn" dla segmentu pre-paid w porównaniu do trzeciego kwartału roku 2000, kiedy wskaźnik odłączeń klientów pre-paid od sieci wynosił 2,2%.

Z kolei wzrost liczby odłączeń klientów z segmentu post-paid wynika z faktu weryfikacji umów klientów, którzy w 1999 roku podpisali dwuletnie kontrakty, przyłączające ich do sieci Era. Po wygaśnięciu umowy klienci mogą bez dodatkowych opłat opuścić sieć Era, bądź przenieść się do segmentu pre-paid. W celu zmniejszenia wskaźnika "churn" w tej grupie klientów Spółka zdecydowała się na uruchomienie szeregu programów lojalnościowych. Nie mniej jednak wpływ odłączeń tych klientów na wskaźnik "churn" w segmencie klientów post-paid jest odczuwalny. 

 

Wskaźnik "churn": W trzecim kwartale 2001 roku średni miesięczny wskaźnik "churn" wzrósł nieco w porównaniu do drugiego kwartału bieżącego roku, głównie w wyniku wzrostu wskaźnika "churn" w segmencie klientów pre-paid.

Średni miesięczny czas rozmów

W trzecim kwartale 2001 roku średni, miesięczny czas rozmów, przypadający na klienta osiągnął wartość 160 minut, wobec 161 minut w trzecim kwartale ubiegłego roku. 

Średni miesięczny czas rozmów w trzecim kwartale roku 2001 wyniósł 201 minut dla klientów płacących abonament i 80 minut dla klientów systemu Tak Tak.

Stabilizację średniego miesięcznego czasu rozmów PTC zawdzięcza głównie strategii, która łączy bezpłatne minuty zawarte w planach taryfowych z bezpłatnymi minutami dodawanymi w różnych promocjach stymulując w ten sposób wzrost wykorzystania telefonów komórkowych. Długofalowym celem jest zmiana przyzwyczajeń klientów z użytkowania telefonów stacjonarnych na rzecz korzystania z telefonii bezprzewodowej.

PTC podkreśla, że w trzecim kwartale 2001 roku stabilizacja średniego czasu rozmów wynikała ze wzrostu proporcji minut wychodzących z sieci Era w stosunku do wszystkich rozmów obsługiwanych przez operatora, i spadku udziału minut promocyjnych lub darmowych w ogólnej liczbie czasu rozmów klientów PTC. Wpływa to na odpowiedni wzrost średniego przychodu na minutę rozmowy.

  
Wzrost ilości wysyłanych krótkich wiadomości tekstowych ("SMS")

W trzecim kwartale roku 2001 średnia liczba krótkich wiadomości tekstowych SMS wysyłanych z sieci Era wzrosła do poziomu około 13 wiadomości na klienta miesięcznie, w porównaniu do około 12 wiadomości na klienta miesięcznie w drugim kwartale bieżącego roku oraz około 8 SMS'ów w trzecim kwartale 2000 roku. Klienci płacący abonament wysyłają średnio trochę ponad 13 wiadomości miesięcznie, zaś klienci systemu Tak Tak około 11 SMS'ów.

  
Rozbudowa sieci

Sieć szkieletowa SDH pozwoliła zmniejszyć uzależnienie PTC od dzierżawy łączy od Telekomunikacji Polskiej S.A., co znalazło swoje odbicie w zmniejszeniu kosztów sprzedaży z tytułu dzierżawy łączy. Koszty te spadły o prawie 64% z 39,8 miliona złotych (9,4 miliona USD) w trzecim kwartale 2000 roku do poziomu 14,4 miliona złotych (3,4 miliona USD) w trzecim kwartale roku 2001.

Całkowita wartość inwestycji PTC w sieć szkieletową SDH osiągnęła poziom 43,4 miliona euro (39,8 miliona USD) na dzień 30 czerwca 2001 roku.

PTC rozbudowuje nadal swoją sieć GSM, aby zwiększyć pojemność sieci i nadal podnosić wysoką jakość usług. Na dzień 30 września 2001 roku wskaźnik pokrycia geograficznego siecią telekomunikacyjną PTC wynosił 95,4%, zaś wskaźnik pokrycia populacji odpowiednio 99,3%.

  

  

Wydarzenia

  

Powiększenie limitu kredytowego dostępnego w ramach kredytu konsorcjalnego Deutsche Bank do 700 milionów euro.

Dnia 6 sierpnia 2001 roku Deutsche Bank AG i DresdnerKleinwortWasserstein rozpoczęły syndykację 100 milionów euro, części kredytu konsorcjalnego Deutsche Bank, największego kredytu konsorcjalnego udzielonego w Polsce. Kredyt został udzielony w lutym bieżącego roku, a kwota dostępna PTC wynosiła 650 milionów euro. Przy pełnej współpracy PTC oraz DB i DKW jako organizatorów konsorcjum bankowego oba banki dokonały syndykacji swoich udziałów w kwocie 650 milionów euro udzielonego limitu kredytowego. Podpisanie aneksu do umowy nastąpiło 24 września 2001 roku. 

PTC przy poparciu swoich udziałowców zwiększyła dostępny limit kredytowy o kolejne 50 milionów euro. Celem syndykacji było zapewnienie finansowania przyszłych inwestycji w sieć telekomunikacyjną. Po udanej syndykacji PTC zwiększyła dostępny limit kredytowy do wysokości 700 milionów euro. 

W syndykacji wzięła udział duża liczba polskich banków. Jest to wynikiem podpisania umowy pomiędzy Elektrimem, a Vivendi, co pozwoliło na wyłączenie PTC z bankowych limitów zaangażowania kredytowego w stosunku do Grupy Elektrim i tym samym otworzyło jej możliwość pozyskania potencjalnych źródeł finansowania denominowanych w złotówkach, bez narażania się na ryzyko kursowe.

  

Udział PTC w prognozowaniu wyników wyborów parlamentarnych w Polsce 

23 września 2001 roku PTC wzięła udział w procesie estymacji wyników wyborów parlamentarnych w Polsce i ich późniejszej prezentacji w trakcie wieczoru wyborczego zorganizowanego przez jedną z najpopularniejszych prywatnych stacji telewizyjnych TVN. TVN podpisała kontrakt z Pracownią Badań Społecznych ("PBS"), z kolei PTC dostarczyła niezbędnych danych do podania przybliżonych wyników wyborów. Kilkaset osób przeprowadziło ankiety przed lokalami wyborczymi i na podstawie tych ankiet ustaliło przybliżony wynik wyborów w danym okręgu. Statystyczne raporty były następnie wysyłane specjalnym SMS'em udostępnionymi do tego celu aparatami telefonicznymi PTC. PTC opracowała raport zbiorczy i przekazała wyniki do TVN, która przedstawiła je swojej widowni. 

Dzięki zaawansowanej technologii komórkowej PTC była w stanie podać przybliżone wyniki wyborów parlamentarnych w kilka minut po zamknięciu lokali wyborczych. Ankieterzy wysłali około 120 tysięcy krótkich wiadomości tekstowych SMS w dniu wyborów.

  

PTC prezentuje telefon działający w systemie UMTS na targach telekomunikacyjnych 

We wrześniu 2001 roku PTC, jako wiodący operator telefonii komórkowej w naszym kraju, zaprezentowała pierwszy telefon działający w systemie UMTS w Polsce. System został przygotowany przy bliskiej współpracy z firmą Siemens i wykorzystywał sieć telekomunikacyjną PTC. Pod koniec 2001 roku PTC planuje przeprowadzenie kilku testów systemu UMTS z głównymi dostawcami sprzętu telekomunikacyjnego. Testy zostaną przeprowadzone na częstotliwościach wydzierżawionych od Ministerstwa Transportu, i zostaną ukończone do końca drugiego kwartału 2002 roku. 

  

Złożenie wniosku o przesunięcie terminu na rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych w standardzie UMTS

Także we wrześniu bieżącego roku wszyscy trzej operatorzy telefonii bezprzewodowej w Polsce (PTC, Polkomtel SA i PTK Centertel) złożyli w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji wniosek o przesunięcie terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych o 12 miesięcy, do końca 2004 roku. 

PTC oczekuje na decyzję URT, którego dyrektorem od października bieżącego roku jest Kazimierz Ferenc, który zastąpił na tym stanowisku Marka Zdrojewskiego. 

  

Złożenie wniosku o obniżenie opłaty za otrzymanie koncesji w standardzie GSM 1800

We wrześniu 2001 roku PTC złożyła do URT kolejny wniosek, w którym prosi o zmniejszenie opłaty za otrzymanie koncesji w standardzie GSM 1800 ze 100 milionów euro do 50 milionów euro. W 1999 roku PTC musiała zapłacić 100 milionów euro za używanie częstotliwości w standardzie GSM 1800 na terenie całego kraju, podczas gdy jej najbliższy konkurent Polkomtel zakupił prawa do używania powyższych częstotliwości na ograniczonym obszarze za 50 milionów euro. W maju 2001 roku URT rozszerzył prawa Polkomtela do powierzchni całego kraju jedynie za minimalną opłatą administracyjną. Roszczenia PTC dotyczą równego traktowania obu spółek telekomunikacyjnych. Decyzja URT jeszcze nie została przekazana. 

 

Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality Management)

PTC od niedawna jest członkiem Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością, jako pierwsza polska spółka telekomunikacyjna i siódma firma w Polsce.

  

Nowy status ISO dla PTC 

W trzecim kwartale 2001 roku PTC otrzymała kolejny status ISO 14001:1996 od stowarzyszenia Lloyd's Register Quality Assurance. Wspomniany status ISO to zasługa ścisłej kontroli środowiskowych systemów zarządzania, zarówno w rozwoju, jak i w bieżącym procesie operacyjnym sieci komórkowej. 

   

Nagrody 

W trzecim kwartale 2001 roku PTC została uznana za drugą największą spółkę telekomunikacyjną w Polsce w raporcie Polskiego Rynku Telekomunikacyjnego. 

W badaniu przeprowadzonym przez jeden z najbardziej poczytnych magazynów ekonomicznych w Polsce - Businessman Magazine - PTC została uznana za najbardziej wartościową firmę w Polsce. 

Magazyn "Home and Market" uznał PTC za lidera rynku telefonii bezprzewodowej oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce (lipiec 2001 roku). 

Nowe Produkty 

W trzecim kwartale 2001 roku PTC wprowadziła zarządzanie flotą, produkt oparty na systemach GPS i GSM służący do kontroli floty samochodowej. PTC rozpoczęła sprzedaż tej usługi w połowie lipca bieżącego roku.

W sierpniu 2001 roku PTC wprowadziła na rynek próbną wersję usługi "Cell Broadcast", generującej przychody z przesyłania informacji reklamowych siecią telekomunikacyjną. Cell Broadcast to system komunikacyjny, który przekazuje klientowi PTC określone informacje, w zależności od jego lokalizacji (w pobliżu określonej stacji BTS). Na wyodrębnionym obszarze kraju reklamodawcy informują posiadaczy telefonów PTC o swoich produktach lub usługach (informacja o produkcie pojawia się na ekranie telefonu). Usługa jest darmowa dla klienta, natomiast reklamodawcy płacą za każdą przesłaną wiadomość. 

We wrześniu 2001 roku PTC wprowadziła również nowy produkt oparty na bazie specjalnych SMS'ów (SMS Premium), który pozwala klientom PTC na dostęp do określonych usług, w cenie od 1 do 9 złotych. PTC podjęła współpracę z wieloma firmami, zainteresowanymi tą usługą (w sumie około 20 różnych kategorii począwszy od informacji poprzez rozrywkę, a kończąc na sporcie). PTC zamierza kontynuować negocjacje z innymi możliwymi dostawcami tych usług, tak aby uczynić ofertę bardziej atrakcyjną dla swoich klientów. 

Także we wrześniu bieżącego roku PTC, jako pierwszy operator telefonii komórkowej w Polsce rozpoczęła oferowanie usług typu Press SMS, czyli systemu zbierania zgłoszeń przez wiadomości SMS, mający zastosowanie do prowadzenia konkursów, głosowań i zbierania opinii. Narzędzie to jest udostępniane na zasadach współpracy dysponentowi medium tradycyjnego (prasa, radio, telewizja), który organizuje dany konkurs czy głosowanie. 

Jednocześnie rozszerzono ofertę serwisów opartych na WAP'ie oraz SMS'ach innych niż SMS Specjalny. Nowe gry i zabawy dostępne od trzeciego kwartału bieżącego roku (Omnibus, Urodziny, Quo Vadis) były bardzo popularne na obu kanałach dystrybucji (WAP i SMS).

Aby zwiększyć atrakcyjność usług SMS wprowadzono nowe atrakcyjne pakiety SMS, w których PTC oferuje swoim abonentom kilka wiadomości tekstowych po atrakcyjnej cenie: i tak np. za pakiet 10 SMS'ów klient zapłaci 3,0 złote (0,7 USD); 30 SMS'ów 10,0 złotych (2,4 USD). Standardowy koszt wysłania jednej wiadomości tekstowej to dla klienta PTC 0,5 złotego (0,1 USD).

  

*Wyłącznie dla wygody czytelnika wszystkie wartości wyrażone w złotówkach zostały przeliczone na dolary amerykańskie po kursie średnim ustalonym przez Narodowy Bank Polski z dnia 28 września 2001 roku, który wynosił 1 USD = 4,2367 PLN 
**Cash interest paid, net jest definiowany jako koszty odsetek zapłaconych z wyłączeniem odsetek płaconych od obligacji wyemitowanych przez spółki zależne PTC oraz odsetek płaconych od koncesji GSM i UMTS.
***Na zadłużenie krótkoterminowe składają się wybrane zobowiązania krótkoterminowe ze sprawozdań finansowych PTC sporządzonych według MSR za okres sześciu miesięcy kończący sie dnia 30 września 2001 roku w postaci: kredytu w rachunku bieżącym oraz zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingu finansowego.
****Na zadłużenie długoterminowe składają się wybrane zobowiązania długoterminowe ze sprawozdań finansowych PTC sporządzonych według MSR za okres sześciu miesięcy kończący sie dnia 30 września 2001 roku w postaci: zobowiązań długoterminowych z tytułu obligacji, kredytu bankowego udzielonego przez Deutsche Bank (z wyłączeniem części krótkoterminowej) oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (z wyłączeniem części krótkoterminowej).

 

 

Dane statystyczne
  

   Segment rynku Za okres trzech miesięcy kończący się 30 września 2001 roku Za okres dziewięciu miesięcy kończący się 30 września 2001 roku Za okres trzech miesięcy kończący się 30 września 2000 roku Za okres dziewięciu miesięcy kończący się 30 września 2000 roku
Liczba klientów (na koniec okresu)    3.503.695 3.503.695 2.516.965 2.516.965
Post-paid 2.284.562 2.284.562 1.900.999 1.900.999
Pre-paid  1.219.133 1.219.133 615.966 615.966
Przyłączenia klientów brutto    396.662 1.204.600 415.235 1.172.517
Post-paid 217.852 690.738 274.127 820.115
Pre-paid 178.810 513.862 141.108 352.402
Średni miesięczny czas rozmów (MOU)    160  158  161  158
Post-paid 201  194  183  177
Pre-paid 80 81 90 95
Wychodzące MOU    73 72 72 74
Post-paid 100 96 87 89
Pre-paid 21 20 24 18
Liczba SMS'ów      13 12 8 6
Post-paid 13 12 9 7
Pre-paid 11 11 7 4
Wskaźnik "churn"   2,05% 1,76% 2,01% 2,12%
Post-paid 2,40% 2,24% 1,97% 2,05%
Pre-paid 1,35% 0,72% 2,16%  2,37%
ARPU (Średni przychód na klienta)    106,4 105,2 132,0  130,7
Post-paid 140,1 136,0 159,2 155,3
Pre-paid 40,6 38,4 47,0 45,4
Koszt pozyskania klienta     486,1 560,8 551,8 584,7
Post-paid 791,1 858,1 765,7  775,0
Pre-paid 114,5 161,1 136,5 141,7

Opinie:

Opinie archiwalne (37):

Komentuj

Komentarze / 37

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Lysy pisze: 2001-11-14 20:57
  Mimo iz nie jestem zwolennikiem Ery to mysle ze promocja z 2h za darmo dziennie powinna polepszyc ich sytuacje.
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-14 21:08
  Lysy: z tego co wiem, ta promocja niewiele zmieni. ale taka promocja to i tak krok w dobra strone i to duzy krok. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  scout131 pisze: 2001-11-14 21:12
  W sumie to wydaje mi się, że - w porównaiu od Plusa - te wyniki nie są złe. Czekam teraz na wyniki Idei - moze GSMonline zrobi jakąś tabelę porównawczą?
  0
 • Users Avatars Mini
  cieglo pisze: 2001-11-14 21:13
  wg mnie idea ma teraz duzo bardziej konkurencyjna oferte szczegolnie na rynku masowym...promocja 2h jest do nieczego ale pewnie znajdzie sie masa ludzi ktorzy to zapragna to w jakis sposob wykorzystac ale powiedzcie mi czy to jest wlasnie idea posiadania komorki - nieskrepowanego kontaktu ze swiatem bez wzgledu na miejsce i czas przebywania?era przeczy samej sobie a ta promocja to kpina z klienta...
  0
 • Users Avatars Mini
  lava1 pisze: 2001-11-14 21:17
  No należą się GRATULACJĘ najlepszej (chyba) sieci w Polsce... Oby tak dalej... P.S. obniżyli by troche opłaty na minutkę gadania i za wysłanie SMS-ów a mieliby jeszcze więcej klientów a co za tym idzie i zyskqw...
  0
 • Users Avatars Mini
  Lysy pisze: 2001-11-14 21:19
  Promocja 2h faktycznie nie jest az taka przydatna dla wszystkich. Najlepiej jak ma sie kogos (np dziewczyne :)) do kogo duzo sie dzwoni, a w ten sposob i linie stacjonarna mozna odciazyc.
  0
 • Users Avatars Mini
  fabian pisze: 2001-11-14 21:46
  do scout131: czy ty kolego czytajac cokolwiek rozumiesz cos z tego, bo wydaje mi sie ze niewiele. Wroc do wczesniejszych news'ow zamieszczanych na gsmonline a jesli nie wiesz gdzie szukac to ci pomoge cytujac: Wyniki finansowe Polkomtel S.A. po trzech kwartałach [06-11-2001 13:32] Polkomtel S.A. osiągnął w trzecim kwartale tego roku zysk netto wynoszący 245,7* mln zł, prawie cztery razy więcej niż w tym samym okresie 2000 roku (65,5 mln zł) i o 169 proc. wyższy narastająco (476 mln zł za trzy kwartały 2001 r. w porównaniu z 177 mln zł za trzy kwartały 2000 roku).
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-11-14 21:54
  lava, jakby obnizyli ceny smsów i rozmów to na wyswietlaczu miałbyc cały czas sieć zajeta a smscenter by sie zakorkowały ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  bratt pisze: 2001-11-14 22:05
  Wyniki słabe, a biorąc pod uwagę zadłużenie spółki nawet bardzo słabe. A oferta Ery "dwie godziny za darmo" to badziewie.
  0
 • Users Avatars Mini
  oscar pisze: 2001-11-14 22:10
  żle nie jest ale mogłoby być lepiej. Lider powinien dawać przykład
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-11-14 22:22
  niezle niezle
  0
 • Users Avatars Mini
  cieglo pisze: 2001-11-14 22:25
  jaki lider?!!!??jakimi kryteriami sie kierujesz?nie mow ze tylko liczba abonentow...
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-11-14 22:28
  No niezle.Bardzo wyczerpujace dane.Az sie zaczytam mozna na s... Ale i tak trzeba.Mamy w Polsce trzy sieci kom. - jedzna czasami wybija sie a czasami spada i tak w kolko. Era od poczatku dobrze prosperowala, wiec nie ma napewno obawy o nia.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-15 00:20
  Cieglo, czy Ty chcesz udowodnić coś na siłę? Przeciesz wyniki Ery są bardzo dobre!
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-15 01:08
  Czyli nie jest aż tak źle z era, jak pisano wcześniej, No i dobrze, większe dochody firm wpływają na większe środki wpływające do budżetu państwa. Co w rezultacie po pewnym czasie może przyczynić się do polepszenia np. warunków życia.
  0
 • Users Avatars Mini
  Ks. Jankowski pisze: 2001-11-15 01:11
  Z okazji zblizajacych sie Swiat Bozego Narodzenia chcialbym zlozyc serdeczne zyczenia szczescia, milosci i doskonalej pojemnosci sieci Szanownym Abonentom Plus GSM :))))))))) Z zapewnien Zarzadu Polkomtel SA wynika, iz pod koniec 2001 roku bedzie Was juz 3,5 miliona. A ze niedawno Pan Prezes Mroczkowski przyznal, iz pojemnosc sieci Plus GSM wynosihihihi 3,35 miliona :))))))))))))) Jak to mowia badzmy w kontakcie ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  krissj pisze: 2001-11-15 02:06
  A ja uważam ze najstabilniejszą siecią jest Plusgsm tylko szkoda ze nie kożytają z transmisji EFR to dziwne ale kieplko ich w niektórych słuchawkach slychać mają za to najlepszą strukture BTS-ów w POLSCE na podzespołach(prawdopodobnie tylko nokii),strona www.plusgsm.pl jest bezkonkurencyjna,BRAMKA SMS też!ZASIEG sprawdzony nawet w rejonach puszczy Białowieskiej.ilość abonentów owszem jest ważna ale jak sie ich zdobywa tak jak to robi era (ewidentne pulapki) to nie wiem czy rzeczywiscie swiadczenie usług jest tam na 1-wszym miejscu.Idea niby jest w tyle pod wzgledem abonentów,ale POP w Polsce już swoje zrobił.Jest dobrze przemyślany lecz to w sumie własność TPsa i po czasie wszystkiego można się spodziewać...
  0
 • Users Avatars Mini
  krissj pisze: 2001-11-15 02:07
  nooo już Idea zmieniła taryfy i warunki niestety na GORSZE i to jest błąd bo poza kiepskimi serwerami i niestety słabiutenką bramką SMS nie dają odczuć ROZwoju...No dodam jeszcze ograniczenia sms wychodzacych i w idei i w erze gdzie TA z koleji jak nie inaczej na wszystkim musi zarabiac wiec dodaje reklamy do sms-ów z internetu.Kiepskie rozwiazania.PAMIĘTAJCIE REPREZENTACJA UKŁADA REKLAME hahahah,POPAKI JESZCZE PŁACĄ,ale ciekawe jak długo hahaha,a SIMPLUS NADAWAŁ W STEREO a wprowadził kiepskie MONO.No cóz i tak nigdy nie bedziemy zadowoleni.A oni i tak bedą zarabiać nieeeezłą kaske.....
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-11-15 02:27
  Ja sie nie bede wypowiadal, bo mnie odrazu Mgielka7 opie.przy! Nara!
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-15 05:11
  krissj: mowisz, ze idea zmnienila sie od 5 listopada na gorsze ??? Ja sie z Toba nie zgadzam ale to nie wazne (osobny temat)!!! Chodzi mi o to, ze przed wczoraj placilem rachunek idei w salonie i tam byl taki tlum i kolejki ludzi ... jakich jeszcze nigdy tam nie spotkalem !!! Wiec jak widzac nowa oferta ideii sciagnela ludzi na mase !!!! Przynajmniej w lubline .....
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-15 05:16
  Qba: o co Ci chodzi ??? Przecierz Mgielka7 jest OK! A swoja drogo to nie wiem czy nie musisz zadzwonic do swojego profuturo zeby ci nie obcinali reszty komentarza bo ciagle do gsmonline dociera tylko pierwsze kilka slow a to co sie tyczy newsa to gdzies znika miedzy ich antenkami .......
  0
 • Users Avatars Mini
  Cypisek pisze: 2001-11-15 11:50
  Ci co komentują wyniki ERY chyba kompletnie sie nie znają na finansach. Sieć straciła w 3 kwartale netto ponad 150 mln złotych (i to ma byc dobry wynik?). Pozyskali netto jakieś 180 tys. klientów - z tego co słyszałem ponad 80 % to Pre-Paid. W tym samym czasie Plus pozyskał ponad 280 tys. Zyski Plusa tylko po 3 kwartale to 245 milionów (mozna się zastanawiać czy to aż tak dobrze - znaczy sie nieźle ten Plus na tych co są w jego sieci zarabia). Co do rewelacyjnej oferty IDEI - może mi ktoś przedstawić jej rewelacyjność w stosunku do oferty PLUSA? Może ciut taniej - ale nie ma usługi Sami Swoi, taktowanie w Plusie od razu co 30 sekund.
  0
 • Users Avatars Mini
  Cypisek pisze: 2001-11-15 11:50
  Oferta Meritum niedostepna dla klienta indywidualnego. Po 18 miesiącach dodatkowe minuty w Plusie bez łaski i bez żadnych aneksów, po dwóch latach wymiana aparatu jak 3 ostatnie rachunki są na co najmniej 80 zł. Po 3 bez żadnych dodatkowych warunków. Dobrze funkcjonujące strony www, rewelacyjna bramka SMSowa, bez żadnych ograniczeń i kretyńskiej aktywacji. W zasadzie jedynie POP jest lepszy dla klienta niz Simplus.Owszem oferta Meritum też jest ciekawa, ale Idea uważa, że nie dla Psa kiełbasa i jak nie jesteś przedsiebiorcą, aktywacji nie dostaniesz, wiec czym tu się podniecać.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-15 11:52
  plus na tych co teraz kupili tel raczej nie zarobi bo po roku zrezygnuja w 70%
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-11-15 12:00
  Hubi - niezle bzdury wypisujesz :-) Zapewniam cie, ze zrezygnuje niewielu (churn pewnie wzrosnie, ale nieznacznie i na krotko), no chyba ze konkurencja dowali taaaaaka promocje (w co watpie). Churn w Erze jest minimalnie wyzszy niz w Plusie, a ARPU znaczaco nizsze, ale do tego juz sie zdarzylem przyzwyczaic. Niepokojace dla Ery jest jednak to, ze plus w tym samym czasie wypracowal naprawde znakomity wynik finansowy.
  0
 • Users Avatars Mini
  telefonica pisze: 2001-11-15 13:16
  I jak tu Era ma bankrutować (posty niżej).
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-11-15 13:28
  gm: duzym krokiem ERY bedzie (prawdopodonie od jutra) umowa na ROK, co jeszcze bardziej zwiekszy ilosc klientow :-))) Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-11-15 13:53
  waldo: dziekuje, ze stanales w mojej obronie:-))))) Sama nie wiem, czego Qba ode mnie chce.. A przy okazji pozdrawiam goraco Ciebie i Jego ;-))))
  0
 • Users Avatars Mini
  wojta pisze: 2001-11-15 14:47
  zastanawiajace jest to ze malo kto czytal to zestawienie i z gory zaklada ze jest ono in plus dla ery. przeciwnie- plus ma znacznie wiekszy zysk, nie sztuka jest przylaczyc jak najwiecej klientow, sztuka jest odzyskac od nich pieniadze. w pismach biznesowych liderem jest plus i to nawet w skali wszystkich firm w kraju
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-11-15 14:51
  mcbrain: :-))) przeciez pracuje w erze;-)))) Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-11-15 16:44
  mcbrain: nie chce jednak zapeszac, bo to niepewne i nieoficjalne informacje.. wiec odwoluje to co powidzialam:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-11-15 17:04
  mcbrain: teraz moge juz oficjalnie powiedziec, ze umowa jest na ROK, ale ceny telefonow sa wyzsze i jest mniejszy wybor. Beda wiec jednoczesnie dwie promocje: jedna z umowa na 24 mc, gdzie znajduja sie telefony za 2 gr (Nokia 3310, Siemens C25, Sony J5, T20e, Alcatel 501), albo umowa na 12 mc, ceny telefonow juz sa tutaj wyzsze (Nokia 3310 - 199 zl, 302 - 69 zl, Ozeo - 99 zl, C35 - 69 zl, M35 - 99 zl itp.)
  0
 • Users Avatars Mini
  fakof pisze: 2001-11-15 18:27
  A gdzie tu ZYSKI w tych danych??? Albo ja ślepy jestem albo się nie mogę doczytać?
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-15 18:42
  Mgilka7, to bardzo dobry pomysł Ery, chyba poczytali pomysły które tu dyskutowaliśmy na stronie? ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Raskolnikow pisze: 2001-11-15 22:30
  wyniki Ery wcale nie są najgorsze; przychody zanotowała nieco wyższe niż Plus, mimo mniejszego przyrostu nowych abonentów
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-16 00:22
  A JA ZNAM WŁAŚCIECIELA IDEI I POWIEM: CIENKO SIĘ ZNOWU ZACZYNA DZIAĆ, PO WIELKIM BUM Z nOKIAM 8210, SPOKÓJ I CISZA, TYM BARDZIEJ, ŻE MA POD NOSEm salon ery, a co od jutra?
  0
 • Users Avatars Mini
  krissj pisze: 2001-11-16 03:13
  szkoda gadać już i tak PLus jest o krok do przodu od pozostalych.....
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: