Wyniki finansowe PTC na koniec 2001r.

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 34

Polska Telefonia Cyfrowa opublikowała w dniu dzisiejszym swoje wyniki za czwarty kwartał 2001 roku i cały rok finansowy 2001. Prezentowane dane są przedstawione według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("MSR") i wyrażone w PLN.

 

Na zdjęciu od lewej:

 • Wilhelm Stuckemann - dyrektor ds. eksploatacji sieci

 • Jonathan Eastick - dyrektor ds. finansowych

 • Bogusław Kułakowski - prezes zarządu, dyrektor generalny

 • Martin Schneider - dyrektor ds. strategii, marketingu i sprzedaży

 

 

 • Liczba nowych abonentów przyłączonych do sieci Era w czwartym kwartale 2001 roku i w 2001 roku wyniosła odpowiednio 467 tysięcy i 1,7 miliona. W sumie na koniec 2001 roku PTC posiadała 3,8 miliona klientów, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu do końca 2000 roku,

 • PTC utrzymała pozycję lidera na polskim rynku telefonii komórkowej z 43,1% udziałem w rynku klientów płacących abonament (post-paid) oraz z 37,8% udziałem w rynku obejmującym oba segmenty rynku (pre-paid i post-paid),

 • Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2001 roku wyniosły 1.151,5 miliona złotych, co oznacza wzrost o 15,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2000. Przychody ze sprzedaży w 2001 roku wyniosły 4.344,9 miliona złotych, co oznacza wzrost o 17,9% w porównaniu do poprzedniego roku,

 • Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży wzrósł do poziomu 38,9% w czwartym kwartale 2001 roku i był wyższy od wskaźnika EBITDA do przychodów ze sprzedaży za czwarty kwartał 2000 roku (32,6%). Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży wzrósł do poziomu 38,7% w 2001 roku i był wyższy od wskaźnika EBITDA do przychodów ze sprzedaży za 2000 rok (31,3%), 

 • Średni przychód na klienta ("ARPU") w czwartym kwartale 2001 roku wyniósł 101 złotych, natomiast w 2001 roku średni przychód na klienta wyniósł 104 złote,

 • Wskaźnik "churn" oznaczający przymusowe bądź dobrowolne odłączenie klienta od sieci w czwartym kwartale 2001 roku i w 2001 roku ukształtował się na tym samym poziomie i wynosił średnio 1,8% miesięcznie, 

 • Zysk netto za rok 2001 w wysokości 427,2 miliona złotych - czterokrotnie więcej niż w roku 2000,

 • Zadłużenie całkowite PTC wyniosło na koniec 2001 roku 4.767,8 miliona złotych. Wskaźnik: zadłużenie całkowite do EBITDA zmalał z 3,3 w roku 2000 do 2,8 w roku 2001.

Podstawowe informacje finansowe za czwarty kwartał i rok finansowy 2001

 

Przychody ze sprzedaży

 

Przychody ze sprzedaży ogółem za czwarty kwartał 2001 roku wyniosły 1.151,5 miliona złotych (288,9 miliona USD), co oznacza wzrost o 151,0 milionów złotych (37,9 miliona USD), czyli o 15,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży ogółem za rok finansowy 2001 wyniosły 4.344,9 miliona złotych (1.090,0 milionów USD), co oznacza wzrost o 660,2 miliona złotych (165,6 miliona USD), czyli o 17,9% w porównaniu do 2000 roku.

 

Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 19,2% z 3.460,6 miliona złotych (868,1 miliona USD) w 2000 roku do 4.123,6 miliona złotych (1.034,4 miliona USD) w 2001 roku. Wzrost przychodów odzwierciedla wzrost liczby klientów PTC. Efekt wzrostu liczby klientów został do pewnego stopnia zredukowany przez wzrost udziału użytkowników systemu pre-paid w ogólnej liczbie klientów PTC oraz dodatkowo przez spadek średniej stawki opłat za minutę rozmowy w wyniku wprowadzenia nowych planów taryfowych w listopadzie 2000 roku. W porównaniu do 2000 roku przychody ze sprzedaży telefonów i akcesoriów spadły o 1,3% z 224,1 miliona złotych (56,2 miliona USD) do poziomu 221,3 miliona złotych (55,6 miliona USD) w 2001 roku. 

Średni przychód na klienta ("ARPU")

 

 

Średni przychód na klienta w czwartym kwartale 2001 roku wyniósł 101 złotych (25,3 USD). Wartość ta oznacza spadek wskaźnika ARPU o 15,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2000 roku, kiedy to wskaźnik wynosił 119 złotych (29,9 USD). ARPU pochodzący od klientów płacących abonament wyniósł w czwartym kwartale 2001 roku 137 złotych (34,4 USD), zaś ARPU dla klientów systemu Tak Tak kształtował się na poziomie 37 złotych (9,3 USD).

 

Za rok obrotowy 2001 wskaźnik ARPU wyniósł 104 złote (26,1 USD), co oznacza spadek w porównaniu do roku 2000, kiedy ARPU wynosił 127 złotych (31,9 USD). Średni przychód generowany przez klientów płacących abonament wyniósł w 2001 roku 136 złotych (34,1 USD), co oznacza spadek w porównaniu do 2000 roku, kiedy ARPU wynosił 153 złotych (38,4 USD). Średni przychód generowany przez klientów systemu pre-paid spadł w 2001 roku w porównaniu do 2000 roku z 44 złotych (11,0 USD) do 38 złotych (9,5 USD).

 

Spadek poziomu średniego przychodu na klienta w PTC dla czwartego kwartału i roku finansowego 2001 jest wynikiem spadku średniego przychodu ARPU wśród nowo przyłączanych abonentów w systemie post-paid. Jest to wynikiem wprowadzenia nowych planów taryfowych w listopadzie 2000 roku oraz stosowania przez PTC promocyjnych stawek za połączenia. Na spadający poziom ARPU wpływ ma również wzrost udziału klientów systemu Tak Tak w ogólnej liczbie klientów korzystających z usług sieci Era. Spadek wskaźnika ARPU w stosunku do trzeciego kwartału 2001 roku wynika również z faktu, iż kwartał ten zawierał więcej dni roboczych niż ostatni kwartał 2001 roku. PTC zdołała jednakże ustabilizować w ciągu ostatnich czterech kwartałów poziom średniego przychodu na klienta abonamentowego. Świadczyć o tym może malejący trend spadkowy: średni przychód na klienta abonamentowego za cały rok 2001 był mniejszy o 11,1% w porównaniu do roku poprzedniego, podczas gdy średni ARPU dla systemu post-paid za ostatni kwartał 2001 roku był mniejszy od ARPU w analogicznym okresie roku 2000 o 6,2%. 

Koszty sprzedaży

 

W czwartym kwartale 2001 roku koszty sprzedaży wyniosły 810,1 miliona złotych (203,2 miliona USD) wobec 605,4 miliona złotych (151,9 miliona USD) za ten sam okres roku 2000. Oznacza to wzrost o 33,8%. Koszt sprzedaży usług wzrósł o 39,7% z 395,8 miliona złotych (99,3 miliona USD) w czwartym kwartale roku 2000 do 553,1 miliona złotych (138,7 miliona USD) w czwartym kwartale 2001 roku. Koszt sprzedaży telefonów i akcesoriów wzrósł o 22,6% z 209,6 miliona złotych (52,6 miliona USD) w czwartym kwartale 2000 roku do 257,0 milionów złotych (64,5 miliona USD) w czwartym kwartale roku 2001.W roku 2001 koszt sprzedaży wyniósł 2.727,4 miliona złotych (684,2 miliona USD), podczas gdy w roku 2000 koszt sprzedaży kształtował się na poziomie 2.286,4 miliona złotych (573,6 miliona USD). Oznacza to wzrost o 19,3%. Wzrost ten wynika w głównej mierze z 66,1% wzrostu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2001. W 2001 roku PTC dokonała nieplanowego odpisu umorzeniowego sieciowych środków trwałych przeznaczonych do odsprzedaży w związku z przygotowaniami do przebudowy sieci zgodnie ze standardem technologicznym platformy UMTS.

 

Koszt sprzedaży usług wzrósł o 28,5% z 1.383,9 miliona złotych (347,2 miliona USD) w roku 2000 do 1.778,7 milionów złotych (446,2 miliona USD) w roku 2001.Koszt sprzedaży telefonów i akcesoriów wzrósł o 5,1% z 902,5 miliona złotych (226,4 miliona USD) w roku 2000 do 948,8 miliona złotych (238,0 milionów USD) w roku 2001. Wzrost kosztów sprzedaży telefonów i akcesoriów wynikał ze wzrostu tzw. przyłączeń brutto (tj. przyłączeń bez uwzględnienia klientów rezygnujących z usług sieci Era) w roku 2001 o 5,0% w porównaniu do roku poprzedniego. Ponadto wzrost kosztów sprzedaży telefonów i akcesoriów był spowodowany kosztami wynikającymi z programu lojalnościowego dla abonentów generujących wysokie przychody, który polega na ofercie wymiany telefonu, przy jego jednoczesnym dotowaniu ze strony PTC. PTC uważa, że udział kosztów subsydiowania telefonów w kosztach pozyskania klienta będzie tracił na znaczeniu w trakcie rozszerzania oferty programów lojalnościowych polegających na wymianie telefonów. Ogólny trend rynkowy polegający na spadku cen zakupu telefonów i akcesoriów od dostawców tego sprzętu oraz zmianie struktury abonentów polegającej na wzroście udziału klientów korzystających z systemów pre-paid, którzy otrzymują tańsze, mniej zaawansowane technologicznie modele aparatów telefonicznych, powoduje spadek średniego kosztu sprzedaży telefonu przypadającego na nowo przyłączanego klienta.

Koszt pozyskania klienta

 

W czwartym kwartale 2001 roku średni koszt pozyskania klienta w PTC spadł do 427 złotych (107,1 USD). Dla porównania w czwartym kwartale 2000 roku poziom kosztów pozyskania klienta wyniósł 498 złotych (124,9 USD), zaś w trzecim kwartale 2001 roku odpowiednio 486 złotych (121,9 USD).

 

Średni koszt pozyskania klienta abonamentowego spadł z 791 złotych (198,4 USD) w czwartym kwartale 2000 roku do 703 złotych (176,4 USD) w czwartym kwartale 2001 roku. Dla klientów w systemie Tak Tak poziom kosztów wzrósł ze 114 złotych (28,6 USD) w trzecim kwartale 2001 roku do 191 złotych (47,9 USD) w czwartym kwartale 2001 roku, w wyniku przeprowadzenia intensywnej i zakończonej sukcesem akcji promocyjnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W roku 2001 roku średni koszt pozyskania klienta spadł do 523 złotych (131,2 USD). Dla porównania w 2000 roku poziom kosztów pozyskania klienta wyniósł 564 złotych (141,5 USD). Spadek kosztów pozyskania klienta jest spowodowany wzrostem udziału klientów systemu pre-paid w ogólnej liczbie nowo pozyskiwanych klientów. Średni koszt pozyskania klienta abonamentowego wzrósł z 779 złotych (195,4 USD) w roku 2000 do 821 złotych (206,0 USD) w roku 2001. Dla klientów w systemie pre-paid poziom kosztów wzrósł z poziomu 132 złotych (33,1 USD) w roku 2000 do 171 złotych (42,9 USD) w roku 2001. Wzrost kosztu pozyskania klienta jest spowodowany rosnącą konkurencję w branży telefonii komórkowej. 

Marża brutto

 

W czwartym kwartale 2001 roku marża brutto wyniosła 341,3 miliona złotych (85,6 miliona USD), zaś w analogicznym okresie 2000 roku wyniosła 395,1 miliona złotych (99,1 miliona USD). Marża brutto na sprzedaży spadła w czwartym kwartale 2001 roku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i wynosiła odpowiednio 29,6% i 39,5% przychodów ze sprzedaży w danym okresie. W roku 2001 marża brutto wyniosła 1.617,5 miliona złotych (405,8 miliona USD), natomiast w roku 2000 wyniosła 1.398,3 miliona złotych (350,8 miliona USD).

 

Marża brutto na sprzedaży stanowiła 37,2% i 37,9% przychodów ze sprzedaży odpowiednio w roku 2001 i w roku 2000. Największy wpływ na spadek marży brutto na sprzedaży w tym okresie miał 66,1% wzrost amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością operacyjną PTC. 

Koszty należności wątpliwych

 

Zdecydowana polityka windykacji należności w PTC i zwiększający się udział użytkowników systemu pre-paid w ogólnej liczbie klientów pozwoliła na obniżenie kosztów związanych z wątpliwymi i straconymi należnościami w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem. Wskaźnik kosztów należności wątpliwych za rok 2001 wyniósł 1,6%. Dla porównania w roku 2000 stosunek zawiązanych rezerw na wątpliwe należności do przychodów ze sprzedaży ogółem wyniósł 4,0%. Polityka windykacji należności polega na stałym monitorowaniu sklepów i salonów firmowych, dealerów, przedstawicielskich punktów sprzedaży, a także abonentów.

Wzrost EBITDA

 

Wartość EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, przychodami i kosztami finansowymi, amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) za czwarty kwartał 2001 roku wyniosła 448,1 miliona złotych (112,4 miliona USD) o 37,4% więcej w porównaniu do 326,2 miliona złotych (81,8 miliona USD) za ten sam okres 2000 roku.

 

Wartość EBITDA za rok 2001 wyniosła 1.682,6 miliona złotych (422,1 miliona USD) o 46,1% więcej w porównaniu do 1.152,0 milionów złotych (289,0 milionów USD) za rok 2000. Wzrost wskaźnika EBITDA jest wynikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży o 17,9% i odpowiednio mniejszego (5,1%) wzrostu kosztów sprzedaży ogółem i kosztów działalności operacyjnej (z wyłączeniem przypadających nań kosztów amortyzacji rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych). Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży netto wzrósł o 7,4 punktu procentowego i wyniósł 38,7% w roku 2001 w porównaniu do 31,3% w roku 2000.

Wynik na działalności operacyjnej

 

W czwartym kwartale 2001 roku PTC zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 139,1 miliona złotych (34,9 miliona USD), co oznacza spadek o 17,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy zysk na działalności operacyjnej wyniósł 169,3 miliona złotych (42,5 miliona USD). W roku 2001 PTC zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 832,0 milionów złotych (208,7 miliona USD), co oznacza wzrost o 31,6% w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy zysk na działalności operacyjnej wyniósł 632,3 miliona złotych (158,6 miliona złotych). Wzrost zysku na działalności operacyjnej w stosunku do 2000 roku wynika z 15,7% wzrostu marży brutto, przy odpowiednio mniejszym 2,5% wzroście kosztów operacyjnych. Zysk na działalności operacyjnej w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem wzrósł w roku 2001 do poziomu 19,1% z 17,2% w roku 2000.

 

Koszty finansowe

 

W roku 2001 PTC odnotowała stratę na działalności finansowej netto w wysokości 377,9 miliona złotych (94,8 miliona USD) w porównaniu do 489,5 miliona złotych (122,8 miliona USD) w roku 2000. Koszty odsetek netto w roku 2001 wyniosły 469,5 miliona złotych (117,8 miliona USD) w porównaniu do 501,6 miliona złotych (125,8 miliona USD) w roku 2000. Spadek kosztów odsetek w stosunku do roku 2000 jest spowodowany spadkiem stóp procentowych od kredytów złotowych oraz walutowych, jak również wzrostem wartości złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro, czego efektem było obniżenie kosztów odsetek denominowanych w walutach obcych.

 

Wartość odsetek zapłacone gotówkowo (tzw. "cash interest paid, net") w ciągu roku 2001 wyniosła 178,6 miliona złotych (44,8 miliona USD).Wzrost wartości złotego w stosunku do dolara amerykańskiego (o 3,8%) oraz euro (o 8,6%) w 2001 roku spowodował odnotowanie przez PTC zysku netto z tytułu różnic kursowych w roku 2001 w wysokości 153,9 miliona złotych (38,6 miliona USD). Dla porównania w roku 2000 PTC wykazała zysk netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 79,9 miliona złotych (20,0 milionów USD).Zyski z tytułu różnic kursowych netto zawierają w sobie zysk z tytułu zrealizowanych transakcji w wysokości 37,2 miliona złotych (9,3 miliona USD). Pozostała cześć to niezrealizowane zyski kursowe netto wynikające z wyceny finansowych aktywów i pasywów denominowanych w walutach obcych.

 

W roku 2001 PTC wykazała również stratę netto na pozostałej działalności finansowej w wysokości 62,3 miliona złotych (15,6 miliona USD) wynikającą ze straty na realizacji i utracie wartości godziwej kontraktów terminowych, instrumentów pochodnych oraz instrumentów finansowych wbudowanych w obligacje wyemitowane przez spółki zależne od PTC, leasing finansowy budynku biurowego oraz inne kontrakty handlowych zawarte przez PTC.

 

Strata netto na pozostałej działalności finansowej zawiera między innymi 85,3 miliona złotych (21,4 miliona USD) straty z tytułu realizacji kontraktów terminowych i instrumentów pochodnych oraz 60,6 miliona złotych (15,2 miliona USD) zysku wynikającego ze zmiany wartości godziwej opcji wbudowanych w obligacje wyemitowane przez spółki zależne od PTC. Pozostała kwota wynka z ze zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych i kontraktów typu forward.W celu kontrolowania ryzyka kursowego i kosztów odsetkowych PTC wprowadziła na początku 2000 roku politykę zabezpieczającą, która jest stale monitorowana i ulepszana.

Wynik netto

 

W czwartym kwartale 2001 roku PTC odnotowała zysk netto w wysokości 227,3 miliona złotych (57,0 milionów USD), czyli 11,7% więcej niż w analogicznym okresie roku 2000, głównie na skutek wzrostu wartości złotego.Bardzo dobry wynik na działalności operacyjnej oraz wzrost wartości złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro, który dał efekt w postaci zysków z tytułu różnic kursowych pozwolił PTC na odnotowanie w roku 2001 zysku netto w wysokości 427,2 miliona złotych (107,2 miliona USD). Dla porównania w roku poprzednim PTC zanotowała zysk netto w wysokości 109,4 miliona złotych (27,4 miliona USD).

 

Płynność finansowa

 

Na dzień 31 grudnia 2001 roku na saldo zadłużenia PTC z tytułu kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe, reprezentowane przez agenta Deutsche Bank, składała się transza złotowa w wysokości 1.288,6 miliona złotych (323,3 miliona USD). Wolne środki dostępne zgodnie z umową kredytową, a których PTC na dzień 31 grudnia 2001 roku nie wykorzystała wynosiły 335,0 milionów euro (296,0 milionów USD).

Zadłużenie całkowite PTC na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosiło 4.767,8 miliona złotych (1.196,1 milionów USD), co oznacza 7,7% spadek z 5.166,9 miliona złotych (1.296,2 miliona USD) całkowitego zadłużenia na dzień 30 września 2001 roku. Na kwotę zadłużenia całkowitego na dzień 31 grudnia 2001 roku składało się 4.741,3 miliona złotych (1.189,4 miliona USD) zadłużenia długoterminowego i 26,5 miliona złotych (6,7 miliona USD) zadłużenia krótkoterminowego . Wskaźnik: zadłużenie całkowite do EBITDA zmalał z 3,3 na koniec grudnia 2000 roku do 2,8 na dzień 31 grudnia 2001 roku.

Wartość EBITDA za rok 2001 wyniosła 1.682,6 miliona złotych (422,1 miliona USD); dla porównania wielkość inwestycji PTC w sieć GSM wyniosła w tym samym okresie 1.143,7 miliona złotych (286,9 miliona USD). PTC jest w stanie finansować swoje inwestycje w sieć drugiej generacji GSM (tzw. "2G business") w całości z działalności operacyjnej.

Realizacja planów inwestycyjnych dotyczących sieci telekomunikacyjnej opartej na rozwiązaniach GPRS oraz trzeciej generacji UMTS jest w dużym stopniu uzależniona od technologicznego zaawansowania dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, oraz ewentualnego przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych w standardzie UMTS przez Urząd Regulacji Telekomunikacji.

Dane operacyjne


Wzrost liczby abonentów

 

W czwartym kwartale 2001 roku PTC pozyskała 467.269 nowych klientów ("przyłączenia brutto"), co pozwoliło zwiększyć łączną liczbę klientów PTC do 3,8 miliona na dzień 31 grudnia 2001 roku. Dla porównania w czwartym kwartale roku 2000 PTC przyłączyła 419.642 nowych klientów. W sumie na koniec 2001 roku PTC posiadała 3.775.652 klientów. Jest to wzrost o 34,7% w porównaniu do roku 2000, kiedy liczba klientów PTC wynosiła 2.802.980 W czwartym kwartale 2001 roku wśród nowych klientów znalazło się 215.573 osób płacących abonament i 251.696 użytkowników systemu Tak Tak. W analogicznym okresie 2000 roku wśród nowych klientów znalazło się odpowiednio 243.420 osób płacących abonament i 176.222 użytkowników systemu Tak Tak. Z kolej w całym 2001 roku PTC przyłączyła do swojej sieci odpowiednio 906.311 osób płacących abonament i 765.558 użytkowników systemu pre-paid. Dla porównania w roku 2000 wśród nowych klientów znalazło się odpowiednio 1.063.535 osób płacących abonament i 528.624 użytkowników systemu pre-paid.

Obserwowana wyraźnie od drugiego kwartału tego roku zmiana w strukturze nowo przyłączonych klientów PTC (mniejszy udział klientów systemu post-paid) jest spowodowana pogarszającą się sytuacją polskiej gospodarki oraz zmianami w preferencjach klientów, którzy coraz chętniej korzystają z oferty pre-paid, ponieważ nie wymaga ona podpisania długoterminowej umowy. Podobne tendencje są charakterystyczne dla całego rynku usług telefonii bezprzewodowej w Polsce, o czym może świadczyć udział PTC w segmencie post-paid na polskim rynku, który utrzymuje się na stałym poziomie 43,1%. Struktura abonentów PTC na koniec grudnia 2001 roku kształtowała się w sposób następujący: liczba użytkowników systemu post-paid wynosiła 2.356.472 czyli o 15,9% więcej niż na koniec 2000 roku (2.032.726 abonentów). Liczba użytkowników systemu Tak Tak wynosiła 1.419.180 to jest 37,6% wszystkich abonentów PTC. Dla porównania na koniec 2000 roku z systemu Tak Tak korzystało 770.254 osób, czyli 27,5% wszystkich klientów PTC. Liczba klientów Tak Tak wzrosła więc o 84,2% w porównaniu do 2000 roku.

 

Według danych PTC polski rynek telefonii bezprzewodowej wzrósł o kolejne 48% w 2001 roku, co oznacza penetrację w wysokości około 26,0% populacji Polski. Łącznie wszyscy operatorzy telefonii cyfrowej obsługują około 10 milionów klientów. W ciągu ostatnich kilku kwartałów zauważalna jest tendencja szybszego wzrostu rynku pre-paid, od rynku post-paid. W roku 2001 oba segmenty rynku telefonii komórkowej wzrosły odpowiednio o 101,0% i 19,0% Klienci PTC stanowią około 37,8% ogólnej liczby użytkowników telefonii komórkowej w naszym kraju, co stawia PTC na pierwszym miejscu wśród firm oferujących tego typu usługi w Polsce.

Według danych PTC jej udział w rynku telefonii bezprzewodowej mierzony liczbą klientów spadł w 2001 roku o 2,7 punkta procentowego w porównaniu do roku poprzedniego. Udział PTC w rynku telefonii komórkowej mierzony przychodami ze sprzedaży ogółem (dane porównywalne według Polskich Standardów Rachunkowości) wynosi 39,5%, co oznacza spadek o 2,2 punkta procentowego w porównaniu do 2000 roku. Biorąc pod uwagę zdecydowaną i konsekwentną politykę windykacji należności wątpliwych, osiągnięty przez PTC wskaźnik kosztów należności wątpliwych liczony jako stosunek zawiązanych rezerw do przychodów ze sprzedaży ogółem (1,6%) pozwala stwierdzić, że wskaźnik PTC jest lepszy o co namniej 2 punkty procentowe od wyników osiąganych przez jej głównych konkurentów. Udział rynkowy PTC w rozliczonych gotówkowo przychodach ze sprzedaży wynosi ponad 40%. Wynik ten jest zgodny ze strategią PTC, która zakłada skoncentrowanie się przede wszystkim na rynku klientów abonamentowych, jak również na dokładnym zarządzaniu kosztami pozyskiwania klienta oraz na najbardziej atrakcyjnych usługach.

Wskaźnik "churn"

 

Na koniec czwartego kwartału 2001 roku wskaźnik "churn" oznaczający przymusowe bądź dobrowolne odłączenie klienta od sieci wyniósł 1,8%; wynik nieco gorszy w porównaniu do trzeciego kwartału 2001 roku.

Średni miesięczny wskaźnik "churn" dla klientów PTC wyniósł 1,8%. Średni miesięczny wskaźnik "churn" dla klientów płacących abonament wyniósł 2,2% zaś dla klientów systemu Tak Tak 0,9%. Dla porównania w 2000 roku średni miesięczny wskaźnik "churn" dla klientów płacących abonament i klientów systemu Tak Tak wyniósł 2,0%. Wzrost liczby odłączeń klientów z systemu post-paid wynika głównie z faktu, że w drugim kwartale 2001 roku upłynął termin obowiązywania dwuletnich kontraktów podpisanych w następstwie bardzo udanego wprowadzenia nowych taryf w 1999 roku. Po wygaśnięciu umowy klienci mogą bez dodatkowych opłat opuścić sieć Era, bądź przenieść się do systemu pre-paid. W celu zminimalizowania wskaźnika "churn" w tej grupie klientów PTC zdecydowała się na wprowadzenie szeregu programów lojalnościowych, ale mimo to odnotowała niewielki wzrost odłączeń klientów abonamentowych.

Analizując spadek wskaźnika dla użytkowników systemu pre-paid należy wziąć pod uwagę zmianę polegająca na przedłużeniu okresu po jakim klienci są odłączani od sieci z 6 do 12 miesięcy. Spadek liczby odłączeń klientów z systemu pre-paid wynika również z większej akceptacji oferty pre-paid przez klientów oraz ze zmiany w ofercie PTC. 

Średni miesięczny czas rozmów

 

W czwartym kwartale 2001 roku średni, miesięczny czas rozmów, przypadający na klienta osiągnął wartość 154 minut, wobec 161 minut w czwartym kwartale 2000 roku. Średni miesięczny czas rozmów w czwartym kwartale 2001 roku wyniósł 201 minut dla klientów płacących abonament i 70 minut dla klientów systemu Tak Tak. Dla porównania w czwartym kwartale 2000 roku średni miesięczny czas rozmów wyniósł 186 minut dla klientów płacących abonament i 87 minut dla klientów systemu Tak Tak.

Średni, miesięczny czas rozmów, przypadający na klienta spadł z 159 minut w 2000 roku do 157 minut w 2001 roku. Średni miesięczny czas rozmów w roku 2001 wyniósł 196 minut dla klientów abonamentowych i 77 minut dla klientów systemu pre-paid. W 2000 roku średni miesięczny czas rozmów wyniósł odpowiednio 186 minut dla klientów z segmentu post-paid i 87 minut dla abonentów z segmentu pre-paid.

Stabilizację średniego miesięcznego czasu rozmów, pomimo zwiększonego udziału klientów systemu pre-paid w ogólnej liczbie klientów, PTC zawdzięcza głównie strategii, która łączy bezpłatne minuty zawarte w planach taryfowych z bezpłatnymi minutami oferowanymi w różnych promocjach stymulując w ten sposób wzrost wykorzystania telefonów komórkowych. Długofalowym celem PTC jest zmiana przyzwyczajeń klientów z użytkowania telefonów stacjonarnych na rzecz korzystania z telefonii bezprzewodowej.

Wzrost ilości wysyłanych krótkich wiadomości tekstowych ("SMS")

 

W czwartym kwartale roku 2001 średnia liczba krótkich wiadomości tekstowych SMS wysyłanych z sieci Era wzrosła do poziomu około 16 wiadomości na klienta miesięcznie, w porównaniu do około 13 wiadomości na klienta miesięcznie w trzecim kwartale bieżącego roku oraz około 11 SMS'ów w czwartym kwartale 2000 roku. Klienci płacący abonament wysyłają średnio trochę ponad 17 wiadomości miesięcznie, zaś klienci systemu Tak Tak około 14 SMS'ów.W całym roku 2001 średnia liczba krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych z PTC wyniosła 13 wiadomości na klienta miesięcznie. Klienci płacący abonament oraz klienci systemu pre-paid wysyłali w roku 2001 odpowiednio około 14 i 12 wiadomości miesięcznie.

Rozbudowa sieci

 

W czerwcu 2001 roku PTC zakończyła budowę sieci szkieletowej SDH. Sieć szkieletowa SDH pozwoliła zmniejszyć uzależnienie PTC od dzierżawy łączy od Telekomunikacji Polskiej S.A., co znalazło swoje odbicie w zmniejszeniu kosztów sprzedaży z tytułu dzierżawy łączy. Koszty te spadły o 53,8% z 152,9 miliona złotych w 2000 roku do poziomu 70,7 miliona złotych w roku 2001.W roku 2001 PTC dokonała inwestycji kapitałowych nie związanych ze spłatą rat koncesji GSM i UMTS na kwotę 1.143,7 miliona złotych (286,9 miliona USD), czyli 21,9% mniej niż w roku poprzednim, kiedy inwestycje te wyniosły 1.463,8 miliona złotych (367,2 miliona USD). Spadek inwestycji w sieć GSM w roku 2001 w porównaniu do roku 2000 świadczy o tym, że PTC skoncentrowała się na zwiększaniu jakości oferowanych usług i planowaniu nowych produktów, przy osiągniętym wysokim stopniu pokrycia geograficznego kraju. PTC zamierza nadal rozbudowywać swoją sieć GSM, aby zwiększyć pojemność sieci i nadal podnosić wysoką jakość usług. Realizacja planów inwestycyjnych dotyczących sieci telekomunikacyjnej trzeciej generacji UMTS w dużym stopniu uzależniona jest od technologicznego zaawansowania dostawców sprzętu telekomunikacyjnego.

Zmiany w taryfach międzyoperatorskich pomiędzy TP S.A. a PTC

 

30 listopada 2001 roku prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji wydał decyzję w sprawie opłat dotyczących rozliczeń miedzyoperatorskich, obniżając je o około 67%. PTC estymuje, że nowa regulacja będzie miała znaczący pozytywny na wyniki finansowe PTC w wysokości zmniejszającej koszty o około 60,0 milionów złotych (15,1 miliona USD). Pozostali operatorzy telefonii komórkowej również skorzystali z powyższej decyzji.

 

Video Streaming w sieci komórkowej GSM

 

PTC jako pierwszy operator sieci komórkowej w Polsce i jeden z pierwszych na świecie wykorzystała swoją sieć GSM do transmisji obrazu w usłudze Video Streaming. Korzystanie z usługi możliwe jest dzięki przenośnemu zestawowi składające się z telefonu komórkowego z funkcją transmisji danych GPRS, kieszonkowego komputera i karty Bluetooth. Dzięki tej usłudze użytkownicy telefonii komórkowej będą mieli możliwość oglądania programów telewizyjnych, przesyłania plików video oraz możliwość odbioru serwisów multimedialnych z najnowszymi informacjami (np. prognozą pogody). W czwartym kwartale 2001 roku PTC wraz z Compaq i TVN 24, pierwszym polskim całodobowym kanałem informacyjnym i dostawcą sprzętu, przeprowadziły rynkowe testy usługi Video Streaming na wybranej grupie swoich klientów.

 

Nowa procedura weryfikacji klientów w ramach oferty promocyjnej

 

PTC wprowadziła nową procedurę weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów. Od października 2001 roku zawarcie umowy o świadczenie usług abonamentowych w ramach oferty promocyjnej wiąże się z wyrażeniem przez klienta zgody na sprawdzenie jego wiarygodności płatniczej lub z wpłatą kaucji zabezpieczającej. Zgoda umożliwia weryfikację wiarygodności płatniczej klienta u pozostałych operatorów telefonii komórkowej. W przypadku braku zgody na weryfikację, klient musi wpłacić kaucję w wysokości 760 złotych. Nowa procedura przyniosła pozytywne rezultaty i została zaakceptowana przez klientów PTC. Zaledwie 0,1% klientów zdecydowało się na wpłacenie kaucji zabezpieczającej. Co miesiąc PTC odmawia kilku tysiącom potencjalnych klientów świadczenia usług w ramach systemu post-paid, co łącznie z pozostałymi czynnościami związanymi z windykacją należności znacznie ogranicza bieżący poziom wątpliwych i straconych należności. 

 

Nagrody

 

W czwartym kwartale 2001 roku PTC otrzymała następujące wyróżnienia:

 • Podczas Miedzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2001, w Poznaniu, PTC została uhonorowana przez Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nagrodą "Panteon Polskiej Ekologii". PTC otrzymała nagrodę za wdrożenie i utrzymywanie w Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. W PTC system ISO 14001 został wdrożony w czerwcu 2001 roku.

 • W październiku 2001 roku magazyn "Teleinfo" wybrał PTC już po raz drugi na "Najlepiej skomputeryzowaną firmę telekomunikacyjną" w Polsce. PTC jako pierwsza spośród operatorów telefonii komórkowej oraz jako jedyna firma w Polsce dwukrotnie została uhonorowana tą nagrodą.

 • 3 listopada 2001 roku PTC została uhonorowana bursztynową statuetką za najlepszą strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

Zmiany w Zarządzie PTC

 

W lutym 2002 roku Martin Schneider objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii, Marketingu i Sprzedaży. Do jego podstawowych obowiązków należy miedzy innymi zarządzanie marką, planowanie strategiczne, kierowanie operacjami sprzedażowymi i działaniami marketingowymi PTC. Od 2001 roku Martin Schneider był członkiem Rady Nadzorczej. Stanowisko członka Zarządu objął po Wojciechu Płoskim, który zrezygnował z funkcji członka Zarządu z przyczyn osobistych.

 

Nowe usługi

 

PTC wprowadziła nową usługę "Serwisy lokalne" dla abonentów posiadających telefon GSM z funkcją WAP. Dzięki tej usłudze odnalezienie kina, bankomatu czy apteki sprowadza się wyłącznie do wyboru poszukiwanej kategorii w telefonie komórkowym. Usługa "Serwisy lokalne" została wstępnie wprowadzona w zachodniej części kraju oraz w wybranych obszarach Polski Centralnej.

 

PTC ciągle polepsza usługę "poczty głosowej". Ostatnio PTC wprowadziła trzy nowe funkcje. Oddzwanianie daje możliwość połączenia do nadawcy wiadomości pod numer telefonu, który zarejestrował system Poczty Głosowej. Dzięki funkcji powiadomienia o próbie połączenie abonent jest informowany o próbach połączenia, które nie zakończyły się pozostawieniem wiadomości w poczcie głosowej. Powiadomienie głosowe polega na dzwonieniu poczty głosowej do abonenta z informacją o pozostawieniu w skrzynce wiadomości. Dzięki nowym funkcjom poczta głosowa stała się wygodniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

 

Dodatkowo w ciągu czwartego kwartału 2001 roku operator sieci Era wprowadził usługę "biuro numerów". Dzięki tej usłudze abonent ma możliwość uzyskania informacji dotyczącej numeru telefonu osoby, do której chce zadzwonić. Obecnie usługa dostępna jest dla klientów indywidualnych. PTC planuje wprowadzić ją w 2002 roku dla klientów biznesowych rozszerzając o dodatkowe bazy. W związku z rosnącą liczbą klientów korzystających z sytemu pre-paid na świecie PTC umożliwiła korzystanie ze swojej sieci osobom przyjeżdżającym do Polski. 

 

Działania strategiczne PTC skupione są równocześnie na stałym polepszaniu konkurencyjności jak i zróżnicowaniu swojej oferty. PTC jako źródła przewagi konkurencyjnej postrzega wysoką jakość, funkcjonalność i atrakcyjność oferowanych produktów.

 

Poprzez zacieśnianie relacji z klientami, identyfikację i pozycjonowanie ich indywidualnych potrzeb w poszczególnych segmentach rynku PTC pragnie polepszyć wskaźnik utrzymania klientów oraz wzmocnić skłonność do wykorzystywania jej usług wśród użytkowników sieci Era. Działania te mają na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży netto oraz zwiększenie wartości uzyskiwanej z abonenta. Polityka szerokiej współpracy z dostawcami serwisów usług niegłosowych (non-voice) ma na celu polepszenie atrakcyjności oferty tych usług dla klientów indywidualnych PTC.

Opinie:

Opinie archiwalne (34):

Komentuj

Komentarze / 34

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  kibic pisze: 2002-03-21 20:56
  Ciekawe są te wyniki finansowe.
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-03-21 21:00
  nikt nie napisze czarno na białym...zysk był taki...tylko taka sciema, pianotłuctwo i nic wiecej...
  0
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-03-21 21:00
  Zgadzam sie - ale ARPU za prepaid jest straszliwie niski!
  0
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-03-21 21:03
  madzer: Nie marudz - tak sie normalnie podaje wyniki finansowe. Masz pelen raport. Przeczytaj caly zamiast marudzic. Masz tu wszystko lacznie z analiza. Przyznaj, ze nie chce Ci sie czytac tych 4 stron po prostu ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Sslaus pisze: 2002-03-21 21:28
  takie małe pytanko, może ktoś mnie dokładnie uświadomić co to jest EBITDA? dzieki za odp ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-03-21 21:47
  no przyznaje nie chce mi sie...:)
  0
 • Users Avatars Mini
  kkrzysiekk pisze: 2002-03-21 22:00
  wymiękam!!! - chłopaki trzepią tam ostrą kapuchę, a co najlepsze to jest ona większa niz rok wczesniej
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-03-21 22:09
  a moze by tak zebrac informacje 3 opow i zrobic porownanie?:))tylko zeby bylo przejrzyste..najlepiej w formie tabelki. no to panowie z GOLa bierzcie sie do roboty!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-03-22 01:06
  dlaczego to nie jest jakas tabelka???? Ja rozumiem ze dla operatora jak wyniki nie sa najlepsze to przedstwia to w inny sposob niz by to zrobil przy bardzo dobrych wynikach finansowych. To nic zlego :))) Tylko ze tu powinno sie czytac cos konkretnego !! A moze ktos za Was Panowie z GOL'a ma to zorobic i przeslac Wam gotowca?????:))) Odezwijcie sie czasem to jest internet a nie gazeta papierowa. Jakis dialog z czytelnikiem i w pewnym siensie klientem mozna by nawiazac to moze tylko poprawic jakos, ostatnio nieco nadszrpnieta. Pozdrowka G™
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-03-22 01:42
  giewont: lepiej wstukaj telefon.gsm.pl tam jest dialog z uzytkownikiem i to im sie chwali !
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-03-22 01:56
  luk pojawiam sie tam, jak najbardziej, brakuje mi tam malej poprawy designu :)) A Ci Panowie moze sie w koncu odezwa, tak madrze namawiali do Dialogu nie wazne na jaki temat i co????? Sa tu uzytkownicy ktorzy sensownie chcieli by sie wypowiedziec ale w czym???:)))) Zdrowka G™
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-03-22 03:14
  bardzo ciekawy jest poziom churn - 1,8% mies x 12 mies = 21,60 % rocznie. Czyli co piaty abonent od nich zwial do konkurencji (albo zrezygnowal).....duzo....!!!! Ciekawe jak to w Ideii - u nich ten wskaznik to pilnie strzezona tajemnica :-))) chyba wiecie czemu???
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-03-22 05:40
  CiepliX, w idei podawano bdaj wczoraj - około 36 czy 38%
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-03-22 05:43
  A co do wyników - wydaje mi się, że są naprawde niezłe, nie widzę powodu, dla którego era miałaby być z nich niezadowolona (może poza wysokością zadłużenia). Dużo lepsza niż w idei jest za to struktura klientów, szkoda, że nie jest podana w tym bądź podobnym newsie, wiemy tylko jaki jest stosunek klientów posr-paid/pre-paid
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-03-22 09:34
  graffi rocznie czy miesiecznie te 38%! Jak miesiecznie to po niecalych trzech miesiacach nikogo by nie bylo w tej sieci! Gdyby 38% w skali roku to ponad 1.000.000 abonentow, a to tez jest nieosiagalne poniewaz Idea pozyskala bardzo duzo klientow w zeszlym roku! Cos chyba nie tak!?
  0
 • Users Avatars Mini
  x2x pisze: 2002-03-22 09:40
  W temacie "Zmiany w taryfach międzyoperatorskich pomiędzy TP S.A. a PTC" -Pozostali operatorzy telefonii komórkowej również skorzystali z powyższej decyzji. - nieprawda :-) tylko centertel nie skorzystał aby dofinansować matkę tepse. Ciekawe co jeszcze sklamali......
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2002-03-22 10:32
  A Plus i tak prowadzi ;))) 590 mln. zysku.
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-03-22 11:16
  giewont:no i racja .ten artykul na telefonie sie czyta z przyjemnoscia wszystko co najwazniesjsze wybrane,redakcja sie odzywa! serwisowi moze troszke brakuje ale sie mocno staraja
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-03-22 11:22
  Zauwarzyliscie ze na zdjeciu rady jest tylko jeden polak! Dlczego tak sie dzieje ze na wyskoich stanowiskach w bogatych firamach zasiadaja obcokrajowcy!
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-03-22 11:25
  Pamietacie churn w plusie? Wiekszy czy mniejszy w Erze??? A co do Ideii to ja sobie nie przypominam zeby go podawali do publicznej wiadomosci :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-03-22 11:29
  qba - bo sa kompetentni i tak nie kradna jak swojki - biedaki :-) A tak na powaznie, to rzeczywiscie cos w tym jest, ale nie robilbym z tego tytulu afery :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Elemel pisze: 2002-03-22 11:31
  EBITDA - Earnigs before Tax Interests Depreciation and Amortisation - czyli Zysk netto powiększony o podatek, koszty finansowe i amortyzację. A bardziej prosto jest to zysk operacyjny firmy powiekszony o amortyzację. Wyniki Ery są całkiem niezłe. CHURN w ERZE jest podobny jak w Plusie - po około 22%. W Idei jest gorzej bo mówili cos o 30% (dla całej bazy abonenckiej) i 38% dla Optimy.
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-03-22 14:39
  Ciekawe czemu ludzie tak uciekaja od Ideii??? Kupuja fona, placa "niskie" rachunki i po 2 latach ida do konkurencji :-) To sie nazywa grupa lojalnych klientow :-))))))))) Ale przeciez to wyskrobek TPSA wiec mnie to nie dziwi ...
  0
 • Users Avatars Mini
  slonko7 pisze: 2002-03-22 14:46
  Zysk był spory ale ktos zwrócił uwagę na zadłużenie które tez jest duze.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-03-22 15:28
  Qba, rocznie, takie dane były w newsie o 3mln abonentce...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-03-22 15:32
  CiepliX, po prostu wielu ludzi którzy kupują tel. w idei tak naprawdę wcale na to nie stać!!! Kiedy się kończy cyrograf (albo i wcześniej), muszą odejść. Zauważcie jeszcze jedno - tylko era zdecydowała się (no dobra, trochę ją do tego zmuszono), aby obniżać karę umowną z czasem trwania cyro a na CHURN to nie wpłyneło raczej negatywnie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kris pisze: 2002-03-22 15:40
  Elemel: pomyliłeś coś - EBITDA to nic innego jak zysk operacyjny pomniejszony (a nie powiększony) o amortyzacje:)
  0
 • Users Avatars Mini
  olekbek pisze: 2002-03-22 16:12
  Czy mi się zdaję, czy ARPU w erze jest niższy niż w IDEI, gdzie większośc to prepaid?
  0
 • Users Avatars Mini
  zyla pisze: 2002-03-22 17:43
  idea ma zawsze spóżnione promocje, najpierw wszyscy odejdą do plusa i do ery a na końcu marketing idei wprowadza jakąś ciekawą promocje, a do tego propmocja tel jest najgorsza ze wszystkich sieci, stare tel i do tego w kosmicznych cenach
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-03-22 18:45
  Olekbek, chyba Ci się wydaje
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-03-23 17:36
  fakt jest taki ze maja sie lepiej niz rok temu czyli w polsce nie jest tak zle
  0
 • Users Avatars Mini
  l.u.k.a.s. pisze: 2002-03-25 00:50
  bylo yle chalasu, ate wyniki wcale nie sa takie zle.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-03-25 09:28
  hubi oni co roku mnaja sie lepiej wiec wielkiego odkrycia nie dokonales!
  0
 • Users Avatars Mini
  Elemel pisze: 2002-03-25 13:05
  Do KRIS: Nie pomyliłem EBITDA to zysk operacyjny powiekszony o amortyzację. Co łatwo sprawdzić. Gdyż w dalszej części POSTa jest informacja o wyniku operacyjnym, który wynosi coś około 820 mln złotych. A EBITDA wynosi 1680 mln. PZDR
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: