Wyniki PTC według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Newsy
Żródło: Era GSM
Opinie: 1

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ogłosiła w dniu dzisiejszym swoje wyniki za pierwszy kwartał 2001 roku według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("IAS") i wyrażone w PLN.

  • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 22,8% osiągając kwotę 981,2 miliona złotych

  • Zysk netto wzrósł o 315,2% w stosunku do pierwszego kwartału 2000 roku i wyniósł 130,8 miliona złotych

  • Liczba abonentów PTC przekroczyła 3,1 miliona

  • Wzrost abonentów PTC w segmencie postpaid był stały i stanowił 59,8% wzrostu wszystkich abonentów PTC w pierwszym kwartale 2001 roku.

  • Utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku telefonii komórkowej z 44,3% udziałem w rynku klientów płacących abonament (post-paid)

  • Wskaźnik "churn" oznaczający przymusowe bądź dobrowolne odłączenie klienta od sieci spadł do poziomu 1,4% miesięcznie

  • Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży wzrósł do poziomu 33,1 % i był wyższy od wskaźnika EBITDA do przychodów ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2000 (26,0%).

Podstawowe informacje finansowe za pierwszy kwartał 2001 roku

Przychody: Przychody ze sprzedaży ogółem w pierwszym kwartale roku 2001 wzrosły o prawie 23% w porównaniu do pierwszego kwartału 2000, pomimo wprowadzenia nowych, tańszych taryf pod koniec roku 2000.

Przychody 
Głównymi źródłami przychodów w pierwszym kwartale 2001 roku były miesięczne opłaty abonamentowe, sprzedaż usług telefonicznych, na którą składają się przychody ze sprzedaży czasu rozmów według planów taryfowych, zawierające przychody z tytułu rozmów przychodzących i wychodzących, przychody z tytułu roamingu, transmisji danych (przede wszystkim krótkich wiadomości tekstowych SMS) oraz wykorzystania kuponów w systemie Tak Tak. Innymi znaczącymi źródłami przychodów są opłaty za aktywację w sieci i przychody ze sprzedaży telefonów i akcesoriów.
Przychody ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2001 roku wyniosły 981,2 miliona złotych (239,3 miliona USD) i wzrosły o 182,0 miliona złotych (44,4 miliona USD), czyli 22,8% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2000 roku. Porównując przychody ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2001 roku z przychodami ze sprzedaży ogółem osiągniętymi w czwartym kwartale 2000 roku można zauważyć niewielką dynamikę wzrostową spowodowaną przede wszystkim faktem, że pierwszy kwartał 2001 roku był pierwszym pełnym kwartałem obowiązywania nowego planu taryfowego. Nowy plan taryfowy wprowadzono w listopadzie 2000 roku w celu utrzymania przez PTC pozycji lidera w segmencie klientów abonamentowych. Spadek przychodów związany z wprowadzeniem wspomnianych planów taryfowych został do pewnego stopnia zredukowany przez efekt wzrostu liczby klientów
Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 25,5% z 740,0 milionów złotych (180,5 miliona USD) w pierwszym kwartale 2000 do 928,4 miliona złotych (226,4 miliona USD) w pierwszym kwartale roku 2001. W porównaniu do pierwszego kwartału 2000 roku przychody ze sprzedaży telefonów i akcesoriów spadły o 10,9% do poziomu 52,8 miliona złotych (12,9 miliona USD) z 59,2 miliona złotych (14,4 miliona USD) w pierwszym kwartale 2000 roku.
Jak wspomniano wyżej, wzrost przychodów odzwierciedla 54,0% wzrost liczby abonentów w stosunku do poprzedniego roku. Efekt wzrostu liczby klientów został do pewnego stopnia zredukowany przez spadek średniego przychodu z minuty rozmowy spowodowany wprowadzeniem nowych taryf i zmniejszeniem przeciętnego czasu rozmowy.

ARPU: W pierwszym kwartale 2001 roku wartość wskaźnika ARPU spadła do 105 złotych i jest wynikiem wprowadzenia nowych planów taryfowych w listopadzie 2000 roku.

Średni przychód na abonenta (ARPU)
Średni przychód na klienta (ARPU) w pierwszym kwartale 2001 roku wyniósł 105 złotych (25,6 USD). Wartość ta oznacza spadek wskaźnika ARPU w stosunku do pierwszego kwartału 2000 roku o 18,6% kiedy wskaźnik wynosił PLN 129 (31,5 USD). Spadek wskaźnika jest wynikiem wprowadzenia nowych taryf w listopadzie 2000 roku, a także rosnącego udziału klientów systemu Tak Tak w ogólnej liczbie klientów. ARPU pochodzący od klientów płacących abonament wyniósł w pierwszym kwartale 2001 roku 132 złotych (31,2 USD), zaś ARPU od klientów systemu Tak Tak kształtowało się na poziomie 37 złotych (9,0 USD).

Koszty sprzedaży
W pierwszym kwartale 2001 roku koszty sprzedaży wyniosły 619,4 miliona złotych (151,1 miliona USD) wobec 532,5 miliona złotych (129,9 miliona USD) za ten sam okres roku ubiegłego. Oznacza to wzrost o 16,3%.
Koszt sprzedaży zawiera koszty sprzedaży usług oraz koszty sprzedaży telefonów i akcesoriów. Koszt sprzedaży usług wzrósł w pierwszym kwartale 2001 roku o 24,8% z 302,5 miliona złotych (73,8 miliona USD) w pierwszym kwartale 2000 roku do 377,8 miliona złotych (92,1 miliona USD) w pierwszym kwartale roku 2001. 
Koszt sprzedaży telefonów i akcesoriów wzrósł o 5,1% z 230,0 milionów złotych (56,1 miliona USD) w pierwszym kwartale 2000 roku do 241,6 miliona złotych (58,9 miliona USD) w pierwszym kwartale roku 2001. Minimalny wzrost powyższych kosztów wynikał ze spadku ceny sprzedaży telefonów i akcesoriów, ze zwiększającej się liczby klientów (wzrost o 6,9%), zmiany w strukturze abonentów PTC polegającej na wzroście klientów korzystających z systemu Tak Tak oraz również tych, którzy kupują tylko kartę prepaid, a w aparat telefoniczny zaopatrują się na rynku wtórnym. 

Marża brutto
W pierwszym kwartale roku 2001 marża brutto wyniosła 361,8 miliona złotych (88,2 miliona USD), zaś w pierwszym kwartale 2000 roku wyniosła 266,7 miliona złotych (65,0 milionów USD). Marża brutto na sprzedaży stanowiła odpowiednio 36,9% i 33,4% przychodów ze sprzedaży odpowiednio w pierwszym kwartale 2001 roku i w pierwszym kwartale 2000 roku. 


Wynik na działalności operacyjnej
W pierwszym kwartale 2001 roku PTC zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 155,0 milionów złotych (37,8 miliona USD), co oznacza wzrost o 55,8%w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy zysk na działalności operacyjnej wyniósł 99,5 miliona złotych (24,3 miliona USD). Zysk na działalności operacyjnej Spółki w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem wyniósł odpowiednio 16,9% i 12,4% w pierwszym kwartale 2001 i 2000 roku.
Wzrost zysku na działalności operacyjnej wynika z 35,7% wzrostu marży brutto, który był większy niż wzrost kosztów operacyjnych (23,7%).

Koszt pozyskania klienta
W pierwszym kwartale 2001 roku PTC średni koszt pozyskania klienta wzrósł do 635 złotych (154,9 USD). Dla porównania w pierwszym kwartale 2000 roku poziom kosztów pozyskania klienta wyniósł 592 złotych (144,4 USD). Średni koszt pozyskania klienta płacącego abonament wzrósł z 918 złotych (223,9 USD) w czwartym kwartale 2000 roku do 937 złotych (228,5 USD) w pierwszym kwartale 2001 roku. Dla klientów w systemie Tak Tak poziom kosztów wynosił odpowiednio 186 złotych (45,4 USD) w pierwszym kwartale 2001 roku i 112 złotych (27,3 USD) w czwartym kwartale 2000 roku. Wzrost kosztu pozyskania klienta w segmencie prepaid jest wynikiem wysokich nakładów na reklamę i marketing ponoszonych w tym segmencie. Wzrost średniego kosztu pozyskania klienta wynika także z procesu uzupełniania zapasów przez sprzedawców kanału dealerskiego, którzy tradycyjnie pozbywali się telefonów podczas promocji przypadających zwykle na koniec roku.


EBITDA: W pierwszym kwartale 2001 roku wskaźnik EBITDA wzrósł o 56,0% w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego.

Wzrost EBITDA 
EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, przychodami i kosztami finansowymi, amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) za pierwszy kwartał 2001 roku wyniosła 324,5 miliona złotych (79,1 miliona USD) w porównaniu z 208,0 milionów złotych (50,7 miliona USD) za ten sam okres 2000 roku.
Wzrost EBITDA o 56,0% w pierwszym kwartale 2001 roku w porównaniu z pierwszym kwartałem 2000 można uznać za znaczący zważywszy na wysokie koszty pozyskania ponad 408 tysięcy abonentów (przyłączenia brutto). Stosunkowo większy wzrost przychodów ze sprzedaży (22,8%) od kosztów sprzedaży (16,3% utrzymywanie na niskim poziomie wskaźnika "churn" oraz kosztów nieściągalnych należności oraz spadek kosztów pozyskania klienta w stosunku do kosztów ogółem pozwoliło na osiągnięcie tak wysokiego poziomu EBITDA. 
Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży netto wzrósł o 7,1 punktu procentowego i wyniósł 33,1% w pierwszym kwartale 2001 w porównaniu do 26,0% w analogicznym okresie roku 2000.
EBITDA według IAS za pierwszy kwartał 2001 roku wzrosła w porównaniu do pierwszego kwartału 2000 roku. Po uwzględnieniu zmian do sprawozdań finansowych wg IAS, wynikających z wprowadzenia przez PTC nowej zasady rozkładania przychodów i kosztów w czasie będących pochodną wytycznych SAB 101 "Revenue Recognition in Financial Statements", EBITDA za czwarty kwartał roku 2000 uległa zmianie i jest praktycznie równa wartości EBITDA osiągniętej w pierwszym kwartale 2001. Jeżeli PTC nie zdecydowałaby się na wprowadzenie powyższego standardu, EBITDA za pierwszy kwartał 2001 wzrosłaby o około 7,0% w stosunku do wartości EBITDA za czwarty kwartał 2000. Dodatkowo, koszty związane z dotowanym przez Spółkę procesem wymiany starych telefonów na nowe, poprzednio rozpoznawane od razu jako koszty sprzedaży są teraz zgodnie z SAB 101 rozkładane w czasie. Wynika to z nowej zasady, że przychody i koszty związane z umowami na świadczenie usług telekomunikacyjnych są rozkładane w czasie stosownie do średniego czasu trwania kontraktu W wyniku wprowadzenia zmiany do polityki księgowej PTC, 16,3 miliona złotych kosztów rozpoznanych według starej zasady w czwartym kwartale 2000 roku zostało wyeliminowanych w wynikach finansowych Spółki za rok 2000.


Koszty finansowe
W wyniku prowadzenia polityki skierowanej na finansowanie działalności przede wszystkim długiem PTC jest podatna na wysokie ryzyko kursowe. Wysokie zobowiązania wyrażone w walutach obcych powodują powstanie znaczącego ryzyka kursowego oraz są źródłem kosztów odsetkowych. W celu zminimalizowania ryzyka kursowego i kosztów odsetkowych PTC na początku 2000 roku rozpoczęła, a w pierwszym kwartale 2001 roku zintensyfikowała stosowanie polityki zabezpieczającej (hedging). 
W pierwszym kwartale 2001 roku koszty odsetek netto wyniosły 103,6 miliona złotych (25,3 miliona USD) w porównaniu do 120,0 milionów złotych (29,3 miliona USD) w pierwszym kwartale roku 2000. Spadek kosztów odsetek jest spowodowany spadkiem zobowiązań finansowych z tytułu kredytów bankowych w pierwszym kwartale 2001 w porównaniu z wartością zobowiązań finansowych z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 1997 roku i kosztami finansowania przez dostawców w pierwszym kwartale 2000 roku. 
W pierwszym kwartale roku 2001 wartość złotego wobec dolara amerykańskiego oraz euro wzrosła. Na dzień 31 marca 2001 roku kurs złotego kształtował się na poziomie 4,1 złotego za dolara oraz 3,617 złotego za euro. Wzrost wartości złotego pozwolił na osiągnięcie zysku netto z tytułu różnic kursowych w pierwszym kwartale 2001 roku na poziomie 82,1 miliona złotych (20,0 miliona USD). Dla porównania w pierwszym kwartale roku 2000 PTC wykazała zysk netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 54,0 milionów złotych (13,2 miliona USD). Głównym źródłem wzrostu zysku netto z tytułu różnic kursowych była aprecjacja złotego w stosunku do euro. Zysk netto z tytułu różnic kursowych zawierał 17,9 miliona złotych zrealizowanych różnic kursowych. Pozostała cześć to niezrealizowane zyski kursowe wynikające z wyceny finansowych aktywów i pasywów denominowanych w walutach obcych.
Zysk netto z tytułu dodatnich różnic kursowych i niższe koszty odsetek netto spowodowały zmniejszenie straty z tytułu kosztów finansowych netto o 67,3% z 66,1 miliona złotych (16,1 miliona USD) w pierwszym kwartale roku 2000 do poziomu 21,6 miliona złotych (5,3 miliona USD) w pierwszym kwartale roku 2001.

Koszty należności wątpliwych
Skuteczna polityka windykacji należności w PTC i zwiększający się udział klientów systemu Tak Tak pozwoliła na obniżenie kosztów związanych z wątpliwymi i straconymi należnościami w stosunku do przychodów ze sprzedaży, z 4,7% na koniec pierwszego kwartału roku 2000 do 2,6% na koniec pierwszego kwartału roku 2001. Polityka windykacji należności polega na stałym monitorowaniu sklepów i salonów firmowych, dealerów, przedstawicielskich punktów sprzedaży, a także abonentów. 

Wynik netto: W pierwszym kwartale roku 2001 PTC osiągnęła zysk netto w wysokości 130,8 miliona złotych (31,9 miliona USD) w porównaniu do zysku netto w wysokości 31,5 miliona złotych (7,7 miliona USD) w pierwszym kwartale roku 2000.

Wynik netto
Bardzo dobry wynik osiągnięty na działalności operacyjnej oraz wzrost wartości złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro w pierwszym kwartale 2001 roku umożliwił odnotowanie w pierwszym kwartale 2001 roku zysku netto w wysokości 130,8 miliona złotych (31,9 miliona USD) w porównaniu do zysku netto w wysokości 31,5 miliona złotych 
(7,7 miliona USD) w tym sam okresie roku 2000.
Zysk netto za pierwszy kwartał 2001 jest większy niż zysk netto i skorygowany zysk netto osiągnięty przez PTC w roku 2000, które wyniosły odpowiednio 97,7 miliona złotych i 109,4 miliona złotych.

Płynność finansowa
Na dzień 31 marca 2001 roku na saldo zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe reprezentowane przez Deutsche Bank składała się transza złotowa w wysokości 953,0 milionów złotych 
(232,4 miliona USD) i transza walutowa w wysokości 170,0 milionów euro (150,0 milionów USD). 
30 marca 2001 roku PTC podpisała z Deutsche Bank AG London Umowę Kredytu Pomostowego na podstawie której dokonała ciągnienia 28 milionów euro. Środki te, wraz ze środkami z kredytu konsorcjalnego w wysokości 55 milionów euro, posłużyły sfinansowaniu raty koncesji UMTS, której płatność przypadała na dzień 31 marca 2001.
W ostatnich dniach PTC wyemitowało obligacje zabezpieczone i podporządkowane opiewające na kwotę 200 milionów euro z kuponem 10.875% płatnym co pół roku każdego 31 stycznia i 31 lipca począwszy od 31 lipca 2001 roku. Termin wymagalności tych obligacji przypada na 2008 rok, obligacje są parri passu z pozostałymi obligacjami emitowanymi przez PTC w 1997 i 1999 roku. Emisja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony inwestorów. Wartość obligacji na jaką zapisali się inwestorzy była wyższa od wartości emisji (200 milionów euro) o 50%. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:
* Spłatę krótkoterminowej części zadłużenia w ramach 5-letniego kredytu konsorcjalnego udzielonego przez konsorcjum reprezentowane przez Deutsche Bank. PTC przewiduje, że będzie korzystała ze środków w ramach kredytu konsorcjalnego w kolejnych miesiącach 2001 roku w celu sfinansowania kolejnych rat zobowiązania z tytułu koncesji UMTS, których płatność przypada na czerwiec i wrzesień 2001 roku;
* Spłatę kredytu pomostowego w wysokości 28 milionów euro wraz z należnymi odsetkami, który został zaciągnięty w celu sfinansowania części zobowiązania z tytułu koncesji UMTS, którego płatność przypadała na 31 marca 2001 roku.
* Pokrycie bieżących potrzeb kapitałowych PTC oraz potrzeb związanych z wydatkami inwestycyjnymi (które są zgodne ze zobowiązaniami podjętymi przez Spółkę przy okazji dotychczasowych emisji obligacji. 

PTC spodziewa się, że środki uzyskane z emisji obligacji wraz ze środkami pochodzącymi z kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w lutym 2001 roku zaspokoją potrzeby kapitałowe Spółki na 2001 rok (w tym płatności rat koncesji UMTS). 
Zmiany w zasadach rachunkowości
W pierwszym kwartale 2001 roku PTC wprowadziła dwa nowe standardy rachunkowości. Z dniem 1 stycznia 2001 roku Spółka zaadoptowała Międzynarodowy Standard Rachunkowości IAS 39, który ustala zasady rozpoznawania i wyceny aktywów i zobowiązań finansowych.
W pierwszym kwartale 2001 roku PTC wprowadziła również do sprawozdań finansowych IAS wspomnianą wcześniej politykę rozkładania przychodów i kosztów w czasie opartą na wytycznych Staff Accounting Bulletin No. 101 "Revenue Recognition in Financial Statements". Nowa polityka rozkładania przychodów i kosztów w czasie jest zgodna także z ogólnie przyjętymi zasadami weryfikacji sprawozdań finansowych w Stanach Zjednoczonych ("US GAAP"), które spełniają wymogi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych ("SEC"). W związku z zaadoptowaniem powyższej zasady PTC wprowadziła nowe kryteria rozpoznawania transakcji wiązanych - "multiple-element transactions" (sprzedaż telefonu, aktywacji i późniejsze świadczenie usług telekomunikacyjnych) i ich prezentacji w sprawozdaniach finansowych. Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejszyły się różnice w identyfikacji przychodów według IAS i przychodów według US GAAP.
W wyniku zaadoptowania nowych standardów rachunkowości PTC musiała skorygować wyniki finansowe za rok ubiegły.
Bliższe informacje na temat wprowadzenia nowych standardów do zasad rachunkowości stosowanych przez PTC można znaleźć w nocie 4 to sprawozdań finansowych załączonych do raportu 6-K przesyłanego przez Spółkę do SEC.

Dane operacyjne

Wzrost liczby abonentów: W porównaniu do pierwszego kwartału 2000 roku liczba abonentów sieci komórkowej PTC wzrosła o 54%, co czyni PTC niekwestionowanym liderem rynku usług telefonii bezprzewodowej w Polsce.

Wzrost liczby abonentów
W pierwszym kwartale 2001 roku PTC pozyskała 408.234 nowych klientów ("przyłączenia brutto"), czyli o 6,9% więcej niż w podobnym okresie roku 2000, co pozwoliło zwiększyć liczbę klientów PTC do 3,1 miliona. W sumie na koniec pierwszego kwartału 2001 PTC posiadała 3.088.824 klientów. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2000, kiedy liczba klientów PTC wynosiła 2.005.368 jest to wzrost o 54%.
Wśród nowych klientów znalazło się 244.019 osób płacących abonament i 164.215 użytkowników systemu Tak Tak. W porównywalnym okresie roku 2000 wśród nowych klientów znalazło się odpowiednio 243.420 osób płacących abonament i 176,222 użytkowników systemu Tak Tak. Taka struktura wzrostu nowych klientów PTC jest wynikiem wprowadzenia w listopadzie 2000 roku nowych planów taryfowych. Celem PTC jest bowiem dalsze utrzymywanie pozycji lidera w segmencie klientów postpaid. Na koniec marca 2001 roku udział PTC w tym rynku wyniósł 44,3%. Udział klientów abonamentowych (post paid) w przyłączeniach brutto wyniósł odpowiednio 59,8% w pierwszym kwartale 2001 roku i 58,0% w pierwszym kwartale 2000 roku. PTC zawdzięcza wzrost udziału klientów płacących abonament w stosunku do ogółu przyłączeń brutto w badanym okresie wprowadzeniu wspomnianych nowych planów taryfowych.
Struktura klientów na koniec marca 2001 roku kształtowała się w sposób następujący: liczba użytkowników systemu Tak Tak wynosiła 932.064 to jest 30,2% wszystkich abonentów PTC. Na koniec pierwszego kwartału roku 2000 z systemu Tak Tak korzystało 428.219 osób, czyli 21,4% wszystkich abonentów PTC. PTC odnotowała także bardzo duży, 36,8 procentowy wzrost liczby klientów płacących abonament 1.577.149 na koniec marca 2000 roku do 2.156.760 na koniec marca 2001 roku. 

Według danych PTC całkowity rynek telefonii bezprzewodowej wzrósł o 9% w pierwszym kwartale 2001 roku, osiągając 19,4% penetracji całej populacji Polski. Łącznie wszyscy operatorzy telefonii cyfrowej obsługują około 7,5 miliona abonentów. 
Klienci PTC stanowią około 41,3% ogólnej liczby użytkowników telefonii komórkowej w naszym kraju, co stawia Spółkę na pierwszym miejscu wśród firm oferujących tego typu usługi w Polsce.


Wskaźnik "churn": W pierwszym kwartale roku 2001 wskaźnik "churn" spadł do najniższego poziomu od rozpoczęcia działalności przez PTC.

Stale spadający wskaźnik "churn" 
W pierwszym kwartale roku 2001 wskaźnik "churn" osiągnął najniższy w historii PTC poziom - 1,4%. Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku wskaźnik "churn" wyniósł 2,3%.
Średni miesięczny wskaźnik "churn" dla klientów płacących abonament wyniósł 1,9% zaś dla klientów systemu Tak Tak 0,1%. Analizując wysokość wskaźnika dla klientów systemu Tak Tak należy wziąć pod uwagę zmianę polegająca na przedłużeniu okresu po jakim klienci ci są odłączani od sieci z sześciu do dwunastu miesięcy, co podyktowane było wymaganiami rynku. W wyniku wprowadzenia powyższej zasady odłączenia klientów prepaidowych są praktycznie marginalne, spodziewamy się jednak wzrostu odłączeń w drugim kwartale 2001 roku.
Spadek wskaźnika "churn" w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego jest efektem zmiany polegającej na przedłużeniu okresu po jakim klienci systemu Tak Tak są odłączani od sieci, uruchomienia programu stałego klienta "Stokrotka", wprowadzenia nowych taryf, segmentacji rynku oraz szerokiej oferty dodatkowych usług. Dowodzi on wysokiego poziomu satysfakcji klientów oraz znaczącej jakości usług PTC.

Minutes of Use (Średni miesięczny czas rozmów)
Pierwszy kwartał 2001 roku przyniósł stabilizację w średnim, miesięcznym czasie rozmów, przypadającym na klienta (Minutes of Use - MOU), osiągając wartość 150 minut, wobec 161 minut w czwartym kwartale 2000 roku. W porównaniu do pierwszego kwartału roku 2000 wskaźnik MOU spadł z poziomu 152 minut. Średni miesięczny czas rozmów w pierwszym kwartale roku 2001 wyniósł 179 minut dla klientów płacących abonament i 79 minut dla klientów systemu Tak Tak. 

Liczba krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych z sieci PTC wzrosła w pierwszym kwartale roku 2001 do poziomu przekraczającego 11 wiadomości na klienta miesięcznie.

Wzrost ilości wysyłanych krótkich wiadomości tekstowych (SMS)
W pierwszym kwartale roku 2001 średnia liczba krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych z PTC wzrosła do poziomu przekraczającego 11 wiadomości na klienta miesięcznie, w porównaniu do około 9 wiadomości na klienta miesięcznie w czwartym kwartale 2000 roku. Klienci płacący abonament wysyłają średnio około 12 wiadomości miesięcznie, zaś klienci systemu Tak Tak około 10 SMS'ów.

Rozbudowa sieci: Na koniec pierwszego kwartału 2001 roku inwestycje sieciowe PTC osiągnęły poziom 6,0 miliardów złotych. Na tą liczbę składa się 3,6 miliarda złotych inwestycji w sieciowe środki trwałe oraz 2,4 miliarda złotych opłat koncesyjnych.
Rozbudowa sieci
W ciągu czwartego kwartału 2001 roku, PTC kontynuowała rozwój sieci szkieletowej SDH i obecnie użytkuje około 2800 kilometrów i łączy 12 największych obszarów urbanizacyjnych w naszym kraju. 
Dalsza rozbudowa sieci szkieletowej będzie miała miejsce w drugim kwartale 2001 roku i ma zostać zakończona do 30 czerwca 2001 roku. Sieć będzie się składać z 18 linii o łącznej długości 3500 kilometrów i pokryje główne szlaki komunikacyjne i miasta kraju. 

PTC rozbudowuje także swoją sieć GSM, aby zwiększyć pojemność sieci i nadal podnosić wysoką jakość usług. Zapisy koncesji wymagają od PTC pokrycia 90,0% powierzchni kraju do czerwca 2004 roku siecią GSM 900 i GSM 1800. Wymagania te PTC już spełniło i na koniec marca 2001 roku wskaźnik pokrycia geograficznego wynosił 94,7%, zaś wskaźnik pokrycia populacji 99,0%. 

Wydarzenia

Cele na rok 2001

Nowe Usługi 
W trakcie pierwszego kwartału 2000 roku PTC wprowadziło kilka rodzajów nowych usług przeznaczonych zarówno dla klientów biznesowych jak i klientów indywidualnych. 
SMS-C Bezpośredni Dostęp (SMS-C DA)
W marcu 2001 roku PTC rozpoczęło świadczenie usługi SMS-C DA. Usługa przeznaczona jest dla klientów biznesowych; pozwala firmom świadczyć usługi bazujące na przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych SMS swoim klientom. Przykładem SMS-C DA jest usługa bankowości telefonicznej proponowana wraz z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym ("WBK").

Moja Era WAP
Pierwsza próba umożliwienia klientom PTC personalizacji usług jest gotowa do użytkowania jako "Moja Era WAP". Pozwala klientom PTC modelowanie startowej strony WAP, co umożliwia swoista personalizację usług WAP.
Era Shop
14 lutego 2001 roku, PTC jako pierwsza firma w Polsce zaproponowała swoim klientom usługę m-commerce. Klienci PTC mogą teraz zamawiać kwiaty wykorzystują telefony współpracujące z platformą WAP. PTC planuje w ciągu roku 2001 rozszerzyć zakres usług m-commerce proponowanych w ramach Era Shop.
Bankowość telefoniczna
W marcu 2001 roku PTC wdrożyła kolejną usługę związaną z bankowością. Wraz z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, jednym z największych banków detalicznych w Polsce, zaproponowała swoim klientom usługę WBK24SMS, pozwalającą klientom PTC i WBK sprawdzać stan konta w WBK poprzez SMS. PTC planuje rozwinąć zakres usług proponowanych w ramach bankowości telefonicznej, a także rozszerzyć liczbę banków -partnerów.

Wpis zastawów na aktywach
24 kwietnia 2001 roku Sąd Rejestrowy w Warszawie ustanowił praktycznie na wszystkich aktywach Spółki zastaw rejestrowy na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. jako agenta zabezpieczenia występującego w imieniu konsorcjum banków.
Zastaw rejestrowy stanowi zabezpieczenie 650 milionów euro kredytu przyznanego przez konsorcjum banków zorganizowane przez Deutsche Bank w lutym 2001 roku. Zgodnie z umową zastaw miał być ustanowiony do 2 maja. Kredyt przyznany przez konsorcjum zorganizowane przez Deutsche Bank jest największym zabezpieczonym nadrzędnie (senior secured) kredytem udzielonym w Polsce.

Koszty i cele rozbudowy sieci
PTC jest zobowiązana do objęcia swym zasięgiem do lipca 2004 roku 90% terytorium kraju w ramach sieci GSM 900 i GSM 1800. Według stanu na koniec marca 2001 roku wymóg ten był już spełnione przez Spółkę. 
W roku 2001 PTC zamierza wydać 512 milionów euro by sprostać wymaganiom dotyczącym zasięgu i dostępności sieci. PTC chce także kontynuować rozbudowę sieci, tak by zaspokoić potrzeby wciąż wzrastającej liczby abonentów. Pozostałe plany inwestycyjne będą uzależnione od popytu wykazywanego przez rynek. Finansowanie tej działalności odbędzie się ze środków pozyskanych z działalności operacyjnej, ze środków kredytu konsorcjalnego oraz wyemitowanych obligacji.
Dodatkowo, w trakcie 2001 roku PTC przygotuje próbną wersję sieci UMTS, która będzie następnie rozwijana. PTC rozpocznie również proces poszukiwania lokalizacji pod stacje bazowe sieci UMTS.

Nowe produkty
PTC w roku 2001 będzie dalej wprowadzało nowe produkty i usługi dla abonentów bazujące na technologiach przesyłu danych, SMS, WAP. 
Prócz udoskonalania istniejących produktów, usług i platform PTC będzie osiągało przychody z nowych usług takich jak: reklama, m-commerce, rozrywka, serwisy informacyjno-rozrywkowe, telemetria, usługi lokalizacyjne (Location Based Services) i usługi oparte na dostępie do sieci.
W pierwszym kwartale 2001 roku PTC rozpoczęło świadczenie usług na bazie platformy GPRS, która pozwoli na świadczenie dodatkowych usług i produktów. Pełne komercyjne wykorzystanie GPRS uzależnione jest od dostępności telefonów współpracujących z platformą GPRS. 
PTC planuje rozwinięcie nowych usług wykorzystujących możliwość płatności kartami kredytowymi, WAP, LBS i platformę IN - będzie to między innymi "mobile banking", zarządzanie flotą oraz nowe udoskonalone usługi. 


Aneks 1 Rachunek zysków i strat - na podstawie raportu SEC 6-K
(Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - w tysiącach złotych)


Kwartał kończący się 
31 marca 2001 
roku
(nie zbadane)
Kwartał kończący się 
31 marca 2000
roku
(nie zbadane)
(skorygowane)

Przychody ze sprzedaży
981.154
799.221

Koszty sprzedaży
(619.391)
(532.534)

---------------
-------------
Marża brutto
361.763
266.687

Koszty operacyjne
(206.798)
(167.202)

--------------
-------------
Wynik na działalności operacyjnej 
154.965
99.485

Koszty i przychody finansowe

Przychody finansowe
170.478
124.710
Koszty finansowe
(192.029)
(190.804)

-------------
--------------
Zysk brutto 
133.414
33.391

Podatek dochodowy
(2.565)
(1.847)

-------------
-------------
Zysk netto
130.849
31.544

==========
==========

Aneks 2 Bilans - na podstawie raportu SEC 6-K
(Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - w tysiącach złotych)

Na dzień 
31 marca 2001
(nie zbadane)
Na dzień
31 grudnia 2000
(nie zbadane)
(skorygowane)

Majątek obrotowy

Środki pieniężne
221.372
29.465
Inwestycje krótkoterminowe
186.364
191.679
Należności i roszczenia
439.102
481.666
Zapasy
207.896
209.290

------------
------------

1.054,734
912.100Aktywa długoterminowe


Rzeczowy majątek trwały 
3.708.093
3.514.091
Wartości niematerialne i prawne 
2.290.935
2.314.171
Aktywa finansowe
108.405
96.880
Rozliczenia międzyokresowe 
99.153
202.747

-------------
-------------

6.206.586
6.127.889

-------------
-------------
Aktywa razem
7.261.320
7.039.989

========
==========

Zobowiązania krótkoterminowe
940.985
2.193.034

Zobowiązania długoterminowe
5.442.552
4.097.642

Podatek odroczony
61.459
60.508

Rezerwy
1.843
1.858

--------------
--------------
Zobowiązania ogółem
6.446.809
6.353.042

--------------
--------------
Kapitał własny 


Kapitał podstawowy
471.000
471.000
Kapitał zapasowy
409.754
409.754
Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
(66.243)
(193.807)

--------------
--------------

814.511
686.947

--------------
--------------
Pasywa razem
7.261.320
7.039.989

========
===========

Aneks 3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - na podstawie raportu SEC 6-K (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - w tysiącach złotych)


Kwartał kończący się 
31 marca 2001 roku
(nie zbadane)
Kwartał kończący się 
31 marca 2000 roku
(nie zbadane)
(skorygowane)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

Wynik finansowy brutto
133.414
33.391

Korekty o pozycje:


Amortyzacja
169.490
108.518
Rezerwy na należności
25.565
37.623
Rezerwy na zapasy 
2.292
2.044
Inne rezerwy i fundusze specjalne
(15)
(1)
Zyski z tytułu różnic kursowych
(97.586)
(87.235)
Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej
614
5.826
Odsetki
103.618
120.044

------------
--------------
Przepływy pieniężne przed zmianami kapitału operacyjnego
337.392
220.210Zmiana stanu zapasów
(898)
(135.672)
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych
43.890
(20.645)
Wzrost stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych
76.585
64.304

------------
---------------
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
456.969
128.197Odsetki zapłacone 
(103.227)
(94.631)
Odsetki otrzymane
5.416
7.581
Podatek dochodowy zapłacony
(732)
-

------------
----------------
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
358.426
41.147

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ:

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
(503,608)
(110.083)
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 
(478.886)
(278.061)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
1.190
144

------------
-----------------
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(981,304)
(388.000)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Zaciągnięcie kredytu konsorcjalnego oraz kredytu pomostowego Deutsche Bank
842.258
-
Spłata kredytu konsorcjalnego Citibank
-
(514.802)
Zmiana stanu kredytu w rachunku bieżącym
(26.543)
-

------------
--------------
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
815.715
(514.802)Zmiana stanu środków pieniężnych netto
192.837
(861.655)Wynik wyceny środków pieniężnych
(930)
(5.262))

Środki pieniężne na początek roku obrotowego 
29.465
1.095.509

------------
---------------
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego
221.372
228.592


Aneks 4 Sprawozdanie z ruchu kapitałów - na podstawie raportu SEC 6-K (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - w tysiącach złotych)

Kapitał akcyjny
Dopłaty do kapitału
Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych
Razem


Saldo na dzień 31 grudnia 1999 

471.000
-
(303.194)
167.806

Dopłaty do kapitału 
-
409.754
-
409.754

Zmiana w polityce księgowej - uwzględnienie 
SAB 101 
-
-
11.736
11.736

Zysk netto, pierwotny 
-
-
97.651
97.651

----------
----------
-------------
------------
Saldo na dzień 31 grudnia 2000
(skorygowane)
471.000
409.754
(193.807)
686.947
Adaptacja IAS 39
-
-
(3,285)
(3,285)
Zysk netto
-
-
130,849
130,849

----------
----------
------------
------------
Saldo na dzień 31 marca 2001
(nie zbadane)

471.000

409.754

(66,243)

814,511

======
======
=======
=======

Aneks 5 Dane statystyczne

Segment rynku
Kwartał kończący się 
31 marca 2001 roku
Kwartał kończący się 
31 marca 2000 roku
Liczba abonentów (na koniec okresu)

3,088,824
2,005,368

Postpaid
2,156,760
1,577,149

Prepaid
932,064
428,219

Przyłączenia abonentów brutto

408,234
381,971

Postpaid
244,019
288,392

Prepaid
164,215
93,579

Minutes of Use (MOU)

150
152

Postpaid 
179
N/A

Prepaid
79
N/A

Wychodzące MOU

67
N/A

Postpaid
87
N/A

Prepaid
19
N/A

Liczba SMS'ów

11
4.8

Postpaid
12
N/A

Prepaid
10
N/A

Wskaźnik "churn"

1.4
2.3

Postpaid
1.9
N/A

Prepaid
0.1
N/A

ARPU (Średni przychód na abonenta)

105
129

Postpaid
132
N/A

Prepaid
37
N/A

Koszt pozyskania klienta

635
592

Postpaid
937
N/A

Prepaid
186
N/A

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: